!תירבע .םייביטקארטניא םימסק

.רונמ רואיל לש אלפנה רתאב!םיקילדמ םימסק - Trendy Magic
The Magic Show Room

.(המישרמ האצותה ךא ,Java-ב שומיש שרודו טאל הלוע רתאה)