תינונס ישאר ףד
תויוליעפ
תיזורד תשרומ


םירועיש

:יעיבר רועיש.........
תיזורדה תדה תודלות.........,'ןוד'חוומ-לא' אוה םמצע יפב םיזורדה לש יתימאה םמש .ותדב דחיתמה םע םה םיזורדה .........
תישארב תדה יציפממ דחא לש ומש לע תועטב םיזורד םיארקנ םה .'דיחוות-לא' םתד םשו
.........
ינב' אוה םיזורדל רחא יוניכ .יסרפ אצוממ היהש יזרד-לא ליעאמסא-ןבא דמחמ -הכרד
.........
יחכונה הלוגלגב הירוטסהה תמיב לע העיפוה תיזורדה תדה .דסחה ינב ושוריפש 'ףורעמ
.........
םינשב עקרקה תרשכהו הנכה תפוקת התעפוהל המדק .םירצמבש ריהאקב 1017-1043 םינשב
.........
ישנא תאז םע .(996-1021) הללא רמאב םכאח-לא ימטאפה ףיל'חה לש ותפוקתב ,996-1017
.........
ןורחאה בלשהו םלועה תאירב זאמ ומייקתה די'חוות-לאהו ןוד'חוומהש םישיגדמ םיזורדה תדה
.........
םיזורדה לש םתנומאב היוצמ תיתדה הסרגל החכוה .הנודנה הפוקתב היה וז הנומא תוחתפתהב
.........
,(ך"נתה יפ לע) השמ ןתוח ,ןידמ ןהכ ורתי ומכ רתוי תומודק תופוקתב ויחש םיאיבנב
.........
בשחנ ורתי .ןארוקב םג ועיפוהש םיאיבנה דחאכ רכזומ אוה .ביעוש -יבנ תיברעב ארקנה
.........
עיפוה ר'צח -לא תיברעב ארקנה איבנה והילא םג .די'חוות-לאהו ןוד'חוומה ישארמ דחאכ
.........
.תורחא תותדב ותשודק ףא לע תמיוסמ הפוקתב יזורד איבנכ
.........

םינוש תומוקמל ועיגהו םיניבה ימיב ריהאקמ ואצי היציפמו היחילש ,היאיבנ ,תדה ידסיימ
.........
תיזורדה תדה הלחהשכ 11 - האמב .קוחרה חרזמבו הקירפא ןופצ ,ןוכיתה חרזמב ,קיתעה םלועב
.........
הירוסב ,םירצמב רקיעב ,תוירזכאב םיתיעל הינימאמ ופדרנ תיחכונה התנוכתמב שבגתהל
.........
תנש זאמ ךא .םישדח םינימאמ תטילקל םיחותפ תדה לש הירעש ויה הליחתב .לארשי ץראבו
.........
השולש תיזורדה תדה לש תוידוסל .םימיה תירחא דע וראשי ךכו תדה ירעש ורגסנ 1043
.........
:םירבסה
.........
.יטילופ ירוטסה רבסה .1
.........
.יגולואת יתד רבסה .2
.........
.יטסמ ינחור רבסה .3
.........

תרהצומו תיאמצע תדכ הירוטסהה תמב לע תיזורדה תדה תעפוה םע : יטילופה ירוטסהה רבסהה .1
.........
םתוא חוצרלו םהל לכנתהל ,םינימאמה תא ףודרל תונלבוס ירדענו םייטאנפ םימרוג ולחה
.........
.הללא רמאב םכאח לא ירחא ואבש םיטילשו םילשומ דודיעו עויסב ,לילכ םדימשהל ןויסנב-
.........
וניאש יסכודותרואה םאלסאל תנכוסמו ןוסא תרה העפות תיזורדה תדב ואר ולא םימרוג
.........
יסכודותרואה ימלסומה יבגל ןכש .םאלסאהו דמחומ ירחא ואבש םיאיבנבו תותדב םויכ םג ריכמ
.........
.'םיאיבנה םתוח' אוה דמחומו ,דוע התונשל ןיאש תמלשומה תדה איה םאלסאה
.........
ןכסל לולעה רוזאב שדח יטילופו יאבצ םרוג םג םהב ואר םיזורדה תא םיניועה םימרוגה
.........
תא ריתסהל תרתחמל תדרל היגיהנמ תאו תדה ידסיימ תא ובייח ולא תוביסמ .םדמעמ תא
.........
תוארהל רמולכ .האווסהה -'היקתה' ןורקע תא םמצעל לגסלו רתסב לועפל .םתנומא תאו םתד
.........
םימרוגה דחא והז .רתסב םהיתוליפתו םתנומא תא םימייקמ םה דועב ,םימלסומכ היסהרפב
.........
.םילודגה היסולכואה יזכרמו םירעהמ קחרה םהיבושי תא ומיקהו םתד תא ורמש םיזורדהש ךכל
.........
.תיסחי תוריחבו טקשב םהייח תא להנל ולכי םהבש םיטלקמכ םהל ושמש םירהב םהיבושי
.........

