תורוקמ ןווגממ בר עדימ אוצמל ןתינ יפלקה לא ךרדב
ותוכז .תוחפ ןימא וקלח ,רתוי ןימא וקלח .םיגוס ללשמו
- ותבוח םג דחא ןבוממ רתויב ךא - חרזא לכ לש
הדמע ומצעל שבגל תוסנלו שחרתמב ןינעתהל
םתא וב רתאה .הריחבה םוי תארקל תססובמ
.דחאכ תויוליעפו עדימ ליכמ עגרכ םינייעמ
?ןאכ בתכנש המ לכל םימיכסמ םתא םאה
?ןוידל ולעוהש תונושה תויגוסל סחיב םכתפקשה המ


עיבהל ולכות ,'99 תוריחבל תדחוימה ןוידה תצובקב
לכמ םישנא םע חיש-ברב ףתתשהלו םכתעד תא
.(תירבעבו) םלועה יבחר
וא ןוידה תצובק לש ישארה ףדל עיגהל ידכ ןאכ וצחל
:ןלהל םיאשונהמ דחא תא ורחב
?הלשממה תושארל רחבי ימ
?תסנכב בורל הכזת הגלפמ וזיא
?וחוכ לע רומשי ידרח-יתדה שוגה םאה
תושארל הרישיה הריחבה קוח תא לטבל יואר םאה
?הלשממה
תכרעמב םייזכרמה תונורסחהו תונורתיה םהמ
?לארשיב תיטילופה


discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page