הרשע-עבראה תסנכה לש הרופיס
120 – ה ןודעומ
14 – ה תסנכה לש תימונוקאויצוסו תיתוברת ,תיתרבח הנומת
1996 - הלשממה תושארלו 14 - ה תסנכל תוריחבה תואצות חותינ :ךותמ
סייו חבש 'פורפ :תאמ

עורזה ,הלש םיקקוחמה תיב ,לארשי לש םירחבנה תיב איה תסנכה
דצל ,תסנכה ירבח 120 ךא .הקיטילופה לש רצויה תיבו תחקפמה
לש תימונוקאויצוס היווח םיגציימ ,תופקשהו תוגלפמ יגיצנ םתויה
ףיקשהל ןינעמ .תיטילופה התוברתב םייונישה תאו תילארשיה הרבחה
.הלאה םיטביהה ןמ םג תסנכה לע

םינומשכ .ינלופו יסור אטבמב ההובג תירבע ורבד הנושארה תסנכב
"רואלפ ייאמ"ה תא וגציי ,רתוי אל םא ,הנושארה תסנכה ירבח
הז ,ינלופ עקר היה הנושארה תסנכה ירבחמ דחאו םישישל .ילארשיה
ורבע זאמ .תוסנכה 14 – ב יהשלכ הצובקל היהש דיחיה טלחומה בורה
הצקה ןמ התנתשה ץראה ,יצראה ליבומב רתוי דועו ןדריב םיבר םימ
.יתוברתהו יטילופה ,יתרבחה הפונב םג הצקה לא

יתדע ,יתד ,ימואלה בכרהה

םלועמ .םידוהי 109 – ו דחא יזורד ,םיברע 10 םינהכמ 14 – ה תסנכב
תסנכל תוריחבב .תיברעה היסולכואל – רישי – הובג הכ גוציי היה אל
תימניד תוגיהנמ .דחוימב הובג גוצייב תויברעה תוגלפמה וכז 14 – ה
תולתה ןמ תוררחתשה לש המגמ הליבוה דואמ הליכשמ ,הריעצ ,השדח
ועפשוה רשא תוימונוטוא תושוחתל יוטיב הנתנו תוינויצה תוגלפמב
דמעמה ןמו םולשה ימכסהמ ,יניתשלפה הנחמב תורומתה ןמ קפס אלל
8 .סרפ-ןיבר תיצילאוקב ,ע"דמו ש"דח התכז ןהב בושחה יטילופה
ינש ,(םידוהי םיכ"ח תפסותב) ע"דמו ש"דח תא םיגציימ םיברע םיכ"ח
דחי .הדובעב דחא יזורדו צ"רמבו הדובעב תוחילשב םישמשמ םיברע
.11 רומאכ

םידוהיה םיכ"חה לש יתדעה בכרהה

16 ,ץראל ץוח ידילי "םייחרזמ" םיכ"ח 26 םיתרשמ 14 - ה תסנכב
רפסמ .ץראה ידילי 67 ,ל"וח ידילי 42 לכה ךס ,הפוריא ידילי םיכ"ח
החלצהה לשב תאזו תאצויה תסנכה תמועל תצקמב לדג ל"וח ידילי
תירבמ םישדחה םילועה תגלפמ – "היילעב לארשי" לש תילנמונפה
.רבעשל תוצעומה

תנומתש ירה תיתדע תוכייתשה לש ללוכ טבממ תסנכה לע ףיקשנ םא
.יחרזמ – ידרפס עקרמ 45 – ו יזנכשא עקרמ םידוהי 64 :וז איה בצמה

