הכורעתל המדקה

םיזורדה רהו ,ןונבלה ,לילגה ירה ישארבש הירפכב תיזורדה הדעה הרגתסה םינש ףלאכ ךשמב
רתסנה בר בש בצמל ואיבה תדה ייוויצו ,תונלבוס רסוח ,תופידר .(הירוסבש זורד -לא לב'ג)
.תיזורדה הדעה רבעל ץוחבמ ןנובתמה יניעל הלגנה לע
ךשמב ןכאו .ןישיב ןיערמ ראשו תומודקה תועדה ,תורובה לש םהיבא עודיכ אוה עדיה רסוח
סיסבו רחש ירסח םירבד ובתכו תועומשה יפמ םיעסונו םירפוס ,םירקוח ונוזינ םיבר תורוד
.היגהנמו הדעה לש הרוקמ ,תיזורדה תדה לע
דואמ ץאוה הז ךילהת .ןוציחה םלועל הדעה לש תופשחיה ךילהת לחה 19 -ה האמה תיצחממ לחה
ףשחיהל שארמ הדעונ תיזורדה תדה ןכש ,הלגנה לע רתסנה בר ןיידע .20 -ה האמה תיצחממ לחה
םע תורכה ךורעל תונמדזהה ץוחבמ ףיקשמל םג תנתינ התע ךא .הדעה ינבמ הלוגס ידיחיל קר
.םיזורדה לש םייתרבחה םיגהנמהו ,תרוסמה ,תדה ,הנומאה ירקיע
יסקטו ,שדוקה ירפס ,הליפתה יתב תא הב הארנ אל .רתויב יקלח טבמ תקפסמ םימוליצה תכורעת
םירתאל ןמזומ דומללו ףיסוהל הצריש ימ .ןיינעתמל ןושאר רהוצ תחתופ איה תאז םע .תדה
.וז תידוחיי הדע לע םיביחרמה םיפסונ


תונומתל בותיכ


,תואלקח ,אבצ :םיאשונ יפל תורדוסמ ויהיש תונומתה תא ןיימל יאדכ אל םאה
?'וכו םיגיהנמ

1973 איפסעב םיזורד תצובק :1 הנומת
ןיב הרורבה הדרפהה תורמל תאז םע .דחוימה יתרוסמה םשובלב םילדבנ םיזורדה תדה ישנא
ךותב תוצובקה יתש ןיב טקילפנוק וא הריתס ןיא ,(לאה'ג) ינוליחל ,(לאקע) יתדה רוביצה
.הדעה

...ךרבמ ףירט ןימא 'חישה :2 הנומת
אוהו 1994 תנשב ותומל דע הנש 60 ךשמב לארשיב תיזורדה הדעה תא גיהנה ףירט ןימא חישה
,ותמכוח לשב ותומ רחאל םג םלועה לכב םיזורדה לע תצרענ תומד אוה 'חישה .בורקב האמ ןב
.הדעה םודיקל ותמורתו ותועינצ

ירופעי יבנ 'חישה רבק :3 הנומת

םינפבמ טבמ ירופעי יבנ 'חישה 'בק :4 הנומת
רפכל ץוחמ ללכ ךרדב םקוממ הנבמה .הדעה יאיבנמ דחאל שדקומה רתא אצמנ יזורד רפכ לכב
תכירעו ,תודחייתה ,תדה דומיל ,הליפת ,לגרל היילעל םישמשמה הליפתו תודחייתה ינבמ ובו
.םירדנו םיסקט

ץע תשרחמ םע יזורד יאלקח :5 הנומת
קרו ךא טעמכ רבעב וסנרפתה םיזורדהש ךכל ואיבה ,םירה ישארב ,םידדובמ םירוזיאב םייחה
טועימ קרו הסנרפה תורוקמ דואמ ונתשה ריהמ היצזינרדומ ךילהת רחאל םויכ .תיררה תואלקחמ
.תואלקחב קסוע ןיידע ןטק

םילייחה תא םיכרבמ רפכה ידבכנ :6 הנומת
.זאד הדעה ידבכנ תטלחה ךמס לע תאזו 1956 תנש זאמ הבוח תוריש ל"הצב םיתרשמ םיזורדה
.תילארשיה הרבחב הדעה לש תובלתשהה ךילהתמ קלחכ בושחו יתרקויל בשחנ יאבצה תורשה

םיגגוח םיזורד םילייח :7 הנומת

םענקי דיל שירח :8 הנומת
םיזורדה םיחלפה לש םויקה יאנת .הדיצב הטעומ הכרבו םיבר םיישקב הכורכ רהה ירוזאב תואלקחה
ירדע ,תוסרטב הרועשו הטיח ,םינפג ,םינתסוב לודיג לע וססבתהו רתויב םישק ויה רבעב
.םיזיעו םישבכ


ןוירוג ןב םע ףירט ןימא 'חישה :9 הנומת

תלד לע דיוד ןגמ :10 הנומת
.םיאיבנכ םיזורדה יניעב םיבשחנ המלש ונבו ךלמה דיוד ןכש ,דיוד ןגמ אצמנ םיבר םיתבב
.חתפמ תויומד תווהמ ארקמהמ תויומד תיזורדה תדב םג ךכ ,םאלסיאבו תורצנב ומכ

