הרשע-עבראה תסנכה לש הרופיס

ועירכה ןכש ,םינינעה דקומב םנמא ויה הלשממה תושארל תוריחבה
םג הפקזנ הבר תובישח ךא ,האבה הלשממה תא ביכרי הנחמ הזיא
ואיבה ילארשיה םיקקוחמה תיבל תוריחבה .תסנכה לש הבכרהל
תוגלפמה יתש ךא ,דוכילה ינפ לע הדובעה תגלפמ לש הנורתי ךשמהל
:תיתועמשמ וקזחתה תוילאירוטקסה תוגלפמה וליאו ,ןחוכב ודרי תולודגה
ךרדה"-ו םיטדנמ העבשב "הילעב לארשי" ,םיטדנמ הנומשב התכז ס"ש
.םיבשומ העבראב "תישילשה
םויב תאצויה תסנכה תנומת תא טוריפב ןוחבל ולכות אבה םישרתב
רתא ךותמ ףדל ליבות תיטנוולרה הגלפמה "חלפ" לע הציחל .הרחביה
.העיסה תודוא םייסיסב םיטרפ קפסמה ,תסנכהway discuss about main page elected elector enrich nost propo main page
moledet mada haderach hashlishit yahadut hatora hadash yisrael_baaliya meretz mafdal shas likud avoda