.תיתריצי הבישח סרוקה רתאל םיאבה םיכורב

!החלצהב ,םויה םישוע המ ואצמת םיאתמה רותפכב

:ינורטקלא ראוד ,תלייאל ונפ אנא תורעהו תולאשב
ayelet@mail.snunit.k12.il