תינונס ישאר ףד
תויוליעפ
תיזורד תשרומ

םירועיש

:ןושאר רועיש
תיזורדה היסולכואה


ןוכיתה חרזמב םיזורדה יזוכיר


500,000 -ןונבל
ןומרחה תודרומב ןונבל םורדבו ןונבל זכרמב ףושה ירהב רקיעב םירג ןונבלב םיזורדה
.תורייב ריעבו (היבצח הרייעה רוזא) םייברעמ
.1
450,000 -הירוס
,(תירבעב ןשבהו ןרוחה וא ,זורד-לא לב'ג) םיזורדה רהב םיזכורמ הירוסב םיזורדה
יבחרב םיזורד יפלא תורשע םירזופמ ףסונבו ,ןלוגה תמרל תיחרזמ מ"ק 100 ,הירוס םורדב
.דועו הירוס ןופצב בלח ריעה ,קשמד רוזאב הירוס
.2
20,000 -ןדרי
ריעה) אקרז-לא ,ןדרי ןופצב תיזורד הרייע :קרזא-לא :םיבושי 4-ב םיבשוי םיזורדה
:ןאמע הריבה ריעבו ,(םיזורד יפלא המכ הבו ןדריב הלדוגב היינשה
.תואמ המכ הבו ןדרי םורדב למנה ריע :אבקעב ,םיפלא המכ
.3
70,000 -היקרוט
.שיא 70,000 -כ םהבו םיזורד םירפכ רפסמ םימייק היקרוט חרזמ םורדב
ןוויכמ םינדמוא תניחבב םה ןדריו וונבל הירוס יבגל הייסולכואה ינותנ
.תובר םינש ןיסולכוא ידקפמ ומייקתה אל ולא תונידמבש
.4

םלועב םיזורדה תוצופת

120,000 -ב ךרעומ םרפסמו תיניטלה הקירמא תוצראב םירוזפ םיזורדה
.הירוסו ןונבלמ םירגהמ םבור -הניטנגרא ,הלאוצנו ,ליזרב תונידמב רקיעב
ףוחב רקיעב ,תונושה תונידמב 60,000 -כ -תירבה תוצראב םבור 70,000 -כ הקירמא ןופצב
.ןונבלמ םבור םה םג (סל'גנא סולו ,הינרופילק ,קרוי-וינ) יחרזמהו יברעמה
.תויזכרמה םירעב םיזורד 20,000 -כ םירוזפ הדנקב
.רחסב םיקסועה ,הקירפא ברעמבו הילרטסואב םיזורד יפלא המכ םירוזפ ןכ ומכ

םיבשות לש םילודג םירפסמ שי,םיזורד תד ישנא לש תורוקמו תיזורדה תרוסמה יפלש ןייצל שי
םינוש תומוקמב ,(םיזורדכ אל) םירחא תומשב םיעודיו תיזורדה תדב םינימאמה
םרט תיעדמ הניחבמ ךא .הקירפא ןופצו קארע ,ןאריאכ ןוכיתה חרזמב
.םיזורד ןכא םה םאה היגוסה תיפוס הרהבוה

,למרכהמ םיערתשמה םירה תורשרש לע םימקוממ תה"זמב םיזורדה םיבושיה לכש ןייצל שי
הביסה .תולודג םירעב םירגה םיזורדה םיטעמו הירוס ןופצו ןונבל ירה ,ןלוגה ,לילגה ךרד
םינושארה םיזורדה ,םימלסומה תופידרמ האצותכ םינש 1000-כ ינפל .תיתד תירוטסה איה ךכל
.םויה דע םירהה לע םקוממ עירכמה בורה ןכ לע .םיטלקמכ םהל ויהש םירהב זחאהל ופידעהתולאש
.םיזורד םירג םהב תונידמה תומש תא ןייצ .1

.םיזורד לש םילודג םיזוכיר םהב שיש ת"הזמבו לארשיב םירוזא תומש ןייצ .2

.לארשיב םמוקימו םיזורד םירפכ 10 תומש ןייצ .3

.םיהובגה םירהב םירג םיזורדה בור עודמ .4