הרשע-עבראה תסנכה לש הרופיס

היזיוולטה יצורע ינש ועידוה ברעב רשע העשב .דומצ היה קבאמה
ןויוויש לע ,ינשה ץורעב "תושדחה"ו ,ןושארה ץורעב "טבמ" ,םילארשיה
ךא ,םיבר החמש ייוליג ויה לאמשה הנחמב .סרפ ןועמשל לק ןורתי םע
,יתוברו יתוריבג") '81 תוריחב רכז ןכש ,םיקפואמ ורתונ םיאקיטילופה בור
רובעכ ,ןכאו .ירט ןיידע היה ("לארשי תנידמ לש אבה הלשממה שאר
יכ ,ררבתה ,תמאה תואצות תעגה םע ,הלילב םייתשב ,תועש עברא
המגמה .והינתנ ןימינב תבוטל אוה לקה ןורתיה ךא ,דומצ םנמא ץורימה
יפוסה ונוחצנ ררבתה תולוקה לכ תריפס םעו ,הלילה לכ ךרואל הכשמנ
.והינתנ לש
:תויפוסה תואצותה ןלהל

1,501,023 לביק והינתנ
1,471,566 - ב הכזש סרפ תמועל
(םירשכ אל 148,681 םכותמ ;3,121,270 :םיעיבצמה כ"הס)
ףלא 15 - ש ךכב היה יד רמולכ .תולוק ףלא 30 - מ תוחפ לש אוה רעפה
.חצני סרפש ידכ ,והינתנ םוקמב סרפ רובע ועיבצי םיעיבצמ
םאה ?ילארשיה רחובה תודוא הלא תואצות ונתוא תודמלמ המ :ובשח
?הנוש האצותל ואיבי תונורחאה םינשה שולש םכתעדלway discuss about main page elected elector enrich nost propo main page