ןיעיקפב קיתעה תסנכה תיב :11 הנומת
,ןיעיקפ ,ןונבלבש היבצח ,םערפש םהיניבו ,םיבר םירפכב וידחי ויח םידוהיו םירצונ ,םיזורד
רבד ימלסומה בורב ברעתהל אלו ןידחי רוגל ופידעה ןוכיתה חרזמב םיטועימה ינב .דועו
.תידוחיה םתוהז לע רומשל תלוכי רסוחו תוללובתהל איבהל לולע היהש

.10.10.1948 ל"הצב הנושארה תיזורדה הדיחיה תעבשה סקט :12 הנומת
.(דיוד ןגמ םע יזורד לגד' תא הנומתה תרתוכמ קוחמל אנ)
םע .(1936-1939) יברעה דרמה תפוקתב דוע תוידוהיה תורתחמה תורשב ולעפ םיזורד םימחול
.ל"הצל למרכה ירפכמ םיזורד םימחול וסייגתה תואמצעה תמחלמ ץורפ
.םיטועימה דודגל רחואמ רתוי הכפהש תיזורד הדיחי המקוה המחלמה ךלהמב

1957 ידוהי טנדוטס םע םיעיקפמ יאלקח :13 הנומת
תודע יתש ןיב תידדה הרכה לע ססובמ לארשי ץראב תידוהיה הדעל תיזורדה הדעה ןיב רשקה
יתשב םינוגראו םידיחי .ןתואמצעו ןדוחיי לע רומשל תוניינועמה ןוכיתה חרזמב םיטועימ
.הז רשק קזחל תנמ לע םירושימ ןווגמב תעה לכ םילעופ תודעה

סאבע בי'גנ 'חישה םע םיחרוא :14 הנומת

.ןא'ג תיב ,יזורד תד שיא :15 הנומת
הסכמה ןבל שאר יוסיכ ,דיחא עבצב ,עונצ שובל לע םיווצמ -םירבגכ םישנ - םיזורד תד ישנא
.םיטישכתב םירדהתמ וא םירפאתמ םניא םייתד םישנכ םירבג .(דבלב םירבג לצא) חלוגמ שאר לע
.ןקז םג םיפיסומ םינקזה תדה ימכח .םפש םילדגמ םיריעצה


.יללכ הארמ ,ןא'ג תיב :16 הנומת
בורה ינפב הילע ןגהלו םתד תא רמשל ולכי וב ,םידדובמ םירה ישארב םינכוש םיזורדה יבושי
אוב רחאל הרצונש תיטסיאיתונומ תיאמצע תדכ םלבקל לכי אלש ימלסומה
.םאלסיאה איבנ דמחומ

ןא'ג תיבב תואלקח :17 הנומת

1975 ,אכרי ,םישנ תצובק :18 הנומת
שאר יוסיכו ,ויעבצב דיחא ,עונצ שובל לע תודיפקמ תויתד םישנ םג ךכ םייתד םירבג ומכ
-העפוהבו םיינימ ןיבה םיסחיב ,תוגהנתהב ,םייחה חרואב -תועינצה תווצמ .ןבל
.תיזורדה תדב םייוויצה ירקיעמ דחא איה

אכרי ,תיב תרקע :19 הנומת
.ב"ויכו המקר ,שק ירצומ רוצי ,תואלקח :תויתרוסמ תוכאלמב רקיעב תויזורדה םישנה וקסע רבעב
,האופר ,הארוהב רקיעב תוקסועה הדעב תויאמדקאה רפסמ דואמ לדג תונורחאה םינשה 15 -ב
.דועו

אכרי ,םילייחל םינפ תלבק סקט :20 הנומת

ירופעי יבנ רבק :21 הנומת
םירקבמ תייהשל םינבמ ,תורצח ,הליפת ינבמ -רבקה הנבמ ביבס - אצמי יזורד שודק רבק לכב
.םירקבמה תוחונל ,םינסחמו םיחבטמ ,הניל םג ללוכה רוקיב -'הראיז' םוקמב ךורעל םיאבה

1957 ביעוש יבנ תוגיגח :22 הנומת
דילש ןיטיחב ,ורבק .םיזורדל רתויב בושחה איבנה אוה ,(השמ ןתוח ורתי אוה) ביעוש יבנ
מ םע דחי ,םיזורדל רתויב בושחה םוקמה אוה הירבט

ביעוש יבנ רבקב שגפמב תד ישנא :23 הנומת
ךיראתה .ןיטיחבש רובקב (ורתי איבנה ) ביעוש יבנ תוגיגח תוכרענ הנש לכב לירפאל 25 -ב
הדעה ינב לש ינומה שגפמ תווהמ תוגיגחה .תיתורירש תיזורדה הדעה יגיהנמ ידי לע עבקנ
.םייזורדה תדה ימכח לשו (הירוסו ןונבלמ םיעיגמה הלאכ םג)

ביעוש יבנ תוגיגח ,יזורד דוקיר :24 הנומת
םיעונמ תדה ישנא .תוחמשו םירדנ ,םידוקיר םימייקתמ ביעוש יבנ תוגיגח לש ינוליחה ןקלחב
.תיזורדה תדה לש תורימחמה תועינצה תווצמ לשב ולא תויוליעפמ

תויזורד תודלי :25 הנומת