תינונס ישאר ףד
תויוליעפ
תיזורד תשרומ


םירועיש

:יעיבש רועיש.........
תיזורדה הרבחה.........
םהו תורייעל ךפהו חתפתה םקלחש םינטק םייררה םירפכב םינשב תואמ ךשמב ויח םיזורדה .........
רפכ לכב תונטקו תולודג תולומחמ תבכרומ תיזורדה הרבחה .דיתעב םירעל הכיפה ךילהתב
.........
םג הצופנ איהו בא יתב תואמ וא תורשע המכ תללוכה תיתרבח תרגסמ הניה הלומח .רפכו
.........
םירועישבו רתויב הרידנ ריעל רפכהמ וא רפכל רפכמ םיזורדה תריגה .ללכב תיברעה הרבחה ברקב
.........
תיזורדה הרבחב .םיבר תורוד ךשמב בושיי ותואב תומייקתמ תוחפשמהו תולומחה .םייספא
.........
בצמ .החפשמל םידלי 6-8 ןיב , %3%-4 ןיב רמולכ הובג היה הדוליה רועיש תיתרוסמה
.........
םויכ .הדוליה רועשב הדירי תרכנ זאמ .םיזורדה םירפכה בורב םיעבשה תונש דע ךישמה הז
.........
ךשמב וללוחתה וללה תורומתה .3-5 החפשמל םידליה עצוממו ךרעל %2 אוה הדוליה רועש
.........
היילעה ,העינמ יעצמא ,תינרדומ האופר :ןוגכ תובר תוביסמ האצותכ תונורחאה םינשה 20
.........
,תיברעמה תילארשיה הרבחה לש תועפשהו הלכשהה תמרב היילעה ,םיבשותה לש םייחה תמרב
.........
.תוריעצה םישנה ברקב הדובעהו דומילה
.........

התיה הרבחהשכ ,דחוימב הקזח התיה תיתחפשמהו תיתלומחה תוירדילוסה תיתרוסמה הרבחב
.........
.החפשמהו הלומחה שאר ידיל הזקנתה הסנכהה -המדאה תדובעב וקסע םלוכו תילכראירטפו תיאלקח
.........
תיתחפשמהו תיתרבחה תוירדילוסה דואמ השלחנ םיזורדה םירפכה לע ורבעש תורומתמ האצותכ ךא
.........
םיישפוח םיינרדומ תועוצקמב דובעל וליחתה םישנאה .םזילאודיבידיאה קזחתהל ליחתהו
.........
תיתרוסמה תיזורדה הרבחה ינפ ונתשה ,תיטסילטיפק הכפה הלכלכהו תויה .ול הצוחמ וא בושיב
.........
תיזורדה הרבחל רודחל וליחתה םיינוריעו םיינרדומ הבשחמו תוגהנתה יסופד .םיבר םימוחתב
.........
תוחוכ ןיב תועד יקוליחו םיקבאמ ,םירעפ םימייק םויכ .םייתרוסמה םיסופדה תא ףילחהלו
.........
.םיליכשמ לומ םייתרוסמו םינרמש ,םייתד אלו םייתד ומכ תיזורדה הרבחב םינוש םימרזו
.........
.רקיעב םייתוברתו םייתרבח םיאשונב םניה תועדה יקוליח
.........
םיינוכיתהו םיידוסיה רפסה יתבב תונבל םידומילו ךוניחל ודגנתה תדה ישנא לשמל ךכ
.........
הפוקת התואב דומיל תונש 10 תומייסמ רועיש .םישישהו םישימחה תונשב םייאמדקא ןבומכו
.........
ךכל ףסונבו ,ןוכית תומייסמ %90 -כ םויכ .תויזורדה םישנה ללכמ -%-10ה תא רבע אל
.........
םירבגה רועיש לע הלוע תויזורדה תויטנדוטסה רועישו םייאמדקא םידומילל תוכישממ תובר
.........
.םירפכה בורב םייאמדקא תודסומב םידמולה
.........

רשאכ .םירבגכ םישנ ,המדאב ודבע םלוכ תיאלקח התיה הרבחה דוע לכ -הדובעל םישנ תאיצי
.........
תוחוכה ,תינוריע הקוסעתו םיינרדומ תועוצקמל רבעמ רצונו ,ץוח תודובעל תאצל וליחתה
.........
הדובעה םוקמשכ ףא תיבל ץוחמ תודבוע םישנ לש העפותה תא םוסחל וסינ םייתדהו םייתרוסמה
.........
םישנ רתויו רתוי םויכו וכרדב ךישמה היצזינרדומה ךילהת ךא .יזורדה רפכה ךותב אצמנ
.........
תואיצמהמ האצותכ .דבלב תיב תורקע ןניא רבכ תוריעצה בור .םינוש םימוחתב הדובע תושפחמ
.........
תונורחאה םינשב תוננגהו תועייסה ,תולפטמה ףנעו םינונגו םינותחפשמ וחתפתה השדחה
.........
.היילע וקב אצמנ
.........