םייונישהו םימעה רבח תוצראמ הלודגה היילעב בשחתהב
תסנכה לש תיתדעה הקולחהש ירה היתובקעב ואבש םייפארגומידה
לע רתי .תידוהיה תילארשיה הרבחה הנבימ תא רתוי וא תוחפ תפקשמ
זוחא םיעבשכב תכמתנ וזש ףא ,הדובעה תגלפמב יכ ןייצל יואר ,ןכ
עקר תלעב איה תסנכב העיסה ןמ תיצחמכ ,יזנכשאה רוביצה י"ע רתויו
2 – ו) ,יחרזמ – ידרפס אצוממ 15 ,יזנכשא אצוממ 17 ,ידרפס – יחרזמ
היצרגטניאהש אוה תוא .התוכזל רמאיי רבדה ןיא .(יזורדו םיברע
וניאש רוביצה םע הטובו רישי ,רצ ןובשח םישוע ןיאשו דחוימב ההובג
.הדובעל הכימת קינעמ

גשומ יזנכשא אלה גוצייהש איה בצמה תנומת ןימיב ,תאז תמועל
ךותמ .יביטרגטניא תוחפו רישי ןפואב תוגלפמו תוצובק ךרד ורקיעב
תשמח לע םינמנ םיזנכשא אל העבראש ירה ,דוכילה לש תסנכה ירבח
םיכ"ח העשתו ,תמוצ ירבח תשמח ךותמ ,םיינש ,"רשג" תגלפמ ירבח
25 ,םירבח 32 תמוצ – רשג – דוכילה תעיסב .דוכילה ירבח 22 ךותמ
רשאכ ,יזנכשא עקר ילעב 17 ,יחרזמ – ידרפס עקר ילעב םניה םיכ"ח
.תידרפס – תיחרזמה תודהיה ידי לע זוחא םיעבשכב ךמתנ דוכילה
.דוכילל הדובעה ןיב חילשל חלוש לש גוציי ךיפה ןיעמ ונינפל

תודיינה לולסמ איה הקיטילופה יכ תואדווב עובקל ןתינ יללכ ןפואב
האוושהב .תילארשיה הרבחב רתויב ינגצייהו רתויב ריהמה יתרבחה
תוטילאה לכב ,םימעה רבח תונידמ יאצויו חרזמה יאצוי זוחאל
םינמא ,הימדקאה ישאר ,םידימאהו םירישעה ברקב ,ץראב תורחאה
היטמולפידב ,תינרוטקלאהו הבותכה תרושקתב םיאנותיע ,םירפוסו
,הטילאה תויליהק ראשבו אבצב ירוביצהו יתכלממה להנימה תורמצב
העבטמ איה הקיטילופה .ירעזמ םיתיעל ,ךומנ אוה םייחרזמה זוחא
ךכ ,יזכרמה ןוטלשב ךכ .רתוי תימנידו רתוי החותפ ,רתוי תיטרקומיד
.תיללכה תורדתסהב ךכו ימוקמה ןוטלשב

:וז איה םידוהיה 14 - ה תסנכה ירבח לש תללקושמה תיתדעה הנומתה
;(סינותמ 2 ,וקורממ 16) הקירפא ןופצ תואצוי תוחפשמ ברקמ 21
;לבבמ 10
;ןמיתמ 6
;היפויתאמ 1
;ודוהמ 1
;ןטסינגפאמ 1
;סרפמ 1
.לארשי ץראב תורוד ירודמ םיקיתו לש ידרפס עקר ילעב 2

:הזכ אוה םיזנכשאה לש עקרה וליאו
;היסור ידילי 5
;ןילופ ידילי 3
;הינמור ידילי 3
;הניארקוא ידילי 2
;הינמרג ידילי 2
.הירגלוב דילי 1לש טלוב ןורתי :וז איה תסנכב זנכשא יאצוי לש תללוכה הנומתה
תוצראה .הניארקואמ תוחפשמ ינב ןטק קלחו ןילופ ,היסור יאצוי
ןיא וניתעדל .דועו הינמרג ,הירגנוה ,הינמור ,(אטיל רקיעב) תויטלבה
תיפרגומידה הקימנידב בשחתהב .תסנכב יתדע גוציי לש הייעב רתוי
טעמכו ללכה ןמ אצוי ןפואב תפקשמ תסנכהש ירה ,ונלש הרבחה לש
ירבוד תסנכה ירבח ןיב .תיחכונה הלשממה םגו ,וז הקימניד קייודמ
ירבוד םכותב) תיברע ירבוד 31 ;תיתפרצ ירבוד 19 אצמנ ,תירבעה
ירבוד 2 ;תידרפס ירבוד 5 ;תיסור ירבוד 10 ;(תינקורמ-תיברע
;תינמור ירבוד 3 ;תיניארקוא ירבוד 2 ; תינמרג ירבוד 5 ;תירגנוה
ירבוד 8 ;תירכוב ;תיקלטיא ;תידוה ;תירהמאב ;תיסרפב דחא רבוד
וטלש הנושארה תסנכב .תינלופ ירבוד 4 ו (ס"ש ירבח 2 םהמ) שידיא
.תינלופה הפשב םיכ"ח 61
.תיקלח וא האלמ תילגנא ירבוד םהש וריהצה תסנכה ירבח בור !ןינעמ

