הרשע-עבראה תסנכה לש הרופיס
תסנכל תוריחבה וכרענ ,ו"נשתה ןוויסב א"י ,1996 יאמב 29 ךיראתב
.הרשע-עבראה
תישיא התיה הלשממה תושארל הריחבה הב הנושארה םעפה התיה וז
.הרישי
םיאתמ םהל הארנש דמעומה רובע דחאה :םיקתפ ינש וליטה םירחובה
םיאתה הלש עצמהש הגלפמה רובע ינשהו ,הלשממה שאר דיקפתל
תוכזל ךרוצ שי הלשממה תושארל תוריחבב חצנל ידכ .רתויב םהל
,םידדומתמ ינש קר ויהש רחאמ .םיעיבצמה תולוק תיצחממ הלעמלב
,והינתנ ןימינב ,היציזופואה שארו ,סרפ ןועמש ,ןהכמה הלשממה שאר
שארל ךופהי בורב הכזיש ימ - ינש בוביס ךרעי אל יכ ,היה רורב
.הלשממה
(ןאכ וצחל תוריחבה תכרעמל עקרה לע םיפסונ םיטרפל)


way discuss about main page elected elector enrich nost propo main page