תינונס ישאר ףד
תויוליעפ
תיזורד תשרומ


םירועיש

:ישילש רועיש
םיזורדה םיגחה.ןמזה ךלהמב וחתפתה םירחאהו ,תדה תישאר זאמ םייק םהמ דחא .םייתד םיגח רפסמ םיזורדל
וא לארשיב םא ,םברקב םייח םהש תורחא תותדו תודע יגחמ קלח םיגח םיזורדה תאז םע

.תורחא תוצראב


:םתועמשמו םייתדה םיזורדה םיגחה תמשיר ןלהל


יראנולה הנשה חולל רושק אוה יכ הנשב עובק ךיראת ול ןיא -אחדא -לא דיע - ןברוקה גח .1

(1997) הנשה .יניאוגירגה חולב םימי 365 תמועל םימי 354 קר ובש (ימלסומה -יחריה)

.ךרעב לירפאל -18ב גחה לוחי

רבחתמ אוה .הנוש תיזורדה תדב ותועמשמ ךא תידוהיה תרוסמב קחצי תדיקעל רושק הז גח

םימי הרשע םימדוק גחה םויל .שחרתת יתמ עודי אלש םימיה תירחאב יזורדה חישמה תעפוהל

םוצ םוצל גהונ םקלחו םוי לכב םיללפתמ םייתדה םהב ,תיזורדה תדב הבורמ תובישח ילעב

.שפנהו ףוגה תורהטהל ,יקלח וא אלמ

.ינחור ךוכיזו ,בלהו ןופצמה תורהטהו ,אטחה תשיטנ -תיזורדה תדה יפ לע ןברוקה תועמשמ

גחה לח ותרחמל .ןידל הדימעה =הדימעה םוי רמולכ 'הפקו-לא' ארקנ גחה ינפלש םויה

.םימי העברא ךשמנש

למסמ גחה) הכמל לגרל הילעב ותוא םינייצמש ימלסומה ןברוקה גח ןמזב לח הז גחש ףא לע

.הז גחל תילכתב הנוש תונשרפו תועמשמ שי םיזורדל ,(לגרל היילעה תפוקת ףוס תא

.תיזורד תיתד הווצמ וז ןיא יכ ,ללכ הכמל לגרל םילוע םניא םיזורדה


רפכ די לע ביעוש איבנה רבקב רוקיב היה ותליחתב הז גח -(ורתי) ביעוש יבנ גח .2

ןוכיתה חרזמב םיזורדה וחתיפ תונורחאה םינשה האמב .יחרזמה לילגב (הירבט דיל) ןיטיח

לירפאל 25 יזעולה ךיראתה תא םהניב ועבקו ,רבקה תקלחל ביבסמ םינבמ ופיסוהו םוקמה תא

.(רבקה םוקמב -רוקיב - הלימה תועמשמ) 'הראיז' היהיש הנש לכב

רקבל םיזורדה םיגהונ ולא םימיב .(הנש לכב לירפאל 24-27) םימי העברא ךשמנ הז גח

.םייתרבח םישגפמו תוליפת ,תופיסא ,תוגיגח םימייקמו םוקמב

.םיזורדה לכל םלועב רתויב שודקה םוקמה אוה -ורתי רבק -הז רתאש ןייצל שי

,לארשי ץראל ועיגהש םיעסונ ירפסב ,12 -ה האמב -םיניבה ימיב רבכ רכזומ ורתי רבק

רקיבש 1188 תנשמ ריבו'ג-ןבא םשב עסונו ,(1153) 'הלדוטמ ןימינב יבר תועסמ' ומכ

.השמ ןתוח ורתי רבק תא ןייצו םוקמב


לש ורכזל רתאל רושק .דחא םוי ךשמנו רבמטפסל 10 -ב הנש לכ לח -ןאלבס יבנ גח .3

תיזורדה תדב םיאיבנה דחאל בשחנ ,תיזורדה יתרוסמה יפלש ,בוקעי ןב ןולובז אוה ,ןאלבס

ןוילעה לילגב שיפרוח יזורדה רפכל ךומס ןאלבס רה לע םקוממ הז רתא .הקיתעה הפוקתב

.םייתדע םייתרבח םישגפמו תוגיגח םיזורדה םימייקמ ןאכ םג .(1 רועש הפמ האר)