יתלכשה עקר

תיב אלא ,טניס אל םג איה .הטיסרבינואה לש טניס הניא תסנכה
הלכשהה .יוצמ יטרקומד רטשמב ליגר טנמלרפ לכ ומכ ,םירחבנ
יביטקפא רטנמלרפל תסנכה רבח לכ תא תכפוה חרכהב אל ההובגה
תוילכלכה תוכרעמה תנבה לש תוינויחה ,הקיקחה תובכרומ ךא .רתוי
,תעצבמה עורזה תוליעפ לע יביטקפא חוקיפ ייכרצל תוינוטלשהו
51 – ל .רטנמלרפה לש תיללכה ותלכשהל לטובמ אל לקשמ הקינעמ
– לו רוטקוד ראות 12 – ל ,ינש ראות 14 – ל ,ןושאר ראות תסנכ ירבח
הליבקמ ההובג תיאבצ הלכשה םיכ"ח 3 – ל .הרוספורפ םהמ 8
הקלחב ,תינוכית לע תינרות הלכשה םיכ"ח 13 – ל .תימדקא הלכשהל
וא האלמ תינוכית הכלשה םיכ"ח 19 – ל .ןושאר ראותל הליבקמ
יפכ םיכ"חה לש תימצע תודע לע תססובמ תאז היצמרופניא .תיקלח
רבודמ םאה תואדווב תוהזל השק .תסנכה תוריכזמל הרסמנ וזש
ןינע טרפמ אל םיכ"חה ןמ קלח .אלמ ינש ראות וא אלמ ןושאר ראותב
הז גוסמ תודע לע םיכמתסמ ונא םיפסונ םיאצממ יבגל םג ךא .הז
םיראת ילעב םה םיכ"ח 75 – ש הדבועה .ידמל הנימא כ"ב איהש
רבדהש יפכ ,ףסונ קוסיע לע רוסיא יכ החנהה תא תלטבמ םיימדקא
ילעבו םיליכשמ דצמ תסנכל רוקיבה תא םצמצמ ,הנורחאל עבקנ
ךותמ ,"הילעב לארשי" תעיסבש הדבועה תניינעמ .םיישפוח תועוצקמ
לכ .דחא יאקיטמתמו םירוטקוד 3 – ו םירוספורפ 2 ,םיכ"ח העבש
םה תסנכ ירבח 22 .םיאמדקא םה ע"דמו ש"דח תעיס ירבח תעשת
;םיאקיטמתמו םיאקיסיפ 3 ;םיסדנהמ 3 ; תיטפשמ הלכשה ילעב
תסנכ תורבחו ירבח 27 .ןורטאית תינקחשו דחא אפור ,דחא גולואיג
רשק אלל םירחאו תימדקאה םתדובע ףקותב םקלחב .םירפס ומסרפ
םה םיכ"חה ןיב םיצופנה םיימדקאה תועוצקמה .םיימדקא םייחל
,הקיאדויו הירוטסה ,הלכלכ ,ךוניח ,הנידמה עדמ םגו םיטפשמ רומאכ
.םיידרחהו םייתדה םיכ"חה לש תינרותה הלכשהה תרגסמב רקיעבתויאבצ תוגרדו תורש

