ןמזה תרהנמ לש הבוש

ונימי דעו 1949 זאמ תסנכל תוריחבה תואצות לש חותינו תונשרפ

(1949) הנושארה תסנכל תוריחבה
(1951) היינשה תסנכל תוריחבה
(1955) תישילשה תסנכל תוריחבה
(1959) תיעיברה תסנכל תוריחבה
(1961) תישימחה תסנכל תוריחבה
(1965) תישישה תסנכל תוריחבה
(1969) תיעיבשה תסנכל תוריחבה
(1973) תינימשה תסנכל תוריחבה
(1977) תיעישתה תסנכל תוריחבה
(1981) תירישעה תסנכל תוריחבה
(1984) הרשע תחאה תסנכל תוריחבה
(1988) הרשע םיתשה תסנכל תוריחבה
(1992) הרשע שולשה תסנכל תוריחבה
(1996) הרשע עבראה תסנכל תוריחבה

(1949) הנושארה תסנכל תוריחבה
דואמ בורק וכרענ ,הנושארה תסנכה איה ,תננוכמה הפסאל תוריחבה
יפ לע ומייקתהש תונושארה ויה וללה תוריחבה .רורחשה תמחלמ םויסל
.הקוח ןוניכ לע תקולחמה לצב ולהנתה ןה .תואמצעה תליגמב בותכה
תודסומב י"אפמ לש הנתיאה התזיחא תא ופקיש תוריחבה תואצות
הפקיש (38% -כ) י"אפמב תפרוגה הכימתה .להקה תעדבו םיימואלה
תוקולחמ לש ןרדעיה תאו בושייה לש תיללכה תוירדילוסה תא םג
.תויתוהמ
הגלפמל התייהנ ם"פמש אוה וז תוריחב תכרעמב רתויב טלובה ןותנה
.הנידמב הלדוגב היינשה
.תחא המישרב זא ודדומתה תויתדה תוגלפמה לכש בל םישל יאדכ ןכ
םיטדנמ 4 ולביק םידרפסה :תויתדע תוגלפמ יתש ויה הנושארה תסנכב
.דחא טדנמ םינמיתהו
.תועיס 12 ויה הנושארה תסנכב

(1951) היינשה תסנכל תוריחבה
תוריחבה ירחא דבלב םייתנש ,-1951ב ויה היינשה תסנכל תוריחבה
היה תירוביצה תקולחמה זכרמב דמעש אשונה .הנושארה תסנכל
םוקל תונושארה םינשב .היילעה תטילקב הלשממה לש הלופיט
הלעמל הנמו ,היילעה תובקעב ומצע תא ידוהיה בושייה ליפכה הנידמה
הרצק הכ הפוקתב םילוע לש ךכ לכ לודג רפסמ תטילק .שיא ןוילממ
לע הנוממה רשה .ענצה תוינידמ תגהנהל האיבה ךכ לכ ןטק בושייבו
.הקפסההו בוציקה קיתב קיזחהש ,ףסוי בד היה ענצה תוינידמ עוציב
ולביק ןתרומתו ,תודוקנ יסקנפ לארשי יחרזאל וקליח ענצה תינכת יפ לע
םימי םתואב .הלשממב ןכוהש טירפת יפל ועבקנש ,ןוזמה יכרצמ תא
.םירצומ לש תיקוח אל תריכמ לש רוחשה קושה גשגש
תטילקב התוינידמ תאו הלשממה תא ורקיב םג תויתדה תוגלפמה
.םילועה ולביקש "יתד יטנאה" ךוניחה ללגב היילעה
ונתשה אל טעמכ ,העבצהה תוכז ילעב רפסמב םיהדמה לודיגה ףרח
.תוריחבב ופתתשהש תומישרה
4 הלביק ם"פמ .היהש יפכ ראשנ - י"אפמ - ןוטלשה תגלפמ לש החוכ
וכזו ,דרפנב ולא תוריחבב ודדומתה תויתדה תומישרה .דבלב םיטדנמ
תוגלפמה .(תונושארה תוריחבמ תוחפ דחא טדנמ) םיטדנמ15-ל דחי
.םיטדנמ 5 ולביק םיטועימה תומישר .ןחוכמ ודביא תויתדעה
19.4 ל םיזוחא 9.3 מ וחוכ תא "זכרמ"ה לידגה היינשה תסנכב
,היינשה הגלפמל וכפה ,םיטדנמ 20 ולביק םיללכה םינויצה .םיזוחא
.םילועהמ םיבר תולוקל וכז ףאו
הדמעמ תא הדביאו ,הל היהש םיטדנמה רפסממ יצחל החנצ תוריח
.העפשה תלעב היציזופוא רותב