ראוניל 25 -ב לח -('רדח-לא'כ יברעה ומש תא אטבל שי ,איבנה והילא) ר'צח-לא גח .4

תורוקמב רכזומה ר'צח-לא איבנה אוה תיזורדה תרוסמה יפלו איבנה והילאל רושק .הנש לכב

הגיגחהו סוניכה ,ומש תא םיאשונה ץראב םירתא המכ םנשי .םיירבעה תורוקמל ףסונב םייברע

'ינופצה' רמולכ -ילאמש ר'צח-לא תארקנה ףיסאי רפכבש ר'צח-לא תבחרב םימיקתמ םייזכרמה

.םוקמב ךרבתהל תנמ לע םיזורד םידקופ התוא םגש הפיחבש והילא תרעמל סחיב

,םיהארבא-ובא ארקנו למרכ -לא הילדב אצמנ ר'צח-לא לש ויוניכ תא אשונה ףסונ רתאש ןייצל שי

.םויכ םינבל די זכרמו ,טנפילוא תיבל ךומסב


םימעה תודעה תודלותב םימעפ רפסמ ועיפוה םירחאו ולא םיאיבנ תיזורדה הנומאה יפל

תויטסיאיתונומה תותדב יזכרמ ןורקע ותוא תא ונתנו םינוש םילוגלגב ןוכיתה חרזמב תותדהו

.לאה דוחי ןורקיע אוהש ,דחא םיהולאב תונימאמה


אצמנ יזורד שודק היהש ירופעי -לא לש ורבק .טסוגואל 25 -ב לח -ירופעי -לא גח .5

ישנא םימייקמ ךיראת ותואב .ןלוגה תמרב סמש לד'גמו הדעסמ םירפכה ןיב םיחופתה יעטמב

.הדעו תד יניינעב םינדו ,תוליפתו תופיסא םיזורדה תדהיזורדה שודקה רבק
,ירופעי יבנ
1970 טסוגוא ןלוגה תמר

ינהוכ ועבק םישודקה תומוקמל םירושקה םיגחה לש םייזעולה םיכיראתה תאש ןייצל שי

םיסוניכל תוינמדזה רוציל ידכ ,ינשהמ דחא םישדוח רפסמ לש קחרמב לארשיב םיזורדה תדה

.הדעו תד יניינעב ןודלו ףסאתהל תויונמדזה רפסמ שי הנשה ךלהמבש ךכ ,םעפ ידמעגר ןיב התשענ םלועה תאירב יכ ,תבשה תמגודכ עובשב שודק םוי ןיא תיזורדה תדה יפל

תא שדקלו ,יעיבשה םויב חונל ,לוכי לכה אוהש םיהולאל ךרוצ ןיאש ןאכמ .םימיב אלו

םייח םהש םעהו הנידמה יפל םיגהונ םה םיזורדה לש םוי םויה ייחבש ןאכמ .םויה ותוא

,(ירצונה בורה לשב) ןושאר םויב ןונבלב ,תבשב לח לארשיב םיזורדה לש החונמה םוי :םכותב

.ישיש םויב םיחנ םימלסומה םע םייחהו

.הדובעה יאנתל םאתהבו הצרי םא םימי 7 דובעל ןכ לע לוכי יזורד


תדה דוסי רחאל םינשה תואמ ךשמב וחתפתה םישודקה םיאיבנה ירתאל םירושקה םיגחה לכ

תובשלו ומיקל םיזורדה לעו היתווצמו תדה ירפסב ורוקמ ןברוקה גח קר םצעבו תיזורדה

ינרדומ אוה םירחאה םיגחב שפוחה וא ןותבשה םוי תאז תמועל .גחה ותואב הכאלמ לכמ

.לארשי תנידמ תמקה רחאל -תונרחאה םינשה 50 -ב חתפתהו

םיזורדה םיזוכירב םירחא םיאיבנ רובע םיזורדל םישדוקמ תומוקמ רפסמ םימייק ןכ ומכ

.הירוסבו ןונבלב ,ןוכיתה חרזמב


תולאש

יראנולה /יחריה חולל ימו תינאירוגירגה הנשל םירושק םיזורדה םיגחהמ ימ ןייצ .1

?עודמו

.ינשהמ דחא םישדוח המכ םיקוחר םיזורדה םיאיבנה יגח עודמ .2

םאלסאבו תודהיב ןרוקמש תויומדלו ,תורחא תותד יאיבנל תיזורדה הדעה לש רשקה המ .3

?ךתעדל

ןויערה ךתעדל והמ .הנשב דחא גח םוי קרו ,ןותבש םוי ללכ ןיא תיזורדה תדה יפ לע .4

?וז הסיפת ירוחאמ דמועה