םיזורדה :סרוקה םש
ןכור-ובא רב'ג ר"ד :הצרמה םש

1996 ז"נשת 'ב רטסמס

:דומילה יאשונ

תיזורדה הייסולכואה .1
.םלועבו ןוכיתה חרזמב ,לארשיב םיבושי ,היפרגומד

םיוזרדה תודלות .2

.םיזורד םיגיהנמ ,ןוכיתה חרזמב תיזורדה תדה תעפוה ,ירוטסה עקר

תיזורדה תדה .3

םילדבה ,תיתדע םינפה הקולחה ,תדה תווצמו יגהנמ ,תיזורדה תדה תונורקעו תונומא
םישודק תומוקמ ,תומשנ לוגלג ,תורחא תותדל תיזורדה תדה ןיב ןוימדו .........

םיזורד םיגח .4
.םהידעומ ,םיזורדה םיגחה תועמשמו תודלות


תיזורדה הלכלכהו הרבחה .5

לומ תונרמש ,היצזינרדומ לומ תרוסמ :תונורחאה םינשה םישימחב וללוחתהש תורומת
תורומתו םייוניש ,םייתרבח םיגהנמ ,השיאהו החפשמה דמעמ ,הקוסעת יפנעו תועוצקמ ,תוחיתפ
.........
.ךוניחה םוחתב
.........

לארשיב םיזורדה .6
תיזורד תוהז ,לארשי תנידמב םיזורדה בוליש ,םידוהיהו םיזורדה ןיב םירשקה תודלות
.תדחאמ תילארשי תוהז לומ תדחימ
.........

,הירוטסה ,תוחרזא ,תונחרזמ תומגמב ,םיירבע רפס יתבב ןוכית ידימלתל דעוימ לנויצרה
.היפרגואיגו י"א ידומיל

.1997 ראוני :הלחתה ךיראת
.15 :םירועיש רפסמ
.תואיצמב דומילה ימוחת תרכהל םוי רויס ךרעי סרוקה םויסב


:תורפס
,ןוחטיבה דרשמ רואל האצוה ,ןליא-רב תטיסרבינוא .םיזורדה תודלות .ביכש חלאס .1

.1989
......


04-8390412 סקפ 04-8390125 .לט 30090 איפסע 1304 .ד.ת למרכ לא 052-645100 תועש 24 ירלולס
1 רועיש
תיזורדה היסולכואה

היפרגומד
םירוזא יפל תיזורדה הייסולכואה תוגלפתה

14 ,ןותחתה לילגב 2 ,למרכב 2 :האבה הקולחה יפל םיבושי 22 -ב םיבשוי לארשיב םיזורדה
שפנ ףלא 96 -ל עיגמ ולא םיבושיב הייסולכואה לכ ךס .ןלוגה תמרב 4 -ו ,ןוילעה לילגב
.רפכ לכב הייסולכואה טוריפ ןלהל .לארשי תייסולכואמ %2 -כ םיווהמ םה .(1996)


לארשיב םיזורדה תובשיתה
יפ לע ךכ !תדה דוסי תפוקתב דוע םרוקמ היסולכואה תצקמו לארשיב םיזורדה יבושי תצקמ
.תורוקמהו תורוסמה תצקמ
,ןוילעה לילגב םירחא םיבר םירפכ ןכו ת'גו ןיעיקפ ,אכרי םירפכה תורוקמב םינמנ וז הפוקתב
.םייתניב וברחש יחרזמהו יברעמה
םירפכ יבשותש הרק ךכו 11 -ה האמב תדה תצפה יזכרממ דחא תא הארנה לככ הוויה תפצ רוזא
.תיזורדה תדל ופרטצה לילגב
ןיד-לא ר'חפ רימאה תפוקתב רקיעבו ןעמ תיבמ םיזורדה ןוטלש תעב היה ףסונ תובשיתה לג
.16 -ה האמה עצמאמ לארשי ץראמ םיקלח ושבכ ולא םירימא .17 -הו 16 -ה תואמב ינעמ-לא
.למרכבו לילגב םינמאנ םיזורד ובשי םה
םיזורדה ירפכל הירוסמ ףאו ןונבלמ תדמתמ הריגה תעונת שי תונורחאה םינשה תואמב ןכ ומכ
.למרכבו לילגב
רוזאל רקיעב ועיגהש ,הירוסו ןונבלמ םירגהמה םרז רבג הנושארה םלועה תמחלמ ףוס זאמ
.תוחתפתמה תוישעתבו למנב דובעל תנמ לע הפיח
,ןרוחה) זורד -לא לב'גמ עיגהש ,ירוסה אבצהמ יזורד דודג קרע תואמצעה תמחלמ תפוקתב
הנוכש םרובע המקוה וב איפסע רפכב וילייח ובשיתה המחלמה רחאל ,(ןלוגה תמרל תיחרזמ
.ןוחטיבה דרשמ ידי לע
.םיחותפ תולובגה ויה דוע לכ ,םישימחה תונש תישארב וז הריגה הכשמנ הנידמה םוק רחאל םג

