!םכל םולש

,רקב קירא םע םויה ונל הכחמש ט'צל רובענש ינפל
:תולעממ ה'רבחל םילימ המכ

אשונב תוניינעמה םכיתועדוה תא אורקל יתינהנ דואמ
.תויצאירווה
,תויתריצי לכ תשרוד הניא היצאירווש העדב קיזחמ םכבורש יל המדנ
.הבינג ,םכירבדל ,איהו
.המ-םושמ וחתפנ אל ,ידעמו ןרקמ ,יילא וחלשנש תויצאירווהמ םייתש
תצובקמ בוש רשקלו - (תוקבדומ) "דרוו" ץבוק ךותב ןתוא יל חולשל וסנ
.ןוידה-תצובקמ
תונומת לש תקייודמ הקתעה ויה יתלביקש תורחאה תויצאירווה יתש
.היצאירוו אלל רמולכ - תפסות וא יוניש לכ אלל ,רתאב ועיפוהש
?תועט וז אמש וא ,םתנווכתה ךכל םאה
,הריצי לע השדח היצאירוו רוציל תנמ לעש ,יל המדנ
- רוקמה תא ("בונגל" וא) קיתעהל קיפסמ אל
!ןוימדו תויתריצי הברה םג ליעפהל ךירצ אלא
תויצאירווה תמועל תירוקמו תדחוימ תויהל הלוכי היצאירוו לכ
.הריצי התוא לע תורחאה
!ןוידה-תצובקב ןוידה תא ךישמהל םינמזומ םתא ?םימיכסמ אל
!לודגב שפוחב םג חותפ טנרטניאה

?םויה םישוע המו
,םתנבה רבכש ומכו ,הנשה ונלש ןורחאה שגפמה והז
!רקב קירא איצממה תא (..ףוס ףוס) ןאכ חראנ םויה
.תינונס לש ט'צב ,creative רדחב להנתת החישה
."speak" ףתתשמהמ רוביד תושר שקבל שי ,רדחב "ןגאלב" עונמל תנמ-לע

,סרוקל בושמ ןולאש אלמל וסנכה אנא ,החישה רחאל
!םכירחא ואוביש הלא ןעמל
?םירכוז)
talmid :שמתשמ םש
(talmid :אמסיס

- ףוס ףוס ,וישכעו
!תינונס לש ט'צל וסנכהו ,תולאשה תא וניכה


!האנהבו החלצהב
.תלייא