תינונס ישאר ףד
תויוליעפ
תיזורד תשרומ


םירועיש

:יעישת רועיש.........
םייתרבח םיגהנמ..........םייתרבח םישגפמב ,רפסה יתבב ,תוחפשמב הרבחה תרגסמב םיעצבתמ תוריעצו םיריעצ ןיב תורכה .........
הדימב .הדי תא םישקבמו הרוחבה ירוה לצא םירקבמ וירוהו רוחבה :הנותחהו ןיסוריאה
.........
תכשמנ ןיסוריאה תפוקת .הבוט'ח ארקנה ןיסוריא סכט ןכמ רחאל םייקתמ ,המיכסמ איהו
.........
גוזל השדח הריד םיניכמ ותחפשמו סוראה הפוקתה ךלהמב .םינש רפסמ דעו םישדוח רפסממ
.........
םיסרואמהש ןייצל שי .ונימיב לבוקמכ רפכב השדח הנוכשב וא םירוהה תיבל ךומסב ריעצה
.........
.םיזורדה םירפכב םימייק םניאש -םיקטוקסיד וא םינודעומב תולבל םיגהונ םניא םיזורדה
.........
.םיסרואמה ברקב םיגוהנ בושיה ךותב םייתרבח םירוקיבו ,ם"יסנתמ םימייק םמוקמב
.........
.וירוה םע ררוגתמ דחא לכ םיאושינל דע .םוקמ לכל עוסנל יאשר גוזה םיאושינה רחאל
.........

תצקמב גוהנש יפכ עובשה ךלהמב םירחא םימיב וא תבש םויב תוכרענ תונותחה ללכ ךרדב
.........
גהונ םייק אל םויכ ךא .עובש דע םימי רפסמ הכשמנ רבעב תיתרוסמה הנותחה .םירפכה
.........
םיכרועש ןתחה ירוה תיבב םייקתמ יזכרמה סכטה .םיימוי דע םויל הרצקתה הנותחהו דוע הז
.........
ירוה םע םידבוכמ תחלשמ תכלוה ןכמ רחאלו םייתרוסמ םייזורד םילכאמ םע הנשד הדועס
.........
לגרב הכלה הלכה רבעב .ןתחה תיב לא -הירוה תיבב תעה לכ הניתממה הלכה תא איבהל ןתחה
.........
בכרב עיגמ איה םויכ .הניגנו םידוקיר יווילב ,טשוקמ סוס לע הבכר קחרממ האב םא וא
.........
.טשוקמו ראופמ
.........
. םירזפתמו םהיתוחפשמ ינבו הלכהו ןתחה תא םיחכונה םיכרבמ ןכמ רחאל
.........

ןישוריג .........
ןתינ ןיאושינה רחאל .םירחא גוז ינב שפחלו דרפהל גוזה ינב םילוכי ןיסוריאה תפוקתב .........
וא שגפהל רוסאו תותימצל אוה רבדה םישרגתמ םא .הלעב תא שרגל לכות השיאו ,שרגתהל
.........
ןישוריגה רועיש תיזורדה הרבחב .אשניו בושיש יוצרו יאשר דחא לכ ךא .דחיב תויחל רוזחל
.........
.הרבחו החפשממ ייח םיבהוא םיזורדה םעבטמ יכ ,%1 -מ תוחפ ,דואמ ךומנ
.........
ותשאש ףא לע ושוכר לכמ %50 הל םלשמ אוה תקדצומ הביס אלל ותשא תא שרגמ לעבה םא
.........
.וטוהרו תיבה תיינבב הפתתשה אלו ילכלכה לטנב האשנ אל
.........
תיבל תרזוח השיאה ,תיאופר הביס ,הדיגב :ןוגכ תקדצומ הביסמ םיכרענ ןישוריגה םא
.........
.רבד לבקל ילב הירוה
.........
םיניינעב קסופה טפוש וב בשויש ,(היערש המכחמ) יזורדה יתדה ןידה תיבב עצבתמ הז לכ
.........
.ולא
.........