ןיא עודיכ .םתוימואל לשב םקלחב .ל"הצב ותרש תסנכה ירבח לכ אל
יתדה םעקר לשב םקלחב .םבור תא אל תוחפל .םיברע ל"הצל םיסייגמ
חינהל לשמל לבוקמ ךכ .םיפיטוארטסמ רהזהל בושח ןאכ .ידרחהו
לש םיכ"חה תרשע ךותמ העבש ךא ,אבצב םיתרשמ םניא םידרחהש
ליגב לארשיל ועיגהש ןויכמ ל"הצב ותרש אל םקלח .ל"הצב ותרש ס"ש
ותרש רשא תסנכה ירבח ןיבמ .הבוח תורשל רתוי םיסייגמ ןיא וב
ןגס ;םינרס יבר 5 ;םינרס 11 ;םינגס 6 :טלחומה בורה םהו אבצב
בר 2 – ו םיפולא 4 ;םיפולא יתת 3 ;הנשמ יפולא ינש ;דחא ףולא
קלח .תויטילופה תוגהנהל בושח סויג רוקמ רבעב שמיש אבצה .םיפולא
ןורש לאירא) הווהב םג ךכו תוגלפמ רבעב דסיי םיריכבה םיניצקה ןמ
רודגיבא ;תמוצ תא ןתיא לאפר ;ש"ד תא ןידי לאגי ;ןויצמולש תא
תעב םג .("תדלומ" תא יבאז םעבחרו "תישילשה ךרדה" תא ינלהק
ל"כטמר תא תשרל שקבמ קרב דוהא ףולא בר ,אצויה ל"כטמרה תאזה
אוה אבצה .דיתעב הלשממ שארכו דמעומכ ,ןיבר קחצי ,םימיה תשש
סויג רוקמכ הימדקאה .ירקיעה ינוציחה יטילופה סויגה רוקמ ןיידע
.םיילושל הדרי יטילופ

יליעפ ךותמ וסייוג תסנכב םיתרשמה םיריכבה םיאמדקאה בור
.תוחנצה וא תוצפקה טעמכ ןיא םהיבגל .תוגלפמהםירוזיא יפ לע גוצייה - תסנכה ירבח :םוקמ הארמ

,םיצוביק ,תורייע ,םירע :םיבושי 72 – ב םיררוגתמ תסנכה ירבח 120
קרב ינבב 4 ;ביבא-לתב 11 ;םילשוריב 20 .תווחו תובשומ ,םיבשומ
תמרב ,אבס רפכב 2 ; הילצרהו ריאי בכוכ ,ןויצל ןושארב 3 ;הפיחבו
קמעה לדגמב ,תורדשב ,תג תירקב ןולקשאב ,םי-תבב ,ןג תמרב ,ןורשה
ןופצה ןמ ,םיבר םיבושייב םיררוגתמ תסנכה ירבח רתי .הננערבו
םהרבא) םורדה דעו (הנומש תירקב "היילעב לארשי"מ ןמלדונ 'פורפ)
לילגב 3 ;(םיברע םבור) ןופצב םיררוגתמ תסנכ ירבח 10 .(דרעב טחוש
ןד שוגב 11 ;ןורשב 13 ;ןולובז קמעב 1 ;םיקמעב 12 ;יברעמה
וקל ץוחמש םיחטשב 6 ;הדוהיב 3 ;םורדב 14 ;הלפשב 7;בחרומה
לכ ,תולודגה םירעה שולשב םיררוגתמה םיכ"חה תא ףרצנ םא .קוריה
הטיש םושו ,הריבס איה תירוזיאה הסירפהש ירה ,הרוזיאל הצובק
ןמ םיכ"חה רפסמ .יתועמשמ ןפואב התוא הנשת אל תיסחי-תירוזיא
,ימואלה ןונכתה לע עיפשת וז הדבוע םא ןיינעמ .לודג אוה הירפירפה
זכרמה ןיב תילכלכה המצועה תקולח לע ,היסולכואה רוזיפ תוינידמ לע
תורגסמבו הזה ןמזב הללכב תיתכלממה הגועה תקולח לעו היירפירפל
ןיאש תולודג םירע רפסמ ,טלחהב ירקמ הזו םג שי ךא .דיתעל ןונכתה
.(דועו הווקת חתפ ,ןולוח ,עבש ראב) תסנכב גיצנ לכ ןהל