רתיבו 17 -ה האמה זאמ םש וללוחתהש םיחרזאה תומחלמ התיה ןונבלמ תירקיעה הריגהה תביס
.םיילכלכ םירשק לשב רקיעב ורגה הירוסמ םיזורדה .19 -ה האמה זאמ תאש

ןוכיתה חרזמב םיזורדה יזוכיר

500,000 -ןונבל .1
ןומרחה תודרומב ןונבל םורדבו ןונבל זכרמב ףושה ירהב רקיעב םירג ןןונבלב םיזורדה
.תורייב ריעבו (היבצח הרייעה רוזא) םייברעמה

450,000 -הירוס .2
,(תירבעב ןשבהו ןרוחה וא ,זורד-לא לב'ג) םיזורדה רהב םיזכורמ הירוסב םיזורדה
יבחרב םיזורד יפלא תורשע םירזופמ ףסונבו ,ןלוגה תמרל תיחרזמ מ"ק 100 ,הירוס םורדב
.דועו הירוס ןופצב בלח ריעה ,קשמד רוזאב הירוס


20,000 -ןדרי .3
ריעה) אקרז -לא ,ןדרי ןופצב תיזורד הרייע -קרזא-לא :םיבושי -4ב םיבשוי םיזורדה
-אבקעב ,םיפלא המכ -ןאמע הריבה ריעבו ,(םיזורד יפלא המכ הבו ןדריב הלדוגב היינשה
.תואמ המכ הבו ןדרי םורדב למנה ריע

70,000 -היקרוט .4
.שיא 70,000 -כ םהבו םיזורד םירפכ רפסמ םימייק היקרוט חרזמ םורדב

ולא תונידמבש ןוויכמ םינדמוא תניחבב םה ןדריו וונבל הירוס יבגל הייסולכואה ינותנ
.תובר םינש ןיסולכוא ידקפמ ומייקתה אל

םלועב םיזורדה תוצופת

,ליזרב תונידמב רקיעב 120,000 -ב ךרעומ םרפסמו תיניטלה הקירמא תוצראב םירוזפ םיזורדה
.הירוסו ןונבלמ םירגהמ םבור -הניטנגרא ,הלאוצנו
ףוחב רקיעב ,תונושה תונידמב 60,000 -כ -תירבה תוצראב םבור 70,000 -כ הקירמא ןופצב
.ןונבלמ םבור םה םג (סל'גנא סולו ,הינרופילק ,קרוי-וינ) יחרזמהו יברעמה
.תויזכרמה םירעב םיזורד 20,000 -כ םירוזפ הדנקב

.רחסב םיקסועה ,הקירפא ברעמב ,הילרטסואב םיזורד יפלא המכ םירוזפ ןכ ומכ

םיבשות לש םילודג םירפסמ שי םיזורד תד ישנא לש תורוקמו תיזורדה תרוסמה יפלש ןייצל שי
ןוכיתה חרזמב םינוש תומוקמב ,(םיזורדכ אל) םירחא תומשב םיעודיו תיזורדה תדב םינימאמה
ןכא םה םאה היגוסה תיפוס הרהבוה םרט תיעדמ הניחבמ ךא .הקירפא ןופצו קארע ,ןאריאכ
.םיזורד
,למרכהמ םיערתשמה םירה תורשרש לע םימקוממ תה"זמב םיזורדה םיבושיה לכש ןייצל שי
הביסה .תולודג םירעב םירגה םיזורדה םיטעמו הירוס ןופצו ןונבל ירה ,ןלוגה ,לילגה ךרד
םינושארה םיזורדה ,םימלסומה תופידרמ האצותכ םינש -1000כ ינפל .תיתד תירוטסה איה ךכל
.םויה דע םירהה לע םקוממ עירכמה בורה ןכ לע .םיטלקמכ םהל ויהש םירהב זחאהל ופידעהתולאש

.םיזורד םירג םהב תונידמה תומש תא ןייצ .1
.םיזורד לש םילודג םיזוכיר םהב שיש ת"הזמבו לארשיב םירוזא תומש ןייצ .2
.לארשיב םמוקימו םיזורד םירפכ 10 תומש ןייצ .3
.םיהובגה םירהב םירג םיזורדה בור עודמ .4

