1996 - הלשממה תושארלו 14 - ה תסנכל תוריחבה תואצות חותינ :ךותמ תואבומ
(תודפ ודוד רמ עויסב םייטסיטטסה םיקלחה) סייו חבש 'פורפ כ"ח :תאמ

תפסונ תיוזמ תואצותה תא ראתמ ץרב םייח

היסולכוא ירזגמ לע העבצה

םייתרבח םיעסשו בושי תורוצ יפ לע הלשממה תושארלו 14-ה תסנכל העבצה

(םילגועמ םיזוחאב)םירוגמ םוקמ יפל 14-ה תסנכל העבצהה תוגלפתה

םילשורי תא קלחי ימ

הלשממה שאר חצר לצב תוריחב


   

discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page