תינונס ישאר ףד
תויוליעפ
תיזורד תשרומ


םירועיש

:רשע דחא רועיש.........
לארשיב םיזורדה..........תיחכונה האמה לש םירשעה תונשב לארשי ץראב םיזורדהו םידוהיה ןיב םירשקה תליחת .........
תויאלקחה תומדאב םידוהיו םיזורד םינכש ןיב םירשק וליחתהשכ .ץראב יטירבה טדנמה תפוקתב
.........
.רוגי קשמ רקיעבו ,קמעה יבושיו איפסע רפכב
.........
:ןכר ובא תחפשמ יגיהנמו ירוגי חונ םהניבו רוגי קשמ ישנא ןיב ליחתה רשקה לש ותישאר
.........
.ןכר ובא ביבלו חלאסו ןסח
.........

םיגיהנמ ןיבו לילגבו למרכב םיפסונ םיזורד םיגיהנמל םירשקה ובחרתה םישולשה תונשב
.........
,ןייד השמ ,לארשי תנידמ לש ינשה אישנה ל"ז יבצ ןב קחצי םהניב םיבר םינויצ - םידוהי
.........
.תרש השמו ןושש והילא ,המודאה הפיח גיהנמ ישוח אבא
.........

םינוש םייח ימוחתב תופתושו הווחא לש המרל םינכש ןיב תורכהו תורבחמ וחתפתה םירשקה
.........
.לארשי ץראב םידוהיה דגנ קבאמב קלח תליטנמ תוענמהו ינוחטבה אשונה ללוכ
.........
םיכוסכסב ףתתשהלמ וענמנש קר אל תיזורדה הדעהמ םילודג םיקלחש ךכ ידכ דע עיגה רבדה
.........
ינויצה םולחבו ןויערב וכמתו לארשי ץרא לע ידוהיה םעה לש ותוכזב וריכה אלא ,םימילא
.........
-'הנגהה' לש תועידיה תורש) י"שה תורשב תולועפב האטבתה הכימתה .םידוהיל הנידמ םיקהל
.........
ףוחמ קשנ תחרבהבו ,תויניעידומ תולועפ -(םימי םתואב בושיה לש תיניעידומה העורזה
.........
תוצראמ םידוהי תאלעהב עויסבו תורתחמלו ירבעה בושיל ןוכיתה חרזמה תוצראמו תילתע
.........
.ברע
.........

ושקיבו םיזורד םירפכ המכל םיברע םיערופ ולכנתה ,1936-1939 ץראב יברעה דרמה תפוקתב
.........
לש םלופיט יאו -ןיועה סחיהמ האצותכ -םיזורדה בוריס .םיברעה םידרומל ףרטצהל םהמ
.........
יגיהנמל םיגיהנמה לש היינפל איבה הרזעל םהילא ונפ םירפכה יגיהנמ רשאכ םיטירבה
.........
ןיב תומכסומ תונבה וליחתה זאמ .תונכשו תודידי יסחי םהל ויה םמע ,ידוהיה בושיה
.........
ילארשיה ךוסכסב יברעה דצב הכמת אל לארשי ץראב תיזורדה היסולכואה ךכו ,םידדצה ינש
.........
םיעצבמבו תולועפב ףתתשהלו הנגהה תורושל סיגתהל םמצע לע וחקל םה :אוה ךופהנ ,יברע
.........
.המצע תואמצעה תמחלמבו רורחשה תמחלמל ומדקש
.........

היפל םלוע תפקשהו הסיפת םיזורדה ברקב תמייק םידדצה ינש ןיב ומקרנש םירשקל ףסונב
.........
אל -1948בו תוימואלו תוינידמ תופיאש םהל ויה אל ןכל .תיזורד הנידמב ךרוצ ןיא
.........
הנידמה תמקה םרטב דוע .םמוקמב וראשנ םירפכה לכו םיניתשלפה ברקמ יזורד טילפ ףא היה
.........
היסיגתמ בור .להצל ןכמ רחאל הרבעש 1948 לירפאב הנגהה תרגסמב תיזורד הדיחי המקוה
.........
.לילגהמ םיטעמו למרכ לא תילדו איפסע למרכה ירפכמ םיריעצ ויה
.........


םיגיהנמה וז הנשב .1956 דע ל"הצ תורושל םיזורד םיריעצ ובדנתה םישימחה תונש ךשמב
.........
ל"הצל הבוח סויג קוח תא ליחהל ןוירוג ןב דיוד םשארבו הנידמה יגיהנממ ושקב םיזורדה
.........
,להצל הבוח סוגיג םיסיגתמ םיריעצה לכ זאמו לבקתה רבדה .םיזורדה םיריעצה לע םג
.........
בשחנ 1956 תנשב הז ערואמש ןייצל שי .תויברק תודיחיל בורלו ,אבצב תודיחיה לכל טעמכ
.........
.ךשמהב ואטבתי ויתוכלשהו ותובישחש לארשיב םיזורדה תודלותב יזכרמו עירכמ ערואמ
.........
ולטבל םינש תורשע ךשמב וסינ ל"הצל הבוח סויגל ודגנתהש ךרעל %10 - כ יזורד טועימ
.........
םיזורדה בור ןכש לטב וניה הז טועימ .החלצה אלל תאז ,סיגתהל אלש םיריעצה לע עיפשהל וא
.........
תריציו ידוהיה םעה םע םירשקה חותיפו לארשי תנידמ ייחב היצרגטניאו תובלתשהל םיפאוש
.........
םישימח ,םיעשתה תונש ףוסב בצמה תנומת איה וזכ .םיריעצה ברקב תירבצה תילארשיה תוהזה
.........
.הנידמה םוק ירחא הנש
.........