םידדוב םיתב וראשנ םויכ .יטסרד יוניש ךילהת םה םג ורבע םירוגמהו היינבה ימוחת
.........
םינב ,םירוה ,תבחרומ החפשמ היח וב תיב רמולכ -תיבה לש יתרוסמ ןונכת םע רפכ לכב
.........
ונב ןהב תושדח תונוכשב רוגל ורבע תובר תוחפשמ .דחא סקלפמוקב םלוכ ,םהיתוחפשמו
.........
הרוצב ונתשה רפכה ינפש ךכ םיינוריע םיתוריש תיתשת םע יברעמ ןונגסב םיינרדומ םיתב
.........
.תינוטקטיכרא הניחבמ םג תיטסרד
.........
תוברת ,טרופס ,האופר ,ךוניח ינבמ :רבעב ויה אלש םיינרדומ רוביצ ינבמ ופסונ רפכל
.........
.דועו
.........
יטיא יונישה תאז תמועל .לודג וניה יונישה םיירמוחה םימוחתבו םיאשונבש ןייצל שי
.........
היצזינרדומה יכילהת ףא לע .םיגהנמו הבשחמ יסופד ,תוילטנמו חור לש םיאשונב דואמ
.........
םהירפכל םירזוח םיזורדה םיריעצהמ %95 לעמ ,תיזורדה הרבחה לע םילעופ ןיידעו ולחש
.........
.םייאמדקא םידומיל וא ,הדובע ,יאבצ תורישל םינש המכל םיאצויש ףא לע םהיתוחפשמו
.........

םיזורדה ירפכב ךוניחה
.........
ויה םיזורדהמ %90 -כ .םינושה ךוניחה יפנעב תיניצר הכפהמ הללוחתה רוד תונש ךלהמב
.........
םימייק ויה דומיל ירדח .םייתבפלאנא םניה %8 -מ תוחפ םויכ.םישימחה תונשב םייתבפלאנא
.........
תודעמ םירומ ללכ ךרדב .םידדוב םיזורד םירומ םע ,יטירבה טדנמה תפוקתב םידדוב םירפכב
.........
.םילודגה םירפכהמ וא םירעהמ ואב ולא םירומ ,םיזורדה םירפכב ודמיל תורחא
.........
רועישו ,םימדקתמו םיינרדומ רפס יתב תורשע ונבנו ומקוה םויה דעו םישימחה תונש זאמ
.........
תופקשמ םידומילה תוינכותו תועוצקמה ןווגמו תדמתמ הילעב םיזורדה תורומהו םירומה
.........
.יתרוסמל ינרדומה ךוניחה ןיב םילדבההמ קלח
.........
תוברת ינודעומו ,הבוח םדק ינג דחוימב ,םידלי ינג תכרעמ החתפתה תונורחאה םינשה רשעב
.........
םייתכלממ םניה םיזורדה רפסה יתב לכש ןייצל שי .תונוש רעונ תועונתו ם"יסנתמ ,טרופסו
.........
.םייתד וא םיייטרפ רפס יתב ןיאו
.........
קלחב וא ,תויתד תוחפשמ יתבב קר אלא ,םיזורד רפס יתבב םידמלמ ןיא תיזורדה תדה תא
.........
.םיזורדה הליפתה יתבמ
.........
:תופש שולש הליכמ איה .רבד לכל תילארשי הניה םיזורדה רפסה יתבב םידומילה תינכות
.........
ידומיל םוקמב .תונושה דומילה תודיחיו , תומגמה ,תועוצקמה ראשו תילגנאו תיברע ,תירבע
.........
םיזורד םידומילו תשרומ ארקנה עוצקמ גהנומ -תדה תוידוס לשב רומאכ םירוסאה -םיזורד תד
.........
.םיזורדה רפסה יתבלו םידימלתל םייפיצפס םידומיל ללוכו תונורחאה םינשה םירשעב חתפתהש
.........
תודלות ,תורוסמ ,םינוש םיגהנמ ,םימסרופמ םישיא ,תיזורד הירוטסה ללוכ הז עוצקמ
.........
.תיזורדה תדה
.........