הרשע-עבראה תסנכה לש הרופיס
.הרשע-עבראה תסנכה ,תאצויה תסנכה לש הרופיס תא הרצקב רוקסנ וז הדיחיב
הלשממה תושארל תוריחבה תואצות תא טרפנ ,הלא תוריחבל עקרה לע רפסנו םידקנ
.הירבחו הלשממה בכרה תא גיצנו ,תסנכלו

תוריחבה תארקל - אובמ
הלשממה תושארל תוריחבה
תסנכל תוריחבה
הירבחו הלשממה בכרה
120 - ה ןודעומ
סייו חבש 'פורפ ,14 – ה תסנכה לש תימונוקאויצוסו תיתוברת ,תיתרבח הנומת     


way discuss about main page elected elector enrich nost propo main page