םירוטקס

םיקינצוביק םה םיכ"ח 7 .ילירוטקסה ןינעל םג רשקתמ הז ןינע
התנמ םינמזה לכבש ףא) םיקינצוביק 28 ונהיכ הנושארה תסנכב)
םה ךא ,(לארשי תייסולכואמ זוחא 4 – ל 3 ןיב םיצוביקה תייסולכוא
תועיס לע םינמנ םהמ 3 ,ןכ יכ הנה .הבחר תיטילופ תשק םיגציימ
ןמ ןרטשו תישילשה ךרדה ןמ לארה ,תמוצמ דלפ) והינתנ תייצילאוק
תגלפמב םהמ דחא קרו םיבשומב םיררוגתמ םיכ"ח 8 .(ל"דפמה
הדובעה תעונת דצמ ,תדבועה תובשייתהה םעפ היהש המ .הדובעה
טלובהו םירע ישארכ םישמשמ םיכ"ח 5 .ןיטולחל הנתשה ,הבחרה
םירע ישאר ויה םיכ"ח 14 ;םילשורי תייריע שאר טרמלוא דוהא ,םהב
ירבחכו תוימוקמ תויושר ישאר ינגסכ רבעב ושמש םיכ"ח 18 ;רבעב
שמשמ ימוקמה ןוטלשה יכ אופיא אצוי .תוינוריע תוצעומו תולהנה
ל .תיצרא ללכה הריזל תימוקמה הקיטילופה ןמ תירקיע רבעמ תנחתכ
ללכמ שילשכ םיווהמ םהו .שממ לש ילפיצינומ עקר םיכ"ח 37 –
.םיכ"חה

םזיתופנ ומכ

םזיתופנב רבודמ ןיא .קהבומ ירטנמלרפ יתוחפשמ עקר םיכ"ח 13 – ל
היצזילאיצוס ןיב בוליש םייק ךא ,השרוה לש ךילהת ןאכ ןיא .וטושפכ
ודכנ ,ונב ,גיהנמ וא רש כ"ח לש ונב ,כ"חה ינפל ךלוהה םשל תיטילופ
.ויחא וא

.עירכמ םיתעלו בושח קוויש םדקמ תניחבב הזכש יתחפשמ אצומב שי
תיטילופ תלוכי ,תימצע תוישיא ןיא הלאכ םיכ"חלש רמוא תאז ןיא
ילואו רומיש תניחבמ ,דחוימב הקזח םיתיעל ,הקזח תוחילש תשוחתו
,ןיגב םחנמ היה ןיגב ינב רשה לש ויבא .תיתחפשמה תשרומה רופיש
השמ היה םערב יזוע לש ויבא ;לארשיב הלשממ שארו גיהנמ ,רש
הלש אבסו ןייד השמ היה ןייד לעי לש היבא ;רבעב הדובעה רש ,םערב
לש ומאו יול דוד רשה אוה יול םיסקמ לש ויחא ;ןייד לאומש כ"ח היה
רבעשל רשה אוה ואדנל יזוע כ"ח לש ויבא ;ןהכ הלואג איה יבגנה יחצ
לש ויבא ,רודירמ והילא כ"חה היה רודירמ ןד לש ויבא ;ואדנל םייח
השמ ,הנס םירפא לש אבאה ,טרמלוא יכדרמ כ"חה היה טרמלוא דוהא
תינגסו תיכ"ח התיהש ןמרה הניז לש התב איה ןזח ימענ ;עדונה הנס
רש לש ויבא םגו ,שורופ םחנמ לש ונב אוה שורופ ריאמ .תסנכ ר"וי
איה הקיטילופהש רבתסמ .רבעב תסנכ רבח היה יול קחצי הרובחתה
.תיטנג העפותו "תיתחפשמ הלחמ" םג

