19-ה האמה תליחתב םירג םיחאה ידי-לע בתכנ "הלרדניס" רופיסה
.תובר תואסריגב רופיסה בתכוש זאמ .תיממע הדגא ךמס לע הינמרגב
:תואבה תויומדהמ תחא ידי-לע בתכנ היה וליא רופיסה תא בתכשל וסנ
רובידה תוינבתו תודמעה ,תוגהנתהה יללכ ,תונומאה ,םיכרעה לע ובשח)
.(המיע האיבמ תומדהש

שדח הלוע .1
תיקינצוביק .2
ידרח-יתד םדא .3
היברע .4
"ינופצ" .5

(תילגנאב) תואסריגה תחא הנה ,רופיסב רכזיהל םיצור םתא םא

.ילאוטריוה הרומל וחלשו WORD-ב בתכושמה רופיסה תא ובתכתובושתה חול לע ומסרופי תורחבנ תובושת