(1955) תישילשה תסנכל תוריחבה
ימינפה תומיעה ןוידה זכרמב דמע תישילשה תסנכל תוריחבה תכרעמב
תולועפ יפלכ גוהנל שיש תוינידמל עגונב ןוירוג ןבל תרש ןיב - י"אפמב
ירוזאב םיחרזאה לש ןוחטיבה תשוחת תורערעתהל ואיבהש ,ןויאדפה
םימולישה רדסה דגנ תוריח לש קבאמה לצב ולהנתה תוריחבה .רפסה
.הינמרג םע
לעו םיללכה םינויצב הכימתה תוטעמתה לע ודיעה תוריחבה תואצות
היצילאוקב זכרמה תופתתשה .ןימיה תוקזחתה לומ זכרמה תדירי
.י"אפמ - תיטננימודה הגלפמל ותוא ובריק תיתלשממה
40 תלעב תיטננימודה הגלפמה הראשנו םיטדנמ 5 הדיספה י"אפמ
.םיטדנמ
הגלפמה התייהנו םיטדנמ 15 -ב התכזו החוכ תא הליפכה תוריח
.הלדוגב היינשה
.תדרל ךישמה תויתדעה תוגלפמה לש ןחוכ

(1959) תיעיברה תסנכל תוריחבה
ןוידה דקומב ."שדק" עצבמ רחאל ומייקתה תיעיברה תסנכל תוריחבה
.ידוהי והימ תיחצנה הלאשהו םייתרבח םיאשונ ודמע ירוביצה
יוטיבב שומישה ."ןקזל ןכ ורמא" :התייה י"אפמ לש תוריחבה תמסיס
הנידמה תמקהב ןוירוג ןב לש יזכרמה וקלח תא שיגדהל דעונ "ןקזה"
ואלימ אל םלועמש תוריח יגיהנמל דוגינב ,התגהנהב ברה ונויסינ תאו
.הגהנהב דיקפת
םיבשומ 47 הלביקו רתויב בוטה הגשיהל י"אפמ העיגה וללה תוריחבב
.תסנכב
.םיטדנמ 17 -ב התכזו החוכ תא הלידגה תוריח
הפתושכ אל וליפאו י"אפמל תישממ הפולחכ הרייטצה אל תוריח
.היצילאוקב
אל ןוירוג ןב וז תובירי עקר לעו ,ןיגבל ןוירוג ןב ןיב הפירח תובירי התייה
לש ונימיל בשויש תסנכה רבח" ותונכל גהנ אלא ,ומשב ןיגב תא הניכ
."רדב רמ

(1961) תישימחה תסנכל תוריחבה
ואיבה ,1960 תנשב השחרתהש "השרפ"ה וא "שיבה קסע" יחיפס
.תישימחה תסנכל תוריחבה תמדקהל
הקיסעהש ,םינש תכורא תיטילופ-תינוחטיב השרפ ,ןובל תשרפב רבודמ
קסע" תונותיעב התנוכ תאז השרפ .םינש 10 - מ רתוי לארשי תא
תילארשי ןיעידומ תשר לש הנולשיכ רופיס איה השרפה ."שיבה
םיריעצה ולביק 1954 תנשב .םיירצמ םידוהימ הבכרוהש ,םירצמב
,(הארוהה תא ןתנ ימ התייה המצע ינפב השרפ) הארוה םירצממ
םיינש .ןידל ודמעוהו וספתנ תשרה ירבח .תותצהבו םיעוגיפב ולחהו
.גרוהל ואצוהו תוומל ונודינ
.תסנכב םיבשומ 42 קר הלביקו םיטדנמ 5 הדביא י"אפמ
.םיטדנמ 17 - החוכ לע הרמש תוריח
.תסנכה ןמ ומלענ תויתדעה תומישרה
םיטדנמ 16 לביק יתדה הנחמה
.םיטדנמ 4 ולביק םיטועימה תומישר