ליגה תלאש

.רתויו םינש רושע ינפל תילארשיה הקיטילופב המת תורודה תמחלמ
ירבח םידדומתמ היציזופואה תגהנה לעו 48 ןב אוה ןהכמ הלשממ שאר
.םהייחל 40 – הו 50 – ה םינשב תסנכ

,תיטנוולר הניא רבכ תורוד תמחלמ לש הלאש רשאכ ,תאז םג תאז
ןיב םג ומכ ,ליגל יטילופ ןורשכ ןיב םאתימ לכ ןיא יכ ןייצל בושח
חור יבשמל חותפ 73 – ה ןב סרפ ןועמש .ליגל תוחיתפ וא תונרמש
דיקפתב ושרוימ רתוי ,םישדח םייגולואידיאו םייתוברת ,םייטילופ
ןיאש ומכ .ליגל תויצינ וא תוינוי ןיב םאתמ לכ םג ןיא .הלשממה שאר
היגוס אוה ליגה ןינע .ליגל יטילופ הדובע רשוכ ןיב םאתימ חרכהב םג
םליג תא ךופהל םישקבמש ימ ידי לע חפוטמה תוחור ךלה לש תיתנפוא
לי'צר'צ ,לוג הד ,רואנדא .תויטילופה תוגרדה םלוסב סופיטב ןורתיל
םיעבשהו םישישה תונשב הירוטסיה ושע סרפו ןיבר םגו ןוירוג ןבו
קפסנו יוארה ילושה סחיה תא ליגה תלאשל סחיינ ,ןכ לע רשא .םהייחל
.דבלב וניתונרקס תא
14 - ה תסנכה ירבח ןיב הסונמהו רגובמה ,קיתוה אוה סרפ ןועמש
.73 ןב אוהו
1928-1923 ןיב ודלונ םיכ"ח 5
1935-1931 ןיב ודלונ םיכ"ח 8
1936-1940 ןיב ודלונ םיכ"ח 18
1941-1945 ןיב ודלונ םיכ"ח 24
1946-1950 ןיב ודלונ םיכ"ח 20
1951-1955 ןיב ודלונ םיכ"ח 19
1956-1960 ןיב ודלונ םיכ"ח 12
ישי ילא רשהו (תמוצ) גרבדנז רזעילא םהו 1962 ב ודלונ םיכ"ח 2
.(ס"ש)

ס"ש לש שישקה גיהנמה .תיבה תועיס ןיבש הריעצה איה ס"ש תעיס
תובישי ירגוב םיליעפ תרובח ברקמ המישר שביג ףסוי הידבוע ברה
ושעו ס"ש םעטמ תורדתסהבו תויריעב ולעפ רשא םיצרמנו םיחלצומ
.םתעונת םעטמ יתליהקו ינוגריא ליח

תסנכ ירבחמ שילשכ ,10 – ה תסנכל תוריחבה זאמ ,יתרוסמ ןפואב
םיכ"ח םה 14 - ה תסנכב םיכ"ח 38 .םישדח םיכ"ח םה תסנכ לכב
תוגלפמ לש ןלודיג ,תושדח תוגלפמ תעפוהל הרושק העפותה .םישדח
םאתימ ןיא .תוירקיעה תוגלפמה לש ןלדוגב םוצמצו רתוי תוקיתו
םישדח םיכ"ח שי .תירטנמלרפ תוליעפ ןיבל ירטנמלרפ קתו ןיב יחרכה
תוהזל רשפאש ידכ ,םתריחבל ךומס תסנכה תדובעב בטיה םיבלתשמה
ןמ קלח ברקב דחוימבו ,םיקיתו תסנכ ירבח ברקב תירטנמלרפ תואל
תעצבמה עורזה ןמ רבעמה םהל השקש רבעב םירשה ינגסו םירשה
הז .הלשממה ןחלושל ביבסמש תסנכה ילספס לאו היציזופואה תורושל
.ליפשמו יטנבלר אל םיתיעלו ידימ ילוש ,ידימ ןטק םהיניעב הארינ
םירשה ינגסו םירשה ןמ קלח קר תניפאמ תאזה םואלה תעפות רומאכ
.הלשממה ןחלושל ץוחמ םתוא תובישומ תושדחה תוריחבהש

