תינונס ישאר ףד
תויוליעפ
תיזורד תשרומ


םירועיש

:ירישע רועיש.........
תיזורדה הרבחב הקוסעתו הלכלכ.........%10 -מ תוחפ םיעשתה תונשב .הערמו תואלקחב וקסע םיזורדהמ %90 -כ םישימחה תונשב .........
ןיב ינוש םע ,םיזורדה םירפכה לכב עצוממ ןותנ) הלא םייתרוסמ םיפנעב םיקסוע ןיידע
.........
.(תיסחי רתוי הובג זוחאה ןוילעה לילגב רשאכ ,םירפכה
.........
,תינרמש -תיתרוסמ תיאלקח הרבחמ הרבעשכ הז םוחתב םייתוהמ םייוניש הרבע תיזורדה הרבחה
.........
,םייתלשממ ,םיירוביצ םיתוריש ןוגכ םיינרדומ תועוצקמ םע תיגולונכט -תיתיישעת הרבחל
.........
.םייתליהקו
.........
.תופוקת יתשב םינושה הקוסעתה יפנעב םיקסעומה רועיש תא תטרפמה הלבט ןלהל
.........


% -ב תיזורדה הרבחב םיקסעומה תוגלפתה
.........

םיישפוח תועוצקמ
םייאמצעו
םיירוביצ םיתוריש הכאלמו הישעת תואלקח .
%3 %5 %2 %90 1950
%20%-30 %40%-50 %20%-25 %10 1997

הלבטל םירבסה .........

ךכל תוביסה .םירחא הקוסעת יפנע תבוטל תיזורדה הרבחב תואלקחה תשיטנ תמגמ תטלוב .1
.........
דואמ השק הלאכ םיאנתבו ,תוישרטו תויעלס ,ןבורב תויררה ןה תויאלקחה תומדאהש ןה
.........
.םיקיפסמ םילובי ןהמ קיפהלו ,ןדבעל
.........
הרוקמב ,תיזורדה תואלקחהו ,הינבל םייאלקחה םיחטשה לוצינל םרג היסולכואב יובירה
.........
,תחתופמ תינרדומ תואלקח הנניאו תיב קשמ יכרצ קפסל תדעוימה תיבטימירפ תואלקח איה
.........
היקשהו םימ ילעפמ לע תססובמה תינרדומ תואלקח וחתיפש םיאלקח לש דואמ ךומנ רועיש דבלמ
.........
היצזינרדומה יכילהת .ןטק םהב םיקסעומה רפסמו םירפכ לש ןטק רפסמב םימייק הלא ךא .ןושידו
.........
תורוקמ שופיחל םירפכל ץוחמ לא םיריעצה תאיציל ומרג םיזורדה םירפכה לע וחספ אלש
.........
.םישדח הסנרפ
.........
,(תואלקחה דרשמ) רבדב םיעגונה הלשממ ידרשמ דצמ תומזויו תועקשה ויה אל ךכל ףסונב
.........
.תואלקחה אשונ תא חתפל תויזורדה תוימוקמה תויושרהו
.........
,םיזורדה ברקב הלכשהה תמר התלע רשאכ ,םייתוברת םייכוניח םימרוג לש העפשה התיה ןכ ומכ
.........
םרג הז רבד .ידימת ןפואב הלע ,םירנימסו הימדקאו ןוכית רפס יתב לש םירגובה רפסמ
.........
.םיינרדומ הקוסעת יפנעל רבעמלו ריעצה יזורדה ידי לע םירחא הסנרפ תורוקמ שופיחל
.........
.ריעל הילא םיעיגמ- רפכל היישעתה תא םיאיבמ אל םא
.........

וליחתה תונורחאה םינשה ךלהמב קר .רבעב הכאלמב וא הישעתב וקסע אלו טעמכ םיזורדה .2
.........
וכע ,לאימרכ ,הפיח ץרפמ ןוגכ ,םיבורקה םיתיישעתה םיזכרמב הז ףנעב תודובעל תאצל
.........
.אכריו ,ןפת ,הירהנו
.........

,תודיקפ ןוגכ .םייתכלממו םייתליהק םיירוביצ םיתורישב הובגה םיקסעומה רועיש טלוב .3
.........
.רהוסה יתב תורש ,שאה יבכמ ,הרטשמ ,אבצ :תונושה ןוחטיבה תועורז ,ךוניחו החוור
.........
,ריעהמ םיקחורמה םייררהה םירפכב רקיעב %60%-70 -ל עיגמ הז רועש םימיוסמ םירפכב
.........
.םיריעצה תטילקל תילכלכ תיתשת םירסחה
.........

םילדבה םימייקש רוכזל שיו םיזורדה םירפכה לכ לש עצוממ םיווהמ הלאה םינותנה .4
.........
היסולכוא וא הרוהט תיזורד היסולכוא םע םירפכ ןיב ,םילודגו םינטק ןיב :םמצע םירפכה ןיב
.........
.תולודגה םירעל םיבורקה םירפכל םידדובמו םיקחורמ םירפכ וא ,תברועמ
.........

ליכשהלו דומלל םישנה ולחה זאמ .החפשמב ידיחיה סנרפמה היה לעבה הנש םירשעכ ינפל דע .5
.........
,םינוש םיאשונב תיעוצקמ הרשכה רובעלו ,תואטיסרבינואו םירנימס ,םיינוכית ס"יתב םיסלו
.........
ךותב דבוע ןבור .תוריעצ תורוחב רקיעב וטלב .ישנה םרוגה הדובעה חכל ףסוותהל ליחתה
.........
.הכאלמו הריעז הישעת יפנעו ליטסכט תורפתמ ,תודיקפ ,החוורו ךוניח יתורשב םירפכה
.........
םירפכהו תיזורדה הרבחה חותיפב תובר םרות ןיידעו םרת תדבועו תדמול השיא לש הז םרוג
.........
תמרב ,יכוניחה רושימב תורומתו םייונישל איבמ אוה .םימוחתהו םירושימה לכב םיזורדה
.........
.תיטילופו תיתרבח תוברועמה תמרבו .ול הצוחמו רפכה ךותב תודיינהו םייחה
.........
קלחכ תיטסילטיפקו תישפוח הלכלכ אוה תיזורדה הרבחב ןמתסמה תילכלכה תוחתפתהה ןוויכ
.........
ןיחבהל רשפא םויכ .תינרדומה הרבחה לש הקוסעת יפנע םע .תילארשיה הלכלכהמ ילרגטניא
.........
.תיבה קשמל ץוחמ דובעל תואצוי ןניאש תיזורדה הרבחב תויתד םישנ לש הנטק הצובקב
.........
.הדובעה קושל תואצויו תיעוצקמ הרשכה תורבועו ןוכית תומייסמ תוריעצה בור ןתמועל
.........
.רבעב רשאמ רתוי הבר תוריהמב תחתפתמ תיזורדה הרבחה תרושקתהו הרובחתה ימרוג תועצמאב
.........