(1965) תישישה תסנכל תוריחבה
תא םיקה ןוירוג ןב ;י"אפממ ןוירוג ןב לש ותשירפ לצב ודמע ולא תוריחב
.דועו ןייד השמ ,סרפ ןועמש :י"אפמ לש "םיריעצה" םיגיהנמה םע י"פר
ךרעמה .הדובעה תודחא תגלפמ םע "ךרעמ"ה תא המיקה י"אפמ
הכז
ןכש ,םיטדנמ 5 ב הדירי תאז התייה םצעב לבא ,םיטדנמ 45 - ב
.(םיטדנמ 50 - ב וידחי תומישרה יתש וכז תומדוקה תוריחבב
ושרפ תאז תובקעבו ,ל"חג – םילרביל תוריח שוג םקוה 1965 - ב
הגלפמה רבעב התייהש הגלפמה ירבח בור תילרבילה הגלפמהמ
ל"חג .תיאמצעה תילרבילה הגלפמה תא הרצי וז הצובק .תיביסרגורפה
.םיטדנמ 26 הלביק
.יוניש לח אל תיתדהו תיתדעה העבצהב
םישרוש אלל תידסממ יטנא השדח הגלפמ העיפוה ולא תוריחבב
."שדח חוכ - הזה םלועה" איהו בושייב םייתגלפמ

(1969) תיעיבשה תסנכל תוריחבה

ברע .םימיה תשש תמחלמ רחאל ומייקתה תיעיבשה תסנכל תוריחבה
עודיה םואנה רחאל ,הנתמהה תפוקתב ,םימיה תשש תמחלמ
דוכיל תלשממב היצילאוקל הנושארל ל"חג הסנכנ "לוכשא לש םוגמג"כ
,לוכשא יול ,הלשממה שאר אשנ הנתמהה תפוקת לש המוציעב .ימואל
רסוח ימיב תחטוב תוגיהנמל הפיצ רוביצה .וידרב יח רודישב םואנ
םגמגמו םיטפשמה דחא תאירקב השקתמ לוכשא תא עמשו ,תואדו
.יח רודישב
חשב לוכשא .שדחמ וסיפדהל וקיפסה אל ךא ,ונקיתו וחסינ םואנה תא
,ןופורקימה לומ לוכשא בשי רשאכ לבא .רודישה ינפל טלקוי םואנהש
"תוחוכ תגסה" הלימל עיגה לוכשא .יח רודישב וירבד תא רדשל טלחוה
םעה לכו "?תגסהל הז המ" :לאשו ורזוע הפי ידעל הנפו ,בתכ אוה אלש
ךרוצ שיש השוחתה תאו רוביצב ששחה תא ריבגה עוריאה .עמש
ןייד השמ ףרוצ ךכו .לארשיל היופצה הנכסה חכונ תוגיהנמה תפלחהב
.ימואל דוכיל תלשממ המקוהו ,הילא הפרוצ ל"חג םגו הלשממל
ץק תא הלמיסו היצמיטיגל ל"חגל הקינעה הלשממב ל"חג תופתתשה
ןב טרחש המסיס התייה וז) "תוריח ילבו י"קמ ילב הלשממ" תפוקת
ולא תוריחבב .(תוריחו י"קמ לש היצמיטיגל-הדל האיבהש המסיס ,ןוירוג
.הדובעה תגלפמ המקוהו ךרעמל יפר ישרופ ורזח
.םיטדנמ 26 - ב התכז ל"חגו ,םיטדנמ 56 - ב הכז ךרעמה
4 - ב התכז ,ךרעמל ובש אלש י"פר ישרופ ,תיתכלממה המישרה
.םיטדנמ

