תינונס ישאר ףד
תויוליעפ
תיזורד תשרומ


םירועיש

:ישיש רועיש.........
תווצמו םיגהנמ.........
לידבהל -'לאקעה') םייתדה לע רקיעב תלטומ תיזורדה תדה לש תוישעמה תווצמה םויק תבוח .........
תווצמ לע הרימשב םיביוחמ אלו תוליפתב םיפתתשמ םניא ,םייתד םניאש ימ לכ -'לאה'גהמ'
.........
.םהילע קר אל ךא (תדה
.........
.'ה'ולח' הנוכמה יוזרדה הליפתה תיבב עובשב םיימעפ הליפתב ףתתשהל גהונ יתדה יזורדה
.........
.םיטושיק וא תונומת לכ אלל ,םיידי בחר םלוא אוהו ץוחבמ םיהזמ םינמיס לוטנ הליפתה תיב
.........
ינשל ךסמ ידי לע קלוחמו ,הליפתה תעשב םהילע םיבשויש םיחיטשו םינורזמ ליכמ םלואה
.........
.םישנל קלחו םירבגל קלח -םיקלח
.........
.ולדוגל םאתהב הליפת יתב רפסמ שי רפכ לכב
.........
.ברעב ישימח םויבו ברעב ןושאר םויב עובשב םיימעפ הליפתל םישגפנ םיזורדה םייתדה
.........
תויוסנכתהמ יודינבו הקחרהב שנענ הרבחה וא רסומה ,תדה תווצממ תחא לע הריבע רבעש םדא
.........
.הריבעה תרמוח יפ לע עבקנ הכרואש תמיוסמ הפוקת ךשמל ולא תויעובש תויתד
.........
הליפתב תופתתשהמ קחרומ ןהילע רבועהו רתויב תורומחל תובשחנ -תונזו חצר -תוריבע יתש
.........
,םימיוסמ םיסוניכו הליפת יעטקב ףתתשהל -יקלח ןפואב יתד תויהל לכוי אוה .וימי לכ ךשמל
.........
.תדה תודוס תא דומלל לכוי אל םגו ,ךכל רבעמ אל ךא
.........
םישוריפו שדוקה ירפסב האירק ,תיתד הכרדה ,רסומ ,הפטה ירבד םיעמשומ תויתדה תויוסנכתהב
.........
.יטסימ ינחור ןכות ילעב םירישו
.........

שובלו העפוה .........
,(דבלב םירבג) ושאר תורעש תא חלגל וילע .תמיוסמ תינוציח העפוהב בייח יתדה יזורדה .........
יושע ינועבצ עבוכ םישבוח םיריעצה ,(הפאל וא המאמע) הנבל תפנצמב שארה תא תוסכלו
.........
.ןבל עבוכ וא המקר
.........
בשחנו תיזורדה העפוהה ילמסמ דחא תודימה םפש היה רבעב .םפש לדגל תדה שיא לע ןכ ומכ
.........
םיבחר םייסנכמ ,זבמוק ,ההכ המילג -יתרוסמ שובל שובלל וילע ןכ ומכ .תוירבגה למסל
.........
.לוורש -דחוימב
.........
הנוכמה ההכ הכורא הצלוח ,(הלער אל) ןבל שאר יוסיכ :דחוימ יתרוסמ שובל הייתדה השיאל
.........
.ההכ הלמשו ,'זבמוק' ןכ םג
.........

הייתשו ןוזמ .........
לעמו ,םיפירח תואקשמ תותשל וא םימסב שמתשהל ןיא ,ןשעל ןיא ,ריזח רשב לוכאל רוסא .........
ואטבתיש ,השעמל הכלה תדה תונורקע תא שממלו םילענ חורו רסומ יכרע לע רומשל וילע לכל
.........
,קדצ ,תמא רוביד ,תונמאנ ,תועינצ ןוגכ .תלוזה םע ותוגהנתהבו וייח חרואב לכ םדוק
.........
.תונלבוסו ,בל ץמוא
.........

