הרשע-עבראה תסנכה לש הרופיס

והינתנ ןימינב םיקה ,ב"ויכו םימכסה ,םינויד ,םישושיג לש שדוח רחאל
תינוציח הכימתו) םיכ"ח 66 לש ינויצילאוק סיסב לע הנעשנש ,הלשממ
.("תדלומ" תעיסמ תסנכה ירבח ינש לש
:וז הלשממ לש הבכרה הנה

והינתנ ןימינב
הלשממה שאר
סנרא השמ
(99 ראוני דע) יכדרמ קיציא
ןוחטבה רש
ןורש לאירא
(06.01.98 דע) יול דוד
ץוחה רש

- מ לחה) תירטש ריאמ
(22.02.99
והינתנ ןימינב
רבוטקואב רטפתה) ןמאנ בקעי
(1998
(97 ינוי דע) רודירמ ןד
רצואה רש
והינתנ ןימינב

ןוכישהו יוניבה רש
יול קחצי
(20.01.98 ב רטפנ) רמה ןולובז
תוברתה ,ךוניחה רש
טרופסהו
תותד ינינעל רש
ןתיא לאפר

חותיפו תואלקחה רש
תוכיאל רש ;רפכה
הביבסה
םולש ןבליס
(98 ילוי דע) ןתיא לאכימ
('97 ראוני דע) ןיגב באז ןימינב
היגולונכטהו עדמה רש
יבגנה יחצ

םיטפשמה רש
ישי ילא ברה

החוורו הדובעה רש
םולהי לואש

הרובחתה רש
בצק השמ

תורייתה רש
יקסנרש ןתנ

רחסמו היישעתה רש
תנבל רומיל

תרושקתה רש
ינלהק רודגיבא

םינפ ןוחטבל רש
ןייטשלדא לאוי-ילוי

הילעה תטילקל רש
ןורש לאירא

תוימואל תויתשתל רש
רומע לואש

קית ילב רש
אצמ עושוהי

תואירבה רש
הסיווס והילא

םינפה רש

,ינויצילאוקה בורה תא הלשממה הדביא םינש שולשמ תוחפ רובעכ
.1999 יאמב 17 - ל תוריחבה תמדקה לע הטלחה הלבקתהו


.1996 ב "היה המ" הז
..ןכ ינפל הרק המ תעדל םיצור
.תישומיש היגלטסונב ואצמת םכשקובמ תאway discuss about main page elected elector enrich nost propo main page
moledet mada haderach hashlishit yahadut hatora hadash yisrael_baaliya meretz mafdal shas likud avoda