(1973) תינימשה תסנכל תוריחבה
םוי תמחלמ לש המוארטה רחאל ומייקתה תינימשה תסנכל תוריחבה
האחמה תוגלפמ .םיישדוחמ רתויב החדנ ןדעומש רחאלו ,רופיכ
ורצי הלא .יאבצה לדחמה ללגב תרמצב תומשאה וחיטה רוביצהו
תא הלידגה דוכילה תמקה םג ,ןוטלש יפוליחל המיאתמ עקרק הרואכל
תסנכל תוריחבב שחרתה אל ךפהמה תאז תורמל ,ךכל יוכיסה
.תינימשה

(1977) תיעישתה תסנכל תוריחבה
26 הזמ התרטמ תא היציזופואה המישגה תיעישתה תסנכל תוריחבב
לש תויטננימודה ןדיע םת 1977 - מ .ןוטלשה תא ףילחהל ,םינש
ודה תיתגלפמה תכרעמה תפוקת הלחהו ךרעמה-הדובעה-י"אפמ
ןוחטבו ץוח יאשונב תועדה יקוליחב הדוסי וז השדח תוכרעיה .תישוג
וכפה הז אשונב תועדה יקוליח .םימיה תשש תמחלמ רחאל ופירחהש
,תילארשיה הרבחב םירחא םיעסש םג םיפפוח םהו םייזכרמ תויהל
יתדע אצומ ,הסנכה ,תויתד ומכ םינתשמ ןיב ההובג המילה תאצמנ ךכו
.תורדגומ תויטילופ תופדעה ןיבל הלכשה וא
.דבלב םיטדנמ 32 ךרעמה לביק ולא תוריחבב
.םיטדנמ 43 לביק דוכילה
15 הלביק ש"ד ,יונישל תיטרקומדה העונתה ,השדחה זכרמה תגלפמ
.םיטדנמ
היה םיטדנמ הברה ךכ לכב התכזש השדח הגלפמ ,ש"ד לש הגשיה
.ךרעמה דגנכ האחמ תעבצה הבורב וז התיה .ךכ ראשנו ,םידקת אלל
החוכ לע הרמש ,י"אפמ םע תירוטסיה תירב התיה הלש ,ל"דפמה
.םיטדנמ 12 הלביקו
הדובעה תעונת ןיב הלועפה ףותישל יוניכ אוה "תירוטסיהה תירבה"
ןב לש וימיב הלחה תירוטסיהה תירבה .ויתורודל ל"דפמה ןיבו היתורודל
תא קיחרהל ןיבר לש ותטלחה םע המייתסהו הלשממה שארכ ןוירוג
ןומיא יא ועיבצהש רחאל , 1976 – ב הלשממה ןמ ל"דפמה ירש
םינושארה 15 – F ה יסוטמ תעגה םע תבשה לוליח תשרפב הלשממב
ל"דפמה התייה ןיגב תלשממ ןוניכו דוכילה ןוחצינ רחאל .ב"הראמ
התמסיס התייה רבכ '92 תוריחבבו ,ןימיה תולשממב העובק הפתוש
."ךנימיל ל"דפמה" :התייה תואבה תוריחבב