תיתדה הגהנהה .........
וא תודהיב בר לש ותגרדל הליבקמה ,'סיאס' ארקנ יזורדה הליפתה תיב לש יתדה גיהנמה .........
וניא ופילחמו וייח לכ ךשמל םוקמב תיתדה הליהקה ידי לע הנמתמ אוה .םאלסאב םאמאה
.........
תונורקעו תווצמל םידומצה וייח חרואו תדב ותואיקב תדימ יפ לע יונימב אלא השוריב עבקנ
.........
.רוביצה ללכל תישיא אמגוד תווהל וילע .תדה
.........

לע תיתד הייפכ ןיא .יתד אלו יתד :םייחה חרוא תריחבב טלחומ שפוח םימייקמ םיזורדה
.........
םירוה אצמנ תחא החפשמב :ךכל היארה .ליג לכב וייח חרוא תא רחוב דחא לכו ,החפשמה ינב
.........
תונלבוס תפקשמ וז הדוקנ .יתד וניא הלעבו תיתד השיא ,ךפיהלו םייתד םניא םהינבו םייתד
.........
.םדאה שפוח ,תלוזה דובכ לע הדפקהו תיתד
.........
.התנומאל תושפנ השוע הניאו תירנויסמ הניא תיזורדה תדהש ןייצל שי
.........

הרובקו לבא יגהנמ .........
תורוצ יתש םיזורדה ברקב תוגוהנ םויכ ,תומשנ לוגלגב הנומאהמ םיעפשומ ולא םיגהנמ .........
תא םיחינמ תורובב .םנודמ תוחפ החטשש תורבקה תיב תקלחב תורוב םירפוח תחאב -הרובק
.........
םירפוח םינש רפסמ רחאל .המדאב םיסכמו ,תמה תפוג םכותבש ץע םייושעה הרובקה תונורא
.........
.תופסונ תופוג םהב םירבוקו םירבק םתוא בוש
.........
ךשמב הטיש התואב םיכישממ ךכ רבקב תוראשנה תומצע קר רבקב תורתונ תומדוקה תופוגהמ
.........
ןכיה םיעדוי אל ,הרכזא יסכט םימייקמ אל ,תובצמ יזורדה תורבקה תיבב ןיא .םינש תואמ
.........
-הרובקה סכט וא ,הבצמ ,רבק תקלח רובע רבד םלשמ אל יזורדהו ,ורטפנש םישנאה םירובק
.........
.םירבחהו החפשמה ידי לע תובדנתהב עצובמה
.........
שיפרוחבו ןא'ג תיבב םיפסונ םיינשו איפסעב יזכרמה יאבצה תורבקה תיב הז ללכמ אצוי
.........
ולא םייאבצ תורבק יתבב .לארשי תוכרעמב ולפנש םיזורדה םיללחה םירובק םהבש לילגבש
.........
יללחל ןורכזה םויב .םיידוהי םייאבצ ןימלע יתבב ומכ ללח לכ רובע םירבקה לע תובצמ שי
.........
םינימאמ םה יכ הנשה ךלהמב ןהיריקי רבק תא תודקופ ןניא תוחפשמה ךא .הרכזא תמייקתמ להצ
.........
.םירחא תומוקמב םיריעצכ תויחל םיכישממ םהש
.........
םיכוכו םירדח המכ םינוב וביבסו וילעמש קומעו לודג רוב תריפח איה היינשה הרובקה תרוצ
.........
ידירש תליפנב םייתסמה -ןובקרה ךילהת רמג דע םש תוראשומו .תופוגה תוסנכומ םהילא
.........
.רובל דלשה
.........

לבאה .........
תלבקמו םיבורקה דחא לש ותיבב וא ירוביצ םלואב תבשוי החפשמה .םימי העבש ךשמנ לבאה .........
.הרעצב ףתתשהלו המחנל םיאבה ינפ תא
.........
רטפנה תמשנש םינימאמו תונלבסבו הנבהב תוומה תא םילבקמ לרוגב םינימאמה םיזורדה
.........
.המצע הפוגל תובישח ןיא .םישדח םיאנתב אוהשלכ םוקמב קונית לש ףוגב תויחל הכישממ
.........
.הרובקהו לבאה יגהנמב דוחייהו תוטשפה ןאכמ .ויתומצע אלו היחתל המקש איה המשנה רמולכ
.........
םה הלא ,םלועה ןמ ורבעש החפשמ יבורק וא ,םהיבס םירובק ןכיה םיעדוי דבלב םיטעמ
.........
.תוישיא תוביסמ תויטרפ תוקלחב םתיבל ךומס םהיריקי תא ורבקש
.........
.הרובק יחטש תייעב םע םידדומתמ םניא םיזורדה םירפכה ולא םיגהנמ בקעש ןייצל שי
.........

