20 - 19 'מע ,1996 - הלשממה תושארלו 14 - ה תסנכל תוריחבה תואצות חותינ :ךותמ
(תודפ ודוד רמ עויסב םייטסיטטסה םיקלחה) סייו חבש 'פורפ כ"ח :תאמ

:("סרפ םע תוקזח תועלבומ"" 11/6/94 ץראה") תפסונ תיוזמ תואצותה תא ראתמ ץרב םוח
תליאמ :הרורב הנומת הלעמ םיבושיו םירע יפל הלשממה תושארל תוריחבה תואצות לש הריקס"
,ןולקשא ,תוביתנ הנומיד ,עבש ראבב :תולוקהמ 70-60% והינתנ לביק ןופצב א"ת לובג דעו םורדב
.הרדגו תובוחר ,ןומר הפצמ ,םיקפוא ,תורדש ,ןולוח ,םי תב ,יכאלמ תירק, תג תירק ,דודשא
,שמש תיב ,הלמר ,דול ,הוקת חתפב :ההז הנומת תפשוח החרזמ ביבא לת לובגמ הקידב םג
,הנומש תירק :הנומתה תא הנשי אל ןופצל רבעמ .תולוקהמ 70-60% והינתנ לביק םילשוריו
הנח סדרפ ,הינתנ ,הרדח ,תפצ ,תולעמ ,ימולש ,וכע ,הירהנ ,ןאש תיב ,םענקי ,הלופע ,רוצח ,הירבט
.והינתנב בורה וכמת ןופצה יבושיב - קמעה לדגמו
חצינש דמעומה יפ לע ,םיעבצ ינשב ץראב םיידוהיה םיינוריעה םיבושיה תפמ תא עבצנ םא ,השעמל
,םייתעבג ,ןג תמר ,ביבא-לת - דחא שוג ללוכ 'סרפ לש חטשה' :האבה הנומתה תא לבקנ ,םוקמ לכב
ןטק שוג דוע סרפל שי הזה רוזאל ףסונב .אבס רפכו הננער ,הילצרה ,ןורשה תמר ,ןויצל ןושאר
לש ועבצב העובצ הפמה ראש לכ .דרעב תעלבומו ,לאימרכב תעלבומ דועו ,ןיקצומ תירקבו הפיחב
אל אוה .םיינידמה םירדסהה תא ועבקיש תונורקעה תעיבקב ףתתשהל הצור הזה קלחה לכו ,והינתנ
.ותוא רורגל וכישמיש הצור
הכימתל התכזש טועימ תלשממ לארשיב הטלש (ןיבר קחצי חצר ינפל דוע) ס"ש תשירפ זאמ
ךות ,הלכיש לככ םולשה ךילהת תא המדיק תאזה הלשממה .תויברעה תוגלפמה יתש לש ץוחבמ
.לעופב תודגנתה עיבה אל םא םג ,היתודמעל ףתוש היה אלש רוביצב לודג קלח תרירג
תירוטסה תובישח לעב ךילהתב רבודמשכ םע רורגל רשפא ובש ןמזה ךשמל לובג שיש רחאמ לבא
דעומ עבקנש ינפל דוע עקתנ ךילהתהו ,ןיבר חצר ינפל דוע הלשממה לט החוכ שת - ךכ לכ הלודג
,חצורה לש ויעינמלו ויתועדל רשק ילב .הלשממה שאר חצרנ הזה בלשה לש ומוציעב .תוריחבה
ךות םילשהל היה רשפא ךכו ,הלשממה תוינידמל תודגנתהה תא ןיטולחל רצע חצרה תובקעב םלהה
ידכ שיבכה לע ובכשנ אל םילחנתמה ."סקול-הד יוניפ" היה הז .הדגב םירעה יוניפ תא תועובש
אלוליא .ראשיהל אבצה תא ץלאל ידכ תויצקובורפ ררועל הסינ אל שיאו ,ל"הצ תאיצי תא עונמל
.יאנת לכב ,עצבתמ היהש קפס ןיא יל ךא" .הזכ סקשב רבוע יוניפה היה אל ןיבר חצרנ
אוה תישעמ לבא ,תסנכהו הלשממה תנוהכ תפוקת תא תינכט רציק םנמא חצרהש איה הנקסמה
תא םדקל היתויורשפא תא הלשממה התצימ ךכב .םירעה יוניפ תא םילשהל הלשממל רשפיא
".םינורחאה היתוחוכב תוריחבל העיגהו ךילהתה
השעש דחא הלשממ שאר קר היה רושע לכב .'תוירוטסיה ךרד תוצירפ' תועצבמ תולשממה לכ אל
ל"הצ תא איצוהשכ ,תימואלה תודחאה תלשממ שארב ,סרפ ;דיוייד-פמק םכסהב ןיגב :תאזכ הצירפ
.תאפרע םע םיידי ץחלשכ - ןיברו ;הלכלכה תא בצייו ןונבלמ
ךכ לכ ךרד סרפ-ןיבר תלשממ הצרפ ,זא דע םילבוקמ ויהש תותימאהו םיללכה תא הכפוהב
תכלל קר ךירצ והינתנ יביבש ,הבחר


   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page