(1981) תירישעה תסנכל תוריחבה
.קובקבה ןמ יתדעה דשה תא האיצוה 11 - ה תסנכל תוריחבה תכרעמ
תוכייש ןיבל ילכלכ-יתרבחהו יתדעה עסשה ןיב הפיפח ץראב הרצונ
התייה ןוירוג ןב גיהנהש ךותיהה רוכו תויולגה ץוביק תוינידמ .תיטילופ
תומד רוצילו תונוש תויוברתו תודע ינב ןיב םירעפ לע רשגל הרומא
,הלכשהה ,הסנכהה ימוחתב רעפ רתונ תואיצמב םלוא .שדח ילארשי
הקירפא ןופצו היסא תונידמ יאצוי ןיבו הפוריא יאצוי ןיב יעוצקמה םודיקהו
-ובא ןורהא תגהנהב ,תוריחבב הדדומתהש ,י"מת תעונת תמקה .
ךכמ רתוי דועו חרזמה תודע לגד תא הפינהו ל"דפמה ןמ שרפש אריצח
םהל וקינעהו םייתדעה םילדבהה תא ודדיח 1984ב ס"ש תמקה -
.רורב יטילופ דממ
-"םיח'צח'צ" חנומה לארשיב יטילופה חוכיוה דקומל לטוה ולא תוריחבב
עיפוהש ,זפוט ודוד ןרדבה י"ע - חרזמה תודע ינבב לזלזמ יוניככ
קחצי רכיכ םימיל) לארשי יכלמ רכיכב ךרעמה לש תוריחב תפיסאב
םה םיח'צח'צה …הז להק תוארל גונעת" :רמאו 1981 ינויב (ןיבר
ידקפמו םילייחה םיאצמנ ןאכו םילמיג ןיש ישוקב םה ,באז תדוצמב
שאר השע ,רכיכה התואב דוכילה תרצעב ,תרחמל ."תויברקה תודיחיה
תגלפמל בר קזנ בסהו זפוט ירבדב בחרנ שומיש ןיגב הלשממה
ר"וי ,סרפ ןועמש .הפ תטילפ וז יכ ,ריבסהו לצנתה זפוט .הדובעה
עיבהו ,רתוימו יטוידא יוטיבב שומישה לע לצנתה הדובעה תגלפמ
.יתדע עקר לע םיעיקבל איבת אל ,וזכ הפ תטילפ יכ הווקת
םולשה םכסה - הלודגה תינידמה הרומתה םג הדמע תוריחבה עקרב
ךרכש םכסה ,םירצמ ,תיברע הנידמל לארשי ןיב םתחנש ןושארה
.יניס יאה-יצח יחטש לכמ האלמ הגיסנ םע האלמ היצזילמרונ
םילודגה םישוגה ינשש בוש ודמיל 11 -ה תסנכל תוריחבה תואצות
.םחוכב םיווש
םיטדנמ 48 - ב הכז דוכילה
.םיטדנמ 47 - ב ךרעמה
.דבלב םיטדנמ 4 - ב התכזו השק הכמ התכוה ל"דפמה
.םיטדנמ 3 - ב התכז י"מתו יזכרמ םוקמ הספת תיתדעה העבצהה

(1984) הרשע תחאה תסנכל תוריחבה
הצרפש ,ןונבל תמחלמ לצב הלהנתה 1984 ילויב תוריחבה תכרעמ
םע ,קשמה עלקנ וילא רתויב השקה ילכלכה בצמהו ,1982 ינויב
.םייתנש היצלפניא יזוחא 400 - מ הלעמל
,וגיהנמ אלל תוריחבל דוכילה בצייתה ןהב תונושארה תוריחבה ויה הלא
ותטלחה לע ותעדוהב ,"דוע לוכי ינניא" יוטיבב שמתשהש ,ןיגב םחנמ
ןיגב ריבסה אל ותומ םוי דע .1983 טסוגואב הלשממה תושארמ שורפל
תוביסה לע תונוש תוכרעה ועמשנ .ותשירפל ואיבהש תוביסה תא
םרפסמ ,הבוהאה ותייער תריטפ :ותשירפל איבהו וב יורש היהש ןואכידל
חוכיו הררועו הכבתסהו הכלה רשא ,המחלמב תונברוקה לש ברה
תריחב יכ ןייצ , הלשממה ריכזמכ ןהיכש רואנ הירא .ףירח ירוביצ
הזחממ הטטוצ איהו תירקמ התייה אל השירפה תעדוהב םילימה
,יתעבש ?דוע השעא המ ,יחוכ ספא ,דוע לוכי ינניא" : ןסביא לש טנגירפ
".יתעבש
ךרעמה .םיבשומ 41 - ב הכזו ,םיטדנמ 7 דוכילה דיספה ולא תוריחבב
2 הלביק ימת .םיטדנמ 5 הלביק הייחתה .םיטדנמ 44 - ל הכז
תובקעב דוכילהמ שרפש ,ןמציו רזע לש השדחה ותגלפמ ,דחי .םיטדנמ
תויפיצה תורמל ,דבלב םיטדנמ 3 - ב התכז ,םולשה ךילהתב םיבוכיעה
.תוהובגה
הכזתש היצילאוק ביכרהל דוכילל ןהו ךרעמל ןה ורשפא אל הלא תואצות
.תסנכה בור ןומיאב
השארבש תודחא תלשממ המקוה תוריחבה תואצותמ אצוי לעופכ
.דחא לכ םייתנש ,היצטורב (86-88) רימשו (84-86) סרפ ונהיכ