יזורדה .םולשו המחלמ ןמזב םיזורדה ייח לע העיפשמו העיפשה תומשנ לוגלגב הנומאה
.........
הזש ןכתיי .הרובגו בל ץמוא דימת חיכוהל וייח אוהו ,תוומה ןמ דחפמ וניא ןימאמה
.........
ינפל םינוש םיירוטסה תורוקמב רכזומה םיזורדה לצא יתמחלמה ירבגה סותאה תא דדוע
.........
תומל איה השוב ,תווממ סונמ ןיא םא " :תנייצמה העודי תיזורד הרמא תמייק .םינש תואמ
.........
."בל ךרומו דחפ ךותמ
.........
םיקהל וא הנידמ םמצעל ןנוכל םיטונ םניא םיזורדהש הדבועה תא םיסחיימה שי ךכל ףסונב
.........
םא וז השיג יפ לע .םיפסונ םימרוגלו תומשנ לוגלגב םתנומאל תיאמצע תיטילופ תושי
.........
םיינידמ תולובג לש םמויקב םעט לכ ןיא תרחא הנידמב דלוהל םדאה לוכי אבה לוגלגב
.........
.ןמזלו םוקמל רבעמ אוה תיחצנ המשנכ ותוהמב םדאה רמולכ .אמייק ינב
.........
,תפתושמה תדה סיסב לע המצוע תבר תיתרבח תיתד תוירידלוס םיזורדה ברקב תמייק תאז םע
.........
.תווצמהו הנומאה לע הרימשה
.........

תורחא תותדו תיזורדה תדה ןיב לידבמהו ףתושמה .........

תודחיימ תודוקנ ןתמועלו תורחא תותדל תיזורדה תדה ןיב תופתושמה תודוקנ רפסמ ןנשי .........
.תונייפאמו
.........
תיזורדה תדה ישנא ךא םאלסאב ,תודהיב ומכ -דחא לאב הנומאה לש ןורקע אוה ףתושמה
.........
.תודהיבו םאלסאב תמייקה וזמ הנוש הרוצב ןוילעה חכהו תוהולאה תוהמ תא םישרפמ
.........
הרטמה םג .םדאה לע תולטומה םילענ םיכרעו רסומה תווצמו תונורקע איה תפסונ הדוקנ
.........
םיקידצו םיאיבנ ירבק יבגל .תונושה תותדל תפתושמ הרטמ -הרבחהו םדאה ןוקית איה ןאכ
.........
.הפיחב איבנה והילא תרעמ ןוגכ םימלסומלו םידוהיל ,םיזורדל םיפתושמ תומוקמ םימייק
.........
,ןיטיח די לע ביעש יבנ רבק ומכ םהלשמ םיקידצו םיאיבנ ירבק םיזורדה ברקב םימייק
.........
.םיפסונו ףיסאי רפכב ר'צח -לא רבק ,שיפרוח די לע ןאלבס יבנ רבק
.........


:םילידבמה םימוחתה ןיבמ .........
הירואיתל המודב ,תוינש רפסמ ךות התשענ האירבה תיזורדה תדה יפלש ,םלועה תאירב אשונ .........
םיגהונ אלא ,תיזורדה תדה יפ לע שודק החונמ םוי ןיאש ןאכמ .לודגה ץפמה לש תיעדמה
.........
םייגולואית םייתד םיאשונב תיתדה תונשרפה םג .םכותב םייחש םימעלו הביבסל םאתהב
.........
םיאשונל םהלשמ תונשרפ םיזורדל -דועו םונהיגו ןדע ןג ,תויחישמה אשונו ,םימיה תירחאכ
.........
.ןאכ תאז גיצהל ונתורשפאב ןיא ךא .תורחא תותדמ הנושה ולא
.........