םירמאמ

?קחרת רקס רבדמ ,ןמיו יבג
1996 ,34-35 ,(2) תיעיבשה ןיעה
היטרקומדל ילארשיה ןוכמה

תוברת ,"יוניש לומ תויכשמה - לארשיב תיטילופה תוברתה" ,קסיל השמ
,ןוחטבה דרשמ ,םייונישו םיכלהמ ,לארשיב תיללכ תוברתו תיטילופ
115-126 'מע ,1989

םישנא ,"לארשיב םייתרבחו םייגולואדיא םיטקילפנוק" ,קסיל השמ
.61-72 'מע ,1989 ,ןוחטבה דרשמ ,תילארשיה הרבחה ,הנידמו

תנש תארקל לארשי תייסולכוא לש התומד " ,ךבנזיא יבצו ןורקיס השמ
,1989 ,ןוחטבה דרשמ ,תילארשיה הרבחה הנידמו םישנא ,"2000
3-27 'מע

הרבחה הנידמו םישנא ,"לארשיב תוגלפמה תכרעמ " ,ןאירא רשא
192-220 'מע ,1989 ,ןוחטבה דרשמ ,תילארשיה

(1) ח"נשת ןוויס ,הקיטילופ ,"הקתשה לש חותינ" ,יוא'זיב-לגופ היבליס
55-59 'מע ,1998

הרבחה הנידמו םישנא ,"לארשיב הרבחו תויתדע " ,לאפר ןב רזעילא
89-93 'מע ,1989 ,ןוחטבה דרשמ ,תילארשיה   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page