תינונס לש ישאר דומע
תויוליעפ


םיזורדה תשרומ אשונב בשקותמ סרוק


.םיזורדה תשרומ אשונב סרוק חתפי 1997 ראוניב :ךיראת

.תירבעה הפשב ךרעיי סרוקה :הפש

:דעי תיסולכוא

וידעיבו ותמרב ןווכמ ךא ,טנרטניאה ישמתשמ תיסולכוא ללכל דעוימ סרוקה
י"א ידומיל ,הירוטסה ,תוחרזא ,תונחרזמ םידמולה ןוכית ידימלתל
.היפרגואגו

.תועובש רפסמ ךרעייו םירועש 15 לש ףקיהב סרוקה :ףקיה


ןכור-ובא רב'ג ר"ד :הצרמה םש


:דומילה יאשונ

תיזורדה היסולכואה .1
.םלועבו ןוכיתה חרזמב ,לארשיב םיבושיי ,היפרגומד

םיזורדה תודלות .2
.םיזורד םיגהנמ ,ןוכיתה חרזמב תיזורדה תדה תעפוה ,ירוטסיה עקר

תיזורדה תדה .3
םינפה הקולחה ,תדה תווצמו יגהנמ ,תיזורדה תדה תונורקעו תונומא
,תומשנ לוגלג ,תורחא תותדל תיזורדה תדה םןיב ןויחדו םילדבה ,תיתדע
.םישודק תומוקמ

םיזורד םיגח .4
.םהידעומ ,םיזורדה םיגחה תועמשמו תודלות

תיזורדה הלכלכהו הרבחה .5
,היצזינרדומ לומ תרוסמ :תונורחאה םינשה םישימחב וללוחתהש תורומת
,השיאהו החפשמה דמעמ ,הקוסעת יפנעו תועוצקמ ,תוחיתפ לומ תונרמש
.ךוניחה םוחתב תורומתו םייוניש ,םייתרבח םיגהנמ

לארשיב םיזורדה .6
,לארשי תנידמב םיזורדה בוליש ,םידוהיהו םיזורדה ןיב םירשקה תודלות
.תדחאמ תילארשי תוהז לומ תדחימ תיזורד תוהז

:םיפסונ םיטרפ
ןחבמ ינולאש ,IRC ישגפמ ,תוחנומ ןויד תוצובקב םינויד וולי סרוקה תא
.תצלמומ תורפסו תישיא תומדקתה דומאל םיימצע

ושגפי סרוקה יפתתשמ לכ ,למרכבש היפסוע בושייב רוקיב םוי בלשי סרוקה
.םוקמב הכרדהו ןוידל
,שארמ הבגיש םולשתב היהי רוקיבה
,ירשפאה םדקהב םשרהל םיצילממ ונאו לבגומ סרוקב תומוקמה רפסמ
oferk@www.huji.ac.il אנהכ רפועל ינורטקלא ראודב תונפל אנ

[הריחב חול]
webmaster@www.snunit.k12.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