תוטישו תוהמ - תויטרקומד תוריחב

המדקה

?תוריחב םושב םלועמ ףתתשה אל ונתאמ ימ
דעו .תאז הלאש לע בויחב תונעל םילוכי םיטעמ
קחשמל טרופס תוצובק ,םידימלתה תצעומ ,תיבה
- הלשממה תושארו תסנכה םג - ןכ …ו הנוכשב
.דיתעב עיבצנש וא םויה רבכ םיעיבצמ ונא םלוכל
ןוצר תא ףקשל דעונש ,ליעיו טושפ ןונגנמ ןה תוריחב
- תאז לכבו .םהל תעגונה היגוסב םירחובה תיברמ
.תיסחי תינרדומ העפות ןה תויטרקומד תוריחב
תוריחב ןהמ ןיבהל הסננ תוליעפה לש הז קלחב
תוריחב תוטיש ןחבנו ,היטרקומדל ןתובישח המו
תודסומל תוריחבב זכרתנ םירבדה עבטמ .תונוש
.הנידמה לש םיימשר
   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page