תינונס ישאר ףד
תויוליעפרבסה ירבד

םיזורדה :סרוקה םש
ןכור-ובא רב'ג ר"ד :הצרמה םש


:דומילה יאשונ

תיזורדה הייסולכואה
.םלועבו ןוכיתה חרזמב ,לארשיב םיבושי ,היפרגומד
.1
םיוזרדה תודלות
.םיזורד םיגיהנמ ,ןוכיתה חרזמב תיזורדה תדה תעפוה ,ירוטסה עקר
.2
תיזורדה תדה
םילדבה ,תיתדע םינפה הקולחה ,תדה תווצמו יגהנמ ,תיזורדה תדה תונורקעו תונומא
םישודק תומוקמ ,תומשנ לוגלג ,תורחא תותדל תיזורדה תדה ןיב ןוימדו
.3
םיזורד םיגח
.םהידעומ ,םיזורדה םיגחה תועמשמו תודלות
.4
תיזורדה הלכלכהו הרבחה
לומ תונרמש ,היצזינרדומ לומ תרוסמ :תונורחאה םינשה םישימחב וללוחתהש תורומת
,םייתרבח םיגהנמ ,השיאהו החפשמה דמעמ ,הקוסעת יפנעו תועוצקמ ,תוחיתפ
.ךוניחה םוחתב תורומתו םייוניש
:תורפס
,ןליא-רב תטיסרבינוא .םיזורדה תודלות .ביכש חלאס .1
.1989 ,ןוחטיבה דרשמ רואל האצוה   


רתאב םתכימת לע םיזורדה םיפוצה תעונתל הדות