(1988) הרשע םיתשה תסנכל תוריחבה
בצמב תרכינ הבטהל התנוהכ תישארב הליבוה תודחאה תלשממ
ואצי ל"הצ תוחוכ .היצלפניאה בצקב תיתועמשמ הדרוהלו ,ילכלכה
ןופצמ הרצ ןוחטב תעוצרב שדחמ וכרענ םתצקמו ,ןונבל יחטש תיברממ
.לארשיל
תוממוקתהה ,הדאפיתניאה לצב ומייקתה 1988 רבמבונב תוריחבה
הכשמנ רשאו 1987 רבמצדב םיחטשב הלחהש תיממעה תיניטסלפה
ירוביצה םויה רדס לע התלעה םידקתה-תרסח תוממוקתהה .םינש 5
אצוי לעופכ .תיניטסלפה היעבל ינידמ ןורתפ תאיצמל ךרוצה תא
היה וז תכרעמב .ינוחטב -ינידמה אשונב תוריחבה תכרעמ הדקמתה
.סרפ ןועמשל רימש קחצי ןיב תודדומתה לש ישיא ןווג םג
הרבחב ,ינוליח -יתדה עסשה קומע המכ דע ופשח תוריחבה תואצות
רקיעבו יתדה הנחמה לש וחוכ קזחתה ולא תוריחבב .תילארשיה
5 לביק ל"דפמה .ינויצ וניא ובורבש הנחמהמ תוידרחה תוגלפמה
.םיטדנמ 18 -ל דחי וכז תויתדה תוגלפמה .םיטדנמ
.םיטדנמ 40 דוכילה
.םיטדנמ 39 ךרעמה
.םיטדנמ 2 הלביק הייחתה
התכז לארשי ייברע לש רפסנרטה ןורקע תא הלגד לע הטרחש תדלומ
םיטדנמ 2 - ב
.םיטדנמ 2 הלביק תמוצ
המקוה םעפה םגו ,םישוגה ןיב ו"קיתה תא ורמיש הלא תואצות
רשכ סרפו הלשממ שארכ ןהיכ רימש .היצטור אלל ךא ,תודחא תלשממ
.רצוא

(1992) הרשע שולשה תסנכל תוריחבה
הדובעה תגלפמ לש התשירפ רחאל ומדקוה וז תסנכל תוריחבה
.רימש תלשממ לש בורה תומצמצטצה תובקעבו ,תודחאה תלשמממ
ךילהת לחה .םיכלוהו םיתחופ םידמימבש ףא ,הכשמנ הדאפיתניאה
.ךשמתמ ינקירמא ץחל י"ע רקיעב ענוהש ,םיניטסלפל לארשי ןיב םולש
לש תודוקנה שמח") םיאקירמאה תומזויל תונעיהל רימש לש ובוריס
הדובעה תגלפמ תשירפל וליבוה (ב"הרא לש ץוחה רש ,"רקייב
הנוכש המב הרצ לאמש תלשממ םיקהל סרפ לש ונויסינלו הלשממהמ
שארב ןהכל ךישמה רימשו ,לשכ הז ןויסינ ."חירסמה ליגרת"-כ ךכ רחא
הצרפ ,תיווכל קאריע תשילפ תובקעב ,'91 ראוניב .הרצ ןימי תלשממ
ץחל לעפוה תיברעמה היצילאוקה ןוחצנ רחאל .ץרפמה תמחלמ
ץחל ,רישי מ"ומל סנכיהל תויברעה היתונכש לעו לארשי לע יביסאמ
תוריחבה תכרעמ .'91 'קואב דירדמ תדיעו לש הסוניכ םע ואישל עיגהש
תיילעב אטבתהש ,ףירחה ילכלכה ןותימהו מ"ומב םיישק לצב הלהנתה
.מ"הרבמ תרבוגה היילעה עקר לע הלטבאה יזוחא
דגנכ האחמ תעבצה ךא ,םישוגה ןיב ו"קיתה רמשנ הלא תוריחבב
ל 40 - מ ,וז הגלפמ לש החוכב הלולת הדיריל האיבה דוכילה תלשממ
39 - מ התלע הדובעה .םיטדנמ 8 - ב התכז תמוצ.םיטדנמ 32 -
הלשכ "היחתה"ש רחאל ,ןימיל תולוק ןדבוא תובקעב .44 - ל םיבשומ
בור 1973 זאמ הנושארל רצונ ,המיסחה זוחא תא רובעל הנויסינב
,ןוחטב רשכ םג ןהיכש ,ל"ז ןיבר קחצי הלע הלשממה תושארל .לאמשל
רש דיקפתל הנומ טחוש (הגייב) םהרבאו ,סרפ ןועמש ןהיכ ץוח רשכ
.רצואה

