תינונס ישאר ףד
תויוליעפ
תיזורד תשרומ


םירועיש

:ישימח רועיש.........
תיזורדה תדה תונורקעו תונומא.........
ןורקעמ םיזורדה לש ירוקמה םמש רזגנ ןכל .לאה דוחיי אוה תיזורדה תדב יזכרמה ןורקיעה .........
ןוגכ תורחא תותדב םייק הז ןורקעש ףא לע .לאה תא םידחיימה -'ןודיחאוומ -לא' הז
.........
.תותדה ראשמ תלדבנ הסיפתו ןוילעה חוכל הנוש תועמשמ שי תיזורדה תדב ,םאלסאהו תודהיה
.........
:תיזורדה תדב דוסי תווצמו תונורקע רפסמ ןלהל
.........

,השעמבו רובידב תמא רבודו ןמאנ תויהלו ונושל תא רומשל ביוחמ יזורדה :תמא רוביד .1
.........
םדאה תוגהנתה לע הדפקהה תא טילבמו הנומא רקיע בשחנ הז דוסי .תובשחמבו תונווכב
.........
.הרבחהו םדאה לש םנוקית דוס והז תיזורדה תדה יפ לע .םוי םויה ייחב הליהקבו הרבחב
.........
.ותוהמ רקיע איהש םדאה תמשנ לש תינחורה היצולובאה הליחתמ ןאכמו
.........

תעשבו הרצ תעב םתרזעל אובלו ויחא לע רומשל ביוחמ יזורדה :םיחא לע הרימשו הנגה .2
.........
.אוהשלכ קדוצ ןיינע לע קבאמ
.........

.ןטשהמ לדביהל שיו ,םימלצ ,םילילא תדובע הרוסא :רקש יאיבנו םילילא תדובעמ תוענמה .3
.........

אוהש םיהולא .ןחלופל םיטקייבוא לש יוביר שארמ תללוש דחא לאב הנומאה :לאה דוחיי .4
.........
הסיפתל וא הרדגהל ןתינ וניא רמולכ .ישונאה לכשל ילטנדנצנרטו לוכי לכ אוה םלוע ארוב
.........
.ותאירב עבטמ לבגומה ישונא לכש ידי לע
.........
ןאכמ .תיזורדה תדה יפ לע םעט תרסח הניה הבוטו תיבויח תוגהנתה אלל הנומאש ןייצל שי
.........
הנומאה ינפל דוע הלעמב הנושארכ העיפומ השעמבו רובידב םדאה תוגהנתה לע הדפקההש
.........
.תדה דוסי איהש -לאב
.........

תונלבסבו הנבהב לבקלו םיהולא תורזג םע ןוצרמ םילשהל יזורדה לע :לרוגב הנומאה .5
.........
.ויתורזגבו לרוגב ןימאהלו ערה תאו בוטה תא
.........
הפיטמ תדה ןיא ינש דצמ ךא םדא ייח לע עיפשמה לרוגב הנימאמ תיזורדה תדה דחא דצמ
.........
הטילשל ןתינש המו , םיישיאה וייחל עגונב םיוסמ הריחב שפוח םדאל תנתונ םא יכ םזילטפל
.........
תויונמדזה ול שיו ,תע לכב וייחב שדח ףד ליחתהל לוכי םדאהש ךכ .לכשה ידי לע הרכהו
.........
תעשו םוקמ ןוגכ םייתוהמ םיניינעב ךא .תינחורו תילכש תוחתפתהלו ימצע ןוקיתל תובר
.........
.םדאה תטילשב םניאש םירבד םה הלא -תוומ וא ,הדיל
.........
םיאיבנב םינימאמ םה ןכ ומכ תיזורדה תדב םיעיפומה םיבר םיאיבנב םינימאמ םיזורדה
.........
ולגלגתה הלא םיאיבנ .יטסיאיתונומ ןורקע ותוא לש םיאיבנכ תורחא תותדב םיעיפומה
.........
םישנאל וריבעהו ןוכיתה חרזמב תויוברתהו םימעה תודלותב םימעפ המכו המכ תומשנ לוגלגב
.........
.לכה רוקמו ארובכ דחא םיהולא אוהש יזכרמה רסמה תא
.........