םיזורדה םיבותכבש םינעוט (לאקע םיארקנה) תיוזרדה תדה ישנא :יגולואתה יתדה רבסהה .2
.........
םישדח םינימאמ לבקל ןיאו םימיה תירחאב ןידה םוי דע תדה תא דוסב רומשל הווצמ תמייק
.........
אל .התוידוס תא לטבלו שדחמ תדה ירעש תא חותפל יאשר יזורדה חישמה קר .הציפהל וא
.........
םיטילופ םירוטסהה םימרוגהו םיקומינה לע אוה םג ססובמ יגולואת יתדה רבסההש ענמנה ןמ
.........
םיעזעזמה תוערואמהו תופידרה רחאל ובתכנ תוידוסה תרימש לע םיווצמה םיקוספה .ליעלד
.........
.םינושארה םיזורדה דגנכ וללוחתהש
.........

תולגל ןיא טאלבנו'ג לאמכ תוברל םיזורדה םיגוהה ןמ המכ יפל :יטסמ ינחורה רבסהה .3
.........
ןפואב תאז תושעל שי אלא ,תחא תבב תיזורדה תדה הליכמש תותימאה לכ תא וא תמאה תא
.........
הניחבמ ךכל םינכומה הלוגס ידיחי ינפב קר אלא תדה תמכוח תא ףושחל רוסא ,יתגרדה
.........
ריכמ וניאש םושמ רקי םולהי דליל םינתונ ןיאש םשכ ,םתסרגל .תינחורו תילכש תישפנ
.........
ועיגהש ולאל אלא ינחורה יטסמה עדיהו תדה תודוס תא קינעהל ןיא םג ךכ ,ותיחשמו וכרעב
.........
המצועהו לטנה תא ןיבהל םילוכי םה קר .(תידוהיה הלבקל המודב) תינחור תורגב בלשל
.........
וא ולוכ וריבעהל םילוכי םה קר .וב הכורכה תוירחאב תאשלו יחצנהו יתימאה רואה לש
.........
.תורודה ךשמב האלה ךכב ךישמהל םילגוסמהו הז דסחל םיאכז םהש םיחכומה םירחאל וקלח
.........
שי ךכ יפלו תירנויסמ הניאו תידוס תיזורדה תדהש ןועטל טלבנו'ג תא איבה הז ןורקע
.........
.םיאתמה ןמזה אוב דע היתודוס רומשל
.........

:ויה 11 -ה האמה תישארב ושבוגש יפכ תדל הסינכל םיאנתה
.........
.(תורגבה ליג) הנש 15 ליג לעמ רגוב תויהל םדאה לע .1
.........
.ינורכ הלוח וא ןייתש תויהל ול רוסא .םיניקתו םיאירב ףוגו לכש לעב תויהל םדאה לע .2
.........
שפוח ךותמ ומצעב תדב רחביש ידכ ,תודבעמ ררחושמו ישפוח תויהל םדאה לע .3
.........
.םיצחל אללו טלחומ
.........

תימטפה הירפמיאב תודבעה תא ולטיבש רשנמו וצ הללא רמאב םכאח-לא ףיל'חה םסרפ וז הרטמל
.........
םויקמ םיזורדה תא ורטפ ,ונמז ינב םיזורדה יאיבנו ףיל'חה .ותוסח תחתש םירוזאבו
.........
תוכזה הנתנ םישנלו (םישנה יובר) הימגילופה תעפות הלטוב תע התואב .םאלסאה תווצמ
.........
לש דיקפתל עיגהל ףאו ,ללפתהל ,םירוהה תא תשרל ,ונממ שרגתהל ,ןגוז ןב תא רוחבל
.........
.שדוקה ירפס תקתעהב קוסעלו ,תד תנהוכ
.........
,םיזורדה יגיהנמ ידי לע -ולש דוסיה תווצמ - 'םאלסאה ידומע' תשמח ולטוב תע התואב
.........
:םויה דע םתוא םימייקמ םה ןיאו
.........
לש ינשה היצחו ,הקדצה ןתמ ,ןאדמרה םוצ ,('גח -לא) הכמל הילעה ,םויב תוליפתה שמח
.........
.("וחילש אוה דמחומו הללא ידעלבמ םיהולא ןיא " :תודעה) הדאהישה
.........

ורחבו ומקמתהש תונוש תויסולכואו םיטבש ברקב ןוכיתה םיה לש יחרזמה ןגאב הצופנ תדה
.........
רקיעב) ותביבסו ןומרחה רה ,ותביבסו ןורימ רה :ומכ םידקומ המכב םירהה לע םהיבושי תא
.........
,ןומרחה לש םייברעמה תודרומב םית -לא ידאו
.........
רחאל .1860 דע םיזורדה רה ארקנש ןונבלה רה ,(םויה לש איבצח רוזא ,ןונבל ימוחתב
.........
בשוי הירוס ןופצבש בלח ריעה רוזא םג .הירוסבש ןרוחה ירהל דדנ םיזורדה רה םשה ןכמ
.........
.תדה תישארב םיבר םיזורד ידי לע
.........
וחתפתהו וללה םיזכרמה ןיב רבעמו הריגה ילג ויה תדה תעפוה זאמ םינשה 1000 ךשמב
.........
.דועו ,ןדרי ןופצ ,למרכה רה -םיילוש םיזכרמ
.........