ףסונ ןויעל תורוקמ


2 רועש

ירוטסיה עקר -םיזורדה תודלות

תימיטאפה הנידמב ,1017-1043 םינשה ןיב םייניבה ימיב העיפוה -דוחייה תד -תיזורדה תדה
רקיעבו ,תיזורדה תדב דחוימ דמעמ ילעב םה הפוקת התואב םימיטאפה םיפיל'חהמ קלח .םירצמב
.התנגהו התצפהל לעפו 996-1021 םינשב טלשש ,('לאה ןוצרב טלושה') הללא -רמאב םכאחלא
תיסאבעה הנידמהמ לידבהל ,ריהאקב הזכרמו ,תיליעאמסא -תיעיש התיה תימיטאפה הנידמה
התואב םלועב רתויב םיבושחה תוברתה ידקוממ ויה םיזכרמה ינש .דדגבב היה הזכרמש תינוסה
שגפמו םידומיל ,תוירפס ,עדמו תוברת ייחב דואמ הרישע היה 11 -ה האמה לש ריהק .הפוקתה
,םזינוטלפ -ואינו םזינלה ,הקיתעה םירצמ ,ןווי -תונווגמו תונוש תויפוסוליפו תויוברת
חרזמהו ןוכיתה חרזמהמ םינוש םימרזו תיעישה -תיליעאמסאה הלוכסאה ,םאלסאו תודהי ,תורצנ
.קוחרה
איה םיוסמ ןבומבו תיזורדה תדה החמצ ,ריהאקב ףיל'חה רצחב ,הז רישע יתוברת עקר לע
םע דחיב ולעפש םיזורדה םיאיבנל םיבשחנ הידסיימש תינחורו תינויער תוחתפתה לש בלש
,תונורקע המצעל החתיפ תיזורדה תדה תאז םע .ןמז ותואב םלועה יבחרב תדה תצפהל םהירזוע
םיגהנמ ,תונומא
.אוהשלכ םרז וא תרחא תדל תוכייש אלל םיידוחי תוהז ןכו תווצמו
תשמחמ דחא ,יזרד -לא ליעאמסא ןבא דמחמ םש לע םיזורד וארקנ השדחה תדל םיפרטצמה
.ןוכיתה חרזמבו םירצמב תדה תא וציפהש םינושארה םיאיבנה
תופידרו םיכוסכסמ האצותכ ,םיזורד הב ורתונ אל םירצמב החמצ תיזורדה תדהש ףא לע
גרהנ לודגה םקלח ךא םינימאמ 700,000 -כ תדל ופרטצה הכרד תישארב תרוסמה יפ לע .םדגנ
ובשיתה ךכ .ןוכיתה םיה ןגא חרזמב םירהל טלמנ דרשש ימ .םינש 7 -כ וכשמנש תופידרב
.למרכב םג רתוי רחואמו בלח ,ןומרחה ,ןונבלה ירה ,לילגה ,ףושה ירה תוגספב םיזורדה

ורצונ ,וכשמנ הדגנ תופידרהו ,ןוכיתה חרזמב תיאמצע תדכ הרכוה אל תיזורדה תדהו רחאמ
:זאמ תיזורדה תדה תא םיוולמה םייזכרמ םינייפאמ ינש
.םירזמ התרתסהו ,תדה תוידוס .א
.םיפדרנ םיטועימל טלקמכ םישמשמה םירהה לע םיזורדה םיבושיה לכ םוקימ .ב

םיזורדהש תנעוטה תיתד הסריג םג תמייק םיזורדה תודלות יבגל תירוטסיהה הסרגל ףסונב
םינימאמה ,'םידחימה' רמולכ 'ןודיחאומ -לא' תצובקמ קלחכ םדק ימימ השעמל םימייק
תיתדה הסיפתה יפל .השמו ורתי ומכ םלועב םינוש םימעבו תויוברתב ולגלגתהש ,דחא לאב
11 -ה האמב .דחא לאב הנומאה תעמטהל םינוש םימעו תויוברת ברקב רתסב ולעפ ולא םישנא
ובש 1043 תנשמ לחהו ,םישדח םינימאמ תלבקל רצק ןמז ךשמל ןודיחאומ -לא תצובק החתפנ
.'ןודיחאומ -לא' הינימאמ םשו ('דוחיה תד') 'דיחות-לא' אוה יתימאה המשש תדה ירעש ורגסנו
םיזורדה .תיזורדה םלועה תסיפת ירקיעמ דחא איהש תומשנ לוגלגב הנומאה לע תנעשנ וז הסיפת
,םתוחילש תא אלמל תנמ לע רודל רודמ ולגלגתה םיאיבנה , ןודיחאומ -לאה יכ םינימאמ
םיזורדה םמצע םינכמ ןכל .םימדוקה תורודהמ תויומד לש לוגלג םה 11 -ה האמב םיאיבנה יכו
דחא לאב הנומאה ,תיתימאה הנומאה תולגתהל וכזש ,דסחה ינב רמולכ ףורעמ -ינב םשב םג
.תיזורדה תדה דוסי איהש

:תולאש
?החמצ ובש ינידמ -יתוברתה עקרה ךמס לע תיזורדה תדה לש היפוא ךתעדל והמ .1

?עודמו הירעש ולעננ יתמ ,תיזורדה תדה תצפה הליחתה יתמ .2

?םתועמשמ המו הדעה ינב םינכתמ תומש ולאב .3:האירקל ףסונ רמוח
.19-37 'מע , ,1989 ,ןוחטיבה דרשמ ,ןליא רב תטיסרבינוא .םיזורדה תודלות .חלאס ,ביכש