התובישחו תיזורדה תדב םייסיסבה תונורקעה דחא איה תומשנ לוגלגב הנומאה :תומשנ לוגלג .6
.........
.םיזורדה לש םלועה תפקשהו םייח חרוא לעו םיגהנמה לע תרכנ הרוצב העיפשמ איהש ךכב
.........
םיביכרממ םדאה בכרומ וז הנומא יפ לע .םיזורדה לש םייסיסבה םינייפאמה דחא והז
.........
:םהו םינוש
.........
.חור /המשנה -ינחור ביכרמ
.........
.הרכהה /לכשה -יתרכה יתנובת ביכרמ
.........
.תוקושתו תושגר -ילנויצומא ישגר ביכרמ
.........
.יזיפה ףוגה -ימשג ירמוח ביכרמ .ד
.........
,הנבנו סרהנ ,ידימת ןפואב הנתשמ ףוגב םשגתמה רמוח .חורו רמוחכ םדאה תא רידגהל רשפא
.........
.רמוחה לע םילחה עבטה יקוח וילע םילח אלש יחצנ ביכרמ והז המשנה וא חורה וליאו
.........
םיזורדה תסיפת יפל חורה .םיהולא -יעבט לעב חורה רוקמ ותמועל ךא עבטב רמוחה רוקמ םנמא
.........
תוומה ןמזב .תרדגומ ןמז תפוקתל יזיפה ףוגה תא הליעפמה היגרנא לש םיוסמ גוס איה
.........
.רחא םוקמב ןמז ותואב דלונש קונית לש ףוגל תסנכנו תמש ףוגה תא תבזוע חורה יזיפה
.........
םה הלא תוומו םייח .ףוס ןיא דע תוירוזחמב םייזיפ תופוג ףילחמ המשנכ םדאה םצעב
.........
ןוגכ םדאבו עבטב םיטלושה םירחא םייטסילאוד תונורקע ומכ .עבטמ ותוא לש תורוצ יתש
.........
.דועו ףרוחו ץיק ,ערו בוט ,הלילו םוי ךשוחו רוא
.........
םוקיב תומשנ וא תויגרנא לש עובק רפסמ הליחתכלמ םיהולא ארב תיזורדה הנומאה יפל
.........
רמוחב חורה לש תדמתמ העונתב םוקמל םוקממ םירבוע םהו ץראה רודכ ינפ לע קר אלו ולוכ
.........
.םינתשמו םינוש הנובתו תועדומ יבלשב וב ותופקתשהו
.........
תלגלגתמ םדאה תמשנ ןיאו תותדהו תודעהו םימעה לכמ םדאה ינב ןיב קר םייק תומשנ לוגלג
.........
.ןבא וא חמצ ,םייח לעבל
.........
דגב תשיבלל המודמ אוהו -'ץומקת' תיברעב הנוכמ תיזורדה תדב תומשנה לוגלג ןורקע
.........
.הלבתהשכל הפילחמ המשנהש דגב אוה םדאה ףוג וליאכ ,(הצלוח =ץימק) שדח
.........
דבלב הקיטסימל וא הירואיתה םלועל תמצמטצמ הניא תומשנ לוגלגב הנומאהש ןייצל שי
.........
תואמ םימייק ונימי תונב תויזורדה תוליהקב .םיזורדה לש םוי םויה ייח לע העיפשמ אלא
.........
תישממ החכוה םיבר רובע הווהמה הדבוע .םימדוקה םהיייחמ םיטרפ רפסל םילוכיה םישנא
.........
לש הרכה תתב רומשו ןסחואמ םימדוקה םייחהמ עדימה .תומשנה לוגלג תעפות לש המויקל
.........
ןיידע הז קלח.ףוגל ףוגמ המשנה םע רבועה ,קנע ןורכז לעב קנע בשחמ ןיעמכ בשחנה םדאה
.........
ליעפ וניאו יביספ אוה םתמועל .םינש יפלא זאמ םיזורדה לש הרכההו העדותה ברקב ליעפ
.........
עיפשמ אוהו םדאה ינב לכ ברקב םייק ילסרבינוא אוהש הז ןורקע .ברעמה תוברת ישנא ברקב
.........
.(תורוסמו םיגהנמ לע קרפב האר) תוומו לבא ,הרובק יגהנמו תורוסמ לע
.........