םישנ

ףוסב .(םיכ"חה ללכמ %10) םישנ 12 ותרש ןהב תוסנכ ויה רבעב
תוחפ) םישנ 9 ךא ורחבנ 14 - ה תסנכל .םישנ 12 ונהיכ 13 – ה תסנכה
יטרקומידה םלועב םיכומנה ןמ ,תועדה לכל ךומנ זוחא - (זוחא 8 – מ
טנניטנוקה ןמ תוחפ ,תיאקירמאה וא תילגנאה בוציה תמרב ךרעב
ישנה גוצייה עיגמ םש ,תויבנידנקסה תוצראב רשאמ תוחפ רועיש ןיאלו
תולשממה בורב ,דועו תאז .(היגוורונבו הידבשב) זוחא 40 ידכל
תושאר ומכ חתפמ ידיקפתב ןהמ ,םישנ רפסמ תונהכמ תויטרקומידה
לש היונימ םע תירבה תוצראב ומכ) ץוח תורש ,(היגוורונב) הלשממ
תלשממב .(דנלניפב) ןוחטיב תרש וליפאו רצוא תורש (טירבלוא ןלדמ
תסנכ תרבח ףאו ,יזכרמ אל קיתב ,הלשממב תחא השיא תנהכמ לארשי
תולשממב .הבושח תירטנמלרפ הדעוו לש שאר תשויכ תנהכמ הניא
תסנכב רומאכו (רימנ הרואו ינולא תימלוש) םישנ יתש ונהיכ סרפ-ןיבר
איה תיטילופב לארשי .תסנכ תורבח 12 תוחילשב ושמש תמדוקה
םייקתמ רולקלופ טעמ אל .רבעב רשאמ רתוי ,תאזה תעבו תיטסיאו'צמ
רבודמ רשאכ ךא .ןהילעבב הלשממ ישאר תושנ לש ןתטילש ביבס
ומכ םיגציימ תודסומ תועצמאב הקיטילופה לע הרישי העפשהב
.םלועב םיכומנה ןמ אוה םישנה זוחא ,ימוקמ ןוטלשו תסנכ ,הלשממםיפסונ םינינע

רבתסה ךכ "םיהולאב םינימאמ" 14 - ה תסנכה ירבח ברקמ לודג קלח
םיכ"ח 23 .ןולא ןועדג ,תסנכב ץראה לש קיתוה ורפוס ךרעש לאשממ
תודהיב 4 ,ל"דפמב 2 ,ס"שב 10) תוידוהיה תויתדה תוגלפמה לע םינמנ
.(ןולא ןימינב) ברו יתד דחא תדלומ לש םיכ"חה ינש ןיבמ .(הרותה
'פורפ) יתד אוה דחא כ"ח "תישילשה ךרדה" לש םיכ"חה ןיבמ
2 – "היילעב לארשי" לש תסנכה ירבח ןיבמ .(יקצובול רדנסכלא
תעיסב .(גרבנייו יבצ 'פורפו ןייטשלדיא הטילקה רש) םייתד םיכ"ח
םה ע"דמ תעיס לש תסנכה ירבחמ קלח .(ןייד םייח) דחא יתד תמוצ
םיניינמ השולשכ תסנכבש ןטקה תסנכה תיבב שי .םיקודא םימלסומ
ירבח 20 .רסח ונניא תסנכב םקוהש ןטקה דגסמה םגו םידוהי לש
תוכורב תוחפשמ תויוכזל הדוגא) י"בהז תדוגאל םשרהל םילוכי תסנכ
םקלחבו םידוהי םבורב ,םייתד םיבור םינוליח םקלחב .(םידלי
לש תינגציי תימונוקא-ויצוס הנומת תפקשמ תסנכה ןכא .םיברע
.הקיטילופה םוחתב קר אל ,תילארשיה הרבחה


way discuss about main page elected elector enrich nost propo main page