םישרת - (1996) הרשע עבראה תסנכל תוריחבה
.תילארשיה הרבחב םידקת רסח רבשמ לצב ולהנתה הלא תוריחב
שקנתמ ידיב ,ןיבר קחצי ,לארשי תלשממ שאר חצרנ 1995 רבמבונב
תרגסמה ימכסה תמיתח עקר לע ערא חצרה .רימע לאגי םשב ידוהי
ריהק ימכסהו ,'93 'טפסב ולסוא ימכסה) םיניטסלפה םע םייניבהו
('94 'קוא) ןדרי םע םולשה םכסה ,('95 'טפסבו '94 יאמב ןוטגנישוו
הרוצב דרי עוגיפה תונויסינ רפסמש ףא .רורטה תונברוק 'סמ תיילעו
םיעוגיפה לש םרפסמ הלע ,םימכסהה תמיתח זאמ תיטסרד
ןהכל סרפ הלע חצרה תובקעב .םהיתונברוק 'סמ הלעו ,םיינלטקה
.1996 יאמל תוריחבה תא םידקהל טילחה אוה םלוא ,הלשממ שארכ
תטיש הנושארל הגהנוה הלא תוריחבב .וז הטלחה הרשיא תסנכה
,והינתנ ןימינב בצייתה סרפ לומ .הלשממה תושארל הרישיה הריחבה
.'92 - ב הגלפמה תסובת רחאל דוכילה תושארל הלעש
תרוש תובקעב ךא ,חצרה רחאל חצנל יוכיס לכ רסחכ הארנ והינתנ
ןונבלב"םעז-יבנע" עצבמ תובקעבו '96 ץרמ-'רבפב םישק רורט יעוגיפ
קזחתה ,(סרפב יברעה רזגמה לש יופצה הכימתה רועישב עגפש)
50.3% :תולוק ףלא 30 לש שרפהב סרפ תא חצינ תוריחבבו ,ודמעמ
.12% לש רועישב סרפ לע והינתנ רבג ידוהיה רזגמב .49.7% תמועל
תוגלפמה יתש לש ןחוכב תיטסרד הדירי הלח תסנכל תוריחבב
:תוילאירוטקסהו תונטקה תוגלפמה לש ןחוכב תרכינ הילעו ,תולודגה
ךרדה"ו םיטדנמ 7 - ב הילעב לארשי ,םיטדנמ 8 - ב התכז ס"ש
,הלודגה הגלפמה הרתונ הדובעה תגלפמ .םיבשומ 4 - ב "תישילשה
.והינתנ ביכרה הלשממה תא הרישיה הריחבה קוחמ אצוי לעופכ ךא
רשכ יכדרמ קחציו רצוא רשכ רודירמ ןד ,ץוחה רשכ יול דוד ונומ ודיצל
כ"חאו והינתנב יול דוד :םירשה תשולש לכ ופלחתה זאמ .ןוחטבה
קחצי ;תירטש ריאמב כ"חאו ,והינתנב ,ןמאנ בקעיב רודירמ ןד ;ןורשב
.סנרא השמב יכדרמ
תמדקה לע טלחוה תסנכב הלשממל היהש בורה ןדבוא רחאל
.1999 יאמ 17 - ב וכרעי ןהו ,הרשע שמחה תסנכל תוריחבה
הלשממה תושארלו תסנכל תוריחבה :םיינבמו םיילארוטקלא - עקר ינותנ


way discuss about main page elected elector enrich nost propo main page