,םיכרעה םהמ וריבסהו תיתרבח תכרעמל תחא המגוד ונת
.הביתכמ איהש תוגהנתהה יללכו תודמעה ,תונומאה

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