.ילאוטריוה הרומה םע םואית תושרוד תובר תויוליעפ ,בל-ומיש
."םח-וק" רותפכה ךרד הרומל תונפל אנ ,תולאשב

החיתפ

ט'צב תורכיה תשיגפ

?תיתריצי הבישח יהמ

תויצאירוו

"?המל"ה חוכ

הרזחבו רזומל רכוממ

הקיטקניס

תורוטקירק

םיאיצממה קחשמ
םיאיצממה רגאמל**
.הספדהל םיאתמ - דרוו יצבקב םיאיצממה רגאמ**

םילבכה םסק

איצממה םע ט'צ

לגלגה תא םיאיצממ