ןיב (םויק דח רמול רתוי ןוכנ ילוא וא) םויק ודל בוטו יבויח םגד ורצי םיזורדה
.........
דבלמ .ויתובקעב וכלהו ותוא וקיח םיטועימ הברה אלש לארשי ץראב םידוהי אלו םידוהי
.........
םיזורדה לש םתמורתש קפס ןיא .להצל םיוודבה תורושמ םיבדנתמ טעמו םיסקרצהו םיוזרדה
.........
םרטש םיזורדה םירפכב תונוש תויעב שי ןיידע ךא יאבצ ינוחטבה רושימב הלודג הנידמל
.........
תוגוזל ןוכיש ,יוניב תויעב ,םיקראפו עבט תורומשב תועקרק תיעב תאז םא .ןנורתפל ואב
.........
,(ץוח תודובעב םיקסוע םבור ) םיבושיה ךותב הקוסעת תויעב .םיררחושמ םילייחו םיריעצ
.........
.דועו ,םירפכהמ קלחב ,רוביצ ינבמ םישיבכ : תיתשת תויעב
.........

תיזורדה היסולכואה ןיב הווש התיה אל הליחתכלמ קוניזה תדוקנש ןייצלו רוכזל שי
.........
.הנידמה םוקל םדוק םימייק ויהש םיילכלכה םייתרבחהו םיתוברתה םירעפה ללגב תידוהיהו
.........
,םיבשומ ,חותיפ תוריע :תונושה בושיה תורוצ ןיבו לארשי תודע ןיב םיימיק ולא םירעפ
.........
.םירע ,םיצוביק
.........
ויצוסה תויגוסה תא רותפל הלכי אל הנידמ םויק תונש 50 לש תיסחי הרצק הפוקת ןכ לע
.........
ןויוישה יא תאו םירעפה תא םצמצל איה הפיאשה .תונושה היסולכואה תוצובק ןיב תוימונוקא
.........
םיוושה םידוהיו םיזורד םיבושי .תיזורדה היסולכואה ללוכ ,וללה היסולכואה תוצובק ןיב
.........
ךלהמ .תובוחב םייק הזש יפכ תויוכזב ןויוש לבקל םיכירצ תיפרגואגו תיפרגומד הניחבמ
.........
.תויטרקומדו תויקוח םיכרדב להנתהל ךירצ הז
.........

םיעיבצמ %90 טעמכ .לארשיב תוגלפמה לש תטילופה תשקב םיבלושמ םיזורדה תיטילופ הניחבמ
.........
היסולכואל אלו תידוהיה היסולכואל המוד םברקב העבצהה תוגלפתהו תוינויצ תוידוהי תוגלפמל
.........
לאמשב תוגלפמל םיטעמ .דוכילהו הדובעה :תולודגה תוגלפמה יתשל םיעיבצמ בורל .תיברעה
.........
.תוידרחו תיתד תוידוהי תוגלפמל ןטק רועישו ,ןימיבו
.........

,הנומא תד תניחבמ תדחימהו תידוחיה תיזורדה תוהזה לע רומשל לארשיב םיזורדה לש הפיאשה
.........
ךילהתמ האצותכ תילארשיה תוהזה תא קזחלו חתפל ךדיאמו ,דחמ םידחוימ םיגהנמו תרוסמ
.........
היסולכואה םע רשקה תא חתפל וא רומשל ךכל ףסונבו ,םיזורדה לע רבועה היצזילארשיה
.........
ירבוד הניה םיזורדהש ללגב הילא םיכייתשמ םהש םינעוט םיזורדהמ קלחש תיברעה תוברתהו
.........
:תיברעה הרבחה םע םיפתושמה םיגהנמה לשב םגו תיברעה הפשב םיבותכ שדוקה ירפסו תיברע
.........
.הקיזומו םילכאמ ,שובל ,םייתרבחה םירשקה ,הלומחהו החפשמה הנבמ
.........

דומיל עוצקמ תגהנה התיה תיזורדה תוהזה חותיפו קוזיחל הב וטקנ םיזורדהש תולועפה תחא
.........
םינומשה תונשב .םיעבשה תונש ףוס זאמ ותוא דמלל וליחתהש תזיורדה תשרומה ארקנה ידוחי
.........
םידומיל רשפאל ךוניחה דרשממ םמצע םיזורדה תשקבמ האצותכ עוצקמב םידומילה ורבגות
.........
ןאמלס ומכ םיכנחמ .רפסה יתבב תיזורדה תדה דומיל לע רוסיא לחו תויה ,םהשלכ םיזורד
.........
םיכנחמו םינש ךשמב יזורדה ךוניחה לע הנוממ היהש (ךוניחה דרשמ ל"כנמס םויכ) חאלפ
.........
תיזורדה תשרומה עוצקמב םידומיל תינכת ונב ,םינושה םירפכהמ םיבר םילהנמו םיחקפמו
.........
דע .הז עוצקמב תורגב תניחבל םישגנ םיזורדה םידימלתה .ןוכיתל דעו ידוסיה ךוניחהמ
.........
,תעכ ךירעהל השק תילארשיה תוהזה קוזיחו חתיפל ופיסוה םירחא םימרוגו עוצקמה המכ
.........
.תאז דיגי דיתעה קרו
.........

:תורוקמ
.........
םידוהיל םיזורד ןיב םירשקה תודלות -ןחבמב הדמעש הווחא רב'ג ןכר ובא ,הדוהי ילאירזע
.........
.1989 ,םילשורי ,תימלועה תינויצה תורדתסהה .לארשי ץראב
.........