תודוא - תיתריצי הבישח סרוק.(התיכל םיאתמה בצקה יפ-לע ,םישגפמ -15כ) הנש יצח :סרוקה ךשמ
.'ח-'ז תותיכ :דעי-להק
.(הספדהל) "word" ץבוקכ סובליס ,סובליס

.תשר-הרומ ידי-לע להונמ ,רוטילקתכ תשגומה הדמולל דוגינב ,ילאוטריו סרוק
םע התיכב אצמנ הרומה .רפסה-תיבמ הרומ םע ףותישבו םואיתב לעופ תשרה הרומ
קימעהל תנמ-לע התיכב תוליגר תוחיש םג ,ךרוצה יפל ,םייקמו ,םהל עייסמ ,םידימלתה
.םידימלתל םישיגנ םניא םיפדה .התיכב הרומל היחנה יפד רתאב םימייק .הדימלה תא
תישיא תוסחייתה ,םינויד ללוכה ,ידומיל ךילהת ליבומ - תשרבו התיכב – םירומה תווצ
.םידימלתה לש בושמלו תולאשל ,רשפאה-תדימב םידומילה תינכות תמאתהו
:תיחצנה הלאשל הבושת הבו ,תשרה הרוממ העדוה םידימלתל הכחמ עובש לכב
."?םויה םישוע המ"

,תושגפנה ,ץראה-יבחרב תותיכ רפסממ תבכרומ סרוקה ידימלת לש תילאוטריוה הליהקה
םידימלת לש תועדוהל םיביגמו םיארוק םידימלתה .הרפס-תיבב הרשעה גוח תרגסמב ,תחא-לכ
אצי המ" :הלאשה לע הצובקב ונחחוש ,לשמל ,ךכ .סרוקה לש ןוידה-תצובקב םירחא רפס-יתבמ
– ריינ ןויליג לע ישפוח בבותסהל ול ןתינו לותח לש בנזל לוחכמ רושקנ םא
"?תונמוא וא שוקשק

.יתימא ןמזב םג תשרב םידימלתה םישגפנ (ט'צ) הדיעוה-תחיש תייגולונכט תועצמאב
יפ-לע תורוטקירק תריציב םידימלתה וסנתה הבש ,תורוטקירק אשונב תוליעפ םויסל ,לשמל ,ךכ
.תמא ןמזב וג'ג קיימ טסירוטקירקה םע ונחחוש ,םיחנמ תונורקע
...תולעמב לוצלצ עמשנ רשאכ ,החישה תא םייסל ,םרעצל ,וצלאנ ביבא-לתב םידימלתה

.תשרה הרומ ידי-לע הרישי הארוה אוה הדיעוה תחישב רחא שומיש
."הקיטקניס" תארקנ ,רכומה "תוחומה רועיס"ל רבעמ ,תונויער תאלעהל תרפושמ הטיש
.םיירוקמ תונויערל ןוידב ליבומ ךכבו ,תוררועמ תולאש החנמה לאוש וז הטישב
.ןוידה תא החנמ תשרב הרומה רשאכ ,הדיעו-תחישב התשענ וז הטישב םידימלתה לש תוסנתהה
ךילהת תא וחתינו התוא וארק םידימלתה ,ןכמ רחאלש שגפמבו ,ץבוקכ הרמשנ החישה
.ורבעש הבישחה

םידימלתה .רויצב ןהו הביתכב ןה ,הריציל םידימלתה תא תונימזמ סרוקב תובר תויוליעפ
אשונב תוליעפב .רתאב תוגצומ תוריציהו ינורטקלאה ראודה ךרד םהיתוריצי תא םיחלוש
,רתאב גצוהש "שוקשק" לע םהלש היצאירווה תא םידימלתו ונילא וחלש ,לשמל,תויצאירוו
.אתא-תיירקמ וא תליאמ םידימלת ורייצש "שוקשק" ותואל היצאירווב ופצ ןכו

לש םירופיס ריכהל איה תיתאצמה הבישח תודוא דומלל תוניינעמה םיכרדה תחא
סרוקה לש תילאוטריוה הליהקה ירבח וקלוח "םיאיצממה קחשמ" תרגסמב.הירוטסהב םיאיצממ
.םיוסמ איצממ תודוא עדימהמ קלח ינורטקלאה ראודב לביק םהמ דחא לכ רשאכ ,תוגוזל
םלשה עדימה תרזעב .וגוז-ןבמ ינורטקלאה ראודה תועצמאב שקבל וילע היה ינשה קלחה תא
םידימלתה ואלימ ,"תיתימא"ה התיכב םירחא םידימלת לש םיאיצממו "םהלש" איצממה תודוא
."הקרואא וגניב" קחשמה חול תא

?ףרטצהל םכל קשחתמ
.סרוקה לגרסבש "םחה-וקה" ךרד תשרה הרומל תונפל אוה ,תושעל םכילעש לכ

.סרוקה סובליסל