תינונס ישאר ףד
תויוליעפ


םירועיש

:ןושאר רועיש
תיזורדה היסולכואה


:היפרגומד
:האבה הקולחה יפל םיבושי 22 -ב םיבשוי לארשיב םיזורדה
,ןותחתה לילגב 2 ,למרכב 2 םירוזא יפל תיזורדה הייסולכואה תוגלפתה
.ןלוגה תמרב 4 -ו ,ןוילעה לילג 14
.(1996) שפנ ףלא 96 -ל עיגמ ולא םיבושיב הייסולכואה לכ ךסב
.לארשי תייסולכואמ 2%-כ םיווהמ םה
:רפכ לכב הייסולכואה טוריפ ןלהל

לארשיב םיזורדה תובשיתה
!תדה דוסיי תפוקתב דוע םרוקמ היסולכואה תצקמו לארשיב םיזורדה יבושי תצקמ
.תורוקמהו תורוסמה יפ לע ךכ
,ןוילעה לילגב םירחא םיבר םירפכ ןכו ת'גו ןיעיקפ ,אכרי:םיאבה םירפכה תורוקמב םינמנ וז הפוקתב
.םייתניב וברחש יחרזמהו יברעמה
םירפכ יבשותש הרק ךכו 11 -ה האמב תדה תצפה יזכרממ דחא תא הארנה לככ הוויה תפצ רוזא
.תיזורדה תדל ופרטצה לילגב
ןיד-לא ר'חפ רימאה תפוקתב רקיעבו ןעמ תיבמ םיזורדה ןוטלש תעב היה ףסונ תובשיתה לג
.16 -ה האמה עצמאמ לארשי ץראמ םיקלח ושבכ ולא םירימא .17 -הו 16 -ה תואמב ינעמ-לא
.למרכבו לילגב םינמאנ םיזורד ובשי םה
םיזורדה ירפכל הירוסמ ףאו ןונבלמ תדמתמ הריגה תעונת שי תונורחאה םינשה תואמב ןכ ומכ
.למרכבו לילגב
רוזאל רקיעב ועיגהש ,הירוסו ןונבלמ םירגהמה םרז רבג הנושארה םלועה תמחלמ ףוס זאמ
.תוחתפתמה תוישעתבו למנב דובעל תנמ לע הפיח
,ןרוחה) זורד -לא לב'גמ עיגהש ,ירוסה אבצהמ יזורד דודג קרע תואמצעה תמחלמ תפוקתב
הנוכש םרובע המקוה וב איפסע רפכב וילייח ובשיתה המחלמה רחאל ,(ןלוגה תמרל תיחרזמ
.ןוחטיבה דרשמ ידי לע
.םיחותפ תולובגה ויה דוע לכ ,(םישימחה תונש תישאר) וז הריגה הכשמנ הנידמה םוק רחאל םג
רתיבו 17 -ה האמה זאמ םש וללוחתהש םיחרזאה תומחלמ ויה ןונבלמ תירקיעה הריגהה תביס
.םיילכלכ םירשק לשב רקיעב ורגה הירוסמ םיזורדה .19 -ה האמה זאמ תאש

אשונה ךשמהל