'99 תוריחב תארקל השדח תוליעפ - יפלקה לא ךרדב
הכרעמה היהת וז .הלשממה תושארלו תסנכל תוריחב הנמייקתת 1999 יאמב
לע םעה ידיב תורישי הלשממה שאר רחבנ הבש - הנורחאה ילואו - היינשה
,היטרקומדל יחרכה יאנת ןה תוריחבה .1992 (שדחה) הלשממה דוסי קוח יפ
םייטרקומדה םירטשמהש ,יעצמא קר ןה תוריחב .קיפסמ יאנת אל ךא
ךילהב .תיתימא היטרקומד חיטבהל ומצעלשכ וב יד אל םלואו ,וב םישמתשמ
םעה תונוביר :היטרקומדה לש דוסיה תונורקע יוטיב ידיל םיאב תוריחבה
לכ לש המכסהה תא תואטבמ תוריחבה .ןוטלשב םיחרזאה לש תופתושהו
."קחשמה יללכ" לע םעב תונושה תוצובקה
תוריחבה תיגוסב קוסעתש ,השדח תוליעפ תשרל הלוע '99 תוריחב תארקל
.םהב תוסנתהלו הלאה "קחשמה יללכ" תא ריכהל איה רתאה תרטמ .לארשיב
,הרשעה ירמאמ ,הריחבה יכילהת לעו הריחב תונורקע לע עדימ שי רתאב
קסועה רמוח עיפומ רתאב .םיניינעתמה תועידי תבחרהל םישמשמה
תוריחבה לש תירוטסיה הריקס ,םירחבנבו םירחובב ,תוריחב-תלומעתב
םיפסונ םיאשונ ןווגמב רמוח רתאב יוצמ ןכ .ךליאו '49 תנשמ לארשיב
.תוריחבל םירושקה
עקר לע תוריחבה אשונב הימדה - היצלומיס איה "הריחבה ליבש" תוליעפה
.תילארשיה הרבחב םייזכרמ םיעסשו תוקולחמ
רוקחל םיפתתשמל רשפאל הדעונש ,תירקחמ דומיל תקינכט איה הימדהה
.םייטילופו םייתרבח םיכילהת תווחלו
דקפתל םילוכי הב םיפתתשמהו ,םיכילהתה לש הדבעמ ןיעמ איה הימדהה
.םמצע תוטלחהה יעבוקכ
דומללו ריכהל םיניינועמה ינפל םיגיצמש תואיצמ לש רוזחש ןיעמ השעמל והז
תא לצנל םג רשפא םלואו .התוא םיריכמ םניא ןיידע לבא ,תאז תואיצמ
שי םא ררבל ידכ תרכומ תואיצמב םישחרתמה םיכילהתה תניחבל הימדהה
בושח רקחמו דומיל ילכ איה הימדהה ךכיפל .תויעב ןורתפל תורחא םיכרד
הב שי ישונאה ביכרמלש תואיצמ ,תבכרומ תיטילופ תיתרבח תואיצמ תניחבל
.םינושה םיכילהתה לע הבר העפשה
ןכש ,תדחוימ הרוצב הריחבה ךילהת תא המיגדמ "הריחבה ליבש" היצלומיסה
תא ריכהל םידמול םג אלא ,הריחבה ךילהת תא םיווח קר אל םיפתתשמה
הריחבה ליבש .הריחבהו העבצהה יכילהל םיעדוותמו ,תופתתשמה תוגלפמה
ןהב שיו ,הדמע וא בצמ ,שיחרת תחא-לכ תוגיצמה ,תומליד לש הרדס אוה
- עסמה ךשמה לע העיפשמ הריחבה .העד תעבהלו הבוגתל תויורשפא ןווגמ
.םיכרד-תמוצ איה הריחב לכ
:הלא םיאשונב תוקסוע תומלידה
,קוחה ןוטלש ,האחמה תוכז ,ינוחטיב-ינידמ בצמ,םיינויח םיתורישב התיבש
.טועימו בור יסחיו הלכלכ ,הנידמו תד ,חרזאהו םדאה תויוכז
דחוימב ונכוהש ןוידה-תוצובקב שומיש תושעל םג ולכוי רתאה ירעשב םיאבה
.תוריחבה רתא רובע
הרכהל קתרמו ךורא עסמל הדיצ וירקבמל קפסי רתאהש םיווקמ ונא
.99 תוריחבב תוסנתהלו

,החלצ ךרד תכרבב

ןאכ וצחל הדרוהל - רתאה לש (zip) סוחד ץבוק

:תוליעפה תקפהב ופתתשה
ףולובא לאירוא ,לבנז ןורי ,רווארפ האל :הביתכ
דוד יללה :הקיפרג
ףולובא לאירואו דלפנזור ןיראק :תונכת

:ל תוחולש תודות
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,יכרע ךוניחל להנמה ,רונג הנח 'בג
תסנכה תיירפס ,ףלור סיטה הליש ר"דו יחמק ימענ
ונתושרל ודימעה רשא ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ןמיזנב יזועו ןמ יפר
םהיצמאמ ירפ תא
תודפ ודוד רמו סייו חבש 'פורפ


discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page