תינונס ישאר ףד
תויוליעפ


םירועיש

:2 רועש
ירוטסיה עקר -םיזורדה תודלות

תימיטאפה הנידמב ,1017-1043 םינשה ןיב םייניבה ימיב העיפוה -דוחייה תד:תיזורדה תדה
רקיעבו ,תיזורדה תדב דחוימ דמעמ ילעב םה הפוקת התואב םימיטאפה םיפיל'חהמ קלח .םירצמב
.התנגהו התצפהל לעפו 996-1021 םינשב טלשש ,('לאה ןוצרב טלושה') הללא -רמאב םכאחלא
תיסאבעה הנידמהמ לידבהל ,ריהאקב הזכרמו ,תיליעאמסא -תיעיש התיה תימיטאפה הנידמה
.דדגבב היה הזכרמש תינוסה

.הפוקתה התואב םלועב רתויב םיבושחה תוברתה ידקוממ ויה םיזכרמה ינש
שגפמ הב ללוחתה .םידומילו תוירפס ,עדמו תוברת ייחב דואמ הרישע היה 11 -ה האמה לש ריהק
,םזינוטלפ -ואינו םזינלה ,הקיתעה םירצמ ,ןווי תוברת -תונווגמו תונוש תויפוסוליפו תויוברת
םינוש םיפסונ םימרזו תיעיש-תיליעאמסאה הלוכסאה ,םאלסא, תודהי ,תורצנ
.קוחרה חרזמהו ןוכיתה חרזמהמ

איה םיוסמ ןבומבו תיזורדה תדה החמצ ,ריהאקב ףיל'חה רצחב ,הז רישע יתוברת עקר לע
םע דחיב ולעפש םיזורדה םיאיבנל םיבשחנ הידסיימש תינחורו תינויער תוחתפתה לש בלש
,תונורקע המצעל החתיפ תיזורדה תדה תאז םע .ןמז ותואב םלועה יבחרב תדה תצפהל םהירזוע
.אוהשלכ םרז וא תרחא תדל תוכייש אלל םיידוחי תוהז ןכו תווצמו םיגהנמ ,תונומא

תשמחמ דחא ,יזרד -לא ליעאמסא ןבא דמחמ םש לע םיזורד וארקנ השדחה תדל םיפרטצמה
.ןוכיתה חרזמבו םירצמב תדה תא וציפה רשא םינושארה םיאיבנה
תופידרו םיכוסכסמ האצותכ ,םיזורד הב ורתונ אל םירצמב החמצ תיזורדה תדהש ףא לע
גרהנ לודגה םקלח ךא םינימאמ 700,000 -כ תדל ופרטצה הכרד תישארב תרוסמה יפ לע .םדגנ
ובשיתה ךכ .ןוכיתה םיה ןגא חרזמב םירהל טלמנ דרשש ימ .םינש 7 -כ וכשמנש תופידרב
.למרכב םג רתוי רחואמו בלח ,ןומרחה ,ןונבלה ירה ,לילגה ,ףושה ירה תוגספב םיזורדה


ורצונ ,וכשמנ הדגנ תופידרהו ,ןוכיתה חרזמב תיאמצע תדכ הרכוה אל תיזורדה תדהו רחאמ
:זאמ תיזורדה תדה תא םיוולמה םייזכרמ םינייפאמ ינש
.םירזמ התרתסהו ,תדה תוידוס .א
.םיפדרנ םיטועימל טלקמכ םישמשמה םירהה לע םיזורדה םיבושיה לכ םוקימ .ב

םיזורדהש תנעוטה תיתד הסריג םג תמייק םיזורדה תודלות יבגל תירוטסיהה הסרגל ףסונב
םינימאמה ,"םידחימה" רמולכ "ןודיחאומ -לא" תצובקמ קלחכ םדק ימימ השעמל םימייק
.השמו ורתי ומכ םלועב םינוש םימעבו תויוברתב ולגלגתהש ,דחא לאב
ברקב רתסב ולעפ ולא םישנא תיתדה הסיפתה יפל
תצובק החתפנ 11 -ה האמב .דחא לאב הנומאה תעמטהל םינוש םימעו תויוברת
ובש 1043 תנשמ לחהו ,םישדח םינימאמ תלבקל רצק ןמז ךשמל ןודיחאומ -לא
.'ןודיחאומ -לא' הינימאמ םשו ('דוחיה תד') 'דיחות-לא' אוה יתימאה המשש תדה ירעש ורגסנו
םיזורדה .תיזורדה םלועה תסיפת ירקיעמ דחא איהש תומשנ לוגלגב הנומאה לע תנעשנ וז הסיפת
,םתוחילש תא אלמל תנמ לע רודל רודמ ולגלגתה םיאיבנה , ןודיחאומ -לאה יכ םינימאמ
םיזורדה םמצע םינכמ ןכל .םימדוקה תורודהמ תויומד לש לוגלג םה 11 -ה האמב םיאיבנה יכו
דחא לאב הנומאה ,תיתימאה הנומאה תולגתהל וכזש ,דסחה ינב רמולכ ףורעמ -ינב םשב םג
.תיזורדה תדה דוסי איהש

:תולאש
?החמצ ובש ינידמ -יתוברתה עקרה ךמס לע תיזורדה תדה לש היפוא ךתעדל והמ .1

?עודמו הירעש ולעננ יתמ ,תיזורדה תדה תצפה הליחתה יתמ .2

?םתועמשמ המו הדעה ינב םינכתמ תומש ולאב .3


:האירקל ףסונ רמוח
.19-37 'מע , ,1989 ,ןוחטיבה דרשמ ,ןליא רב תטיסרבינוא .םיזורדה תודלות .חלאס ,ביכש