תינונס ישאר ףד
תויוליעפ
תיזורד תשרומ


םירועיש

:ינימש רועיש.........
החפשמהו השיאה דמעמ.........,םינש ףלאכ ינפל ,התישאר זאמ תיזורדה הרבחה ברקב הגיהנה תיזורדה תדהש תומרופרה ןיב .........
תיזורדו -דבלב תחא השיא םע ןתחתמ יזורדה תדה יפל .הרבחב השיאה דמעמ אשונ טלוב
.........
.םאלסאב םייקש יפכ (םישנ יוביר) הימגילופ תעפות ןיא .דבלב
.........

תוכז הל שי ןכ ומכ ,הגוז ןב תא רוחבל תוכז תיזורדה השיאל יזורדה יתדה טפשמה יפל
.........
תשמשמ תיזורדה השיאה .(תינבר) תד ןהכ דיקפתב ןהכל ,הירוה תא תשרל ,הלעב תא שרגל
.........
.די יבתכ םלוכש ,םיזורדה שדוקה ירפס תקתעהב תקסוע ירק -תיזורד 'םתס תרפוס'כ םג
.........
,תיתד תוגיהנמ דיקפת וקחישש םישנ לש תואמגוד המכ אוצמל רשפא םיזורדה תודלותב
.........
ינאעמ-לא ןיד -לא ר'חפ רימאה יזורדה ךיסנה לש ומא בסנ תיס ומכ .תיטילופו תיתרבח
.........
,טאלבנו'ג דילאו ןונבלב יזורדה גיהנמה לש ותבס ,טלאבנו'ג הרי'טנ תיסו 17 -ה האמב
.........
.תומסרופמ תוחפ תורחא תורשע דועו
.........

ןוכית םייסמ לודגה ןקלחו ,הבוח ךוניח קוח תרגסמב ןהידומיל תומייסמ תונבה בור םויכ
.........
.םינוש םימוחתב תיעוצקמ הרשכהבו ,הטיסרבינואב ,םירומל םירנימסב דומלל םג ךישממו
.........
,תיתד הרבחהמ הדונמ ךכ לע דיפקמ וניאש ימו תיזורדה תדה יפ לע םירוסא תבורעת יאושינ
.........
םישנ םע ונתחתהש לארשיב םיזורד םיריעצ לש םירקמ תורשע םימייק .תיתרבחו תיתחפשמ
.........
םהירוה ףאו ולוכ רפכהש ןוויכמ תאז .םיזורדה םיבושיל ץוחמ םירג םלוכ ךא ,תויזורד אל
.........
.עגמ לכ םמע םיקתנמ
.........


היה יתרוסמה הדיקפת .תימלועהו תישונאה הרבחה זכרמ איה השיאהש םינימאמ םיזורדה
.........
תועמשמ לבקלו ,תונתשהלו שלחהל הז דיקפת ליחתמ םויכ ךא .םידלילו לעבל ,תיבל גואדל
.........
היצזינרדומה ימרוג תועפשהו ,הדובעלו םידומילל השיאה תאיצי יכילהתמ האצותכ תינרדומ
.........
.הדובעבו תיבב םדקתמ רושכמב שומישהו ,הרובחת ,תרושקתה יעצמא :ןוגכ
.........
.תיתרוסמה הסיפתה יפל דקפתל הכישממ השיאה םיזורדה םייתרוסמהו םייתדה ברקב ןיידע ךא
.........
.םיזורדה ברקב תונוש הייסולכוא תוצובק ןיב הז אשונב םירעפ םימייקש ןאכמ
.........

םידיקפתל םישנה ועיגה םרט תיזורדה הרבחב ,השיאה תויוכז דמעמב תורומתהו םייונישה לכ םע
.........
.המודכו םיקסע תולהנמ ,רפס יתב תולהנמ ,תוימוקמה תוצעומב רוביצ ירחבנ ,ןוגכ םיריכב
.........
.תורחא תורבחב שחרתה הז ךילהתש ומכ ןמזה ךשמב שחרתהל יופצ הז רבד
.........

םידליה רפסמ תא םיליבגמה תדה תונורקע ןיב לידבהל שי תיזורדה החפשמה בכרה תניחבמ
.........
ןהל קפסל תולוכיה תורישע תוחפשמל קר םירתומה םיינש דוע םהל ףסונבו םיינשל החפשמב
.........
תיזורדה החפשמהש ךכ .ולא תונורקעל םידמצנש הלא םידדוב תואיצמב .ההובג המרב ןהיכרצ תא
.........
.םידלי 6-8 עצוממהו רתוי הובג היה הדוליה רועיש רבעבו םידלי 3-5 -מ םויכ תבכרומ
.........