לארשי לש תיטילופה הירוטסיהה ריצקת
(תסנכה תיירפס ,ףלור סיטה הליש ר"ד לש הרמאמל תילגנאמ םוגרת)

םייזכרמה םייטילופה םישוגה

לאמשה
הגהנהב תוטלשהו הנידמה תמקה םרטש םינויצה ןוגראב תוטלשה ויה "םילעופה תוגלפמ"
האמה לש םישולשה תונש עצמאל דע (ץראב תידוהיה הליהקה) בושיה לש תיטילופה
.םירשעה
תא רידגהל ןתינ .1977 תנש דע ,1948 - ב הנידמה תמקה רחאל םג ךישמה הז בצמ
ןהבש הלודגה התייה ןלוכמ תיטמגרפהו הנותמה ,"תויטרקומד - לאיצוס" :וללה תוגלפמה
דע תיטייבוס-ורפהו ,ןלוכמ תיטסיסקרמה התייה ם"פמ .ןוירוג-ןב דוד לש הגלפמה :י"אפמ
תושירדל עגונב ןלוכמ הליעפהו תינמואלה התייה הדובעה תודחאו ,ןילאטס לש ותומ רחאל
קלח ושרפ םימיה תשש תמחלמ רחאל) ילארשי-יברעה טקילפנוקל עגונבו תוילאירוטירט
ףא ונמזבו ,תינויצ אל התייה תילארשי-תיברע תיטסינומוקה הגלפמה .(ןימיל היגיהנממ
.הקיטילופב יזכרמ דיקפת הקחיש אל םלועמו ,תינויצ-יטנא
וביכרה 1977 דע ךא ,תוריחבה תוכרעממ תחא ףאב תסנכב בורל וכז אל םילעופה תוגלפמ
ףא ,יזוכיר ןפואב לארשי תלכלכ הלהונ וז הפוקתב .ךרעמה ןכמ רחאלו י"אפמ הלשממה תא
%20 - ב הקיזחה רשא ,םידבועה תורדתסה .וגשגשו דודיע ולביק םייטרפ םילעפמש יפ לע
,תיאלקחה תרצותה תיברמ תא ורצייש םיבשומהו םיצוביקהו ,םייתיישעתה םילעפמהמ ךרעב
תודחא ,י"אפמ ודחאתה רשאכ ,1968 ב הדסונ הדובעה תגלפמ .םידבוע תגלפמל וטנ
.(1965 ב ןוירוג ןב םיקהש הגלפמ) י"פרו הדובעה
ןהמ קלח תוחפלו ,רתוי תוינוציקו תונטק לאמש תוגלפמ ומלענו וצצ 60 - ה תונש עצמאל דע
מ ךרעמהמ קלח התייה ם"פמ .יטסילאיצוסה ןוויכל רשאמ רתוי םדאה תויוכז לש ןוויכל וטנ
,תילרבילה יוניש םעו תילרביל-לאיצוסה צר םע הרבחתה 1992 בו ,1984 דעו 1969 -
.צרמ תא דחי ומיקה םהו
,התטילש חוכמו הלש תוירלופופהמ דבאל ךרעמה תגלפמ הלחה רופיכ-םוי תמחלמ רחאל
התייה איה 1984 דע 1977 מ .ברע תונידמ יאצוי לש הכימתה תא הדביאש רחאמ דחוימב
תימואל תודחא תלשממב (ם"פמ אלל) ךרעמה הפתתשה 1990 דע 1984 - מו ,היציזופואב
דע 1992 - מ הלשממה תא ולהינ ס"ש םג הרצק הפוקתו צרמ םע הדובעה .דוכילה םע
ללוכ - לאמשב רתונ םזילאיצוס דואמ טעמ .ץוחבמ וכמת תויברעה תוגלפמהו ,1996
תושימג רתיו טרפל תויוכז ,"המשנ םע םזילטיפק" לע לדגו ךלוה שגד שיו - םיצוביקה
ורתונ לאמשה תוגלפמ לכ .ברע תונידמ םעו םיאניתשלפה םע םולש תגשה רחא שופיחב
.1999 דע 1996 - מ והינתנ ןימינב תלשממ תפוקתב היציזופואב
ןכמ רחאלו ,הנורחא תעל דעו 1920 - ב הדסוויהמ י"אפמ ידיב הטלשנ- תורדתסהה
תוגלפמהמ המצע הקתינ איה ךא ;ןרובע חוכ סיסב התוויהו ,הדובעה תגלפמ ידיב הטלשנ
ןיב הדובעה תגלפמ לש כ"ח היה רשא ,ץרפ רימע ,הלש יחכונה שאר בשויהו ,תומייקה
רשא ,השדח םידבוע תגלפמ שארב 15 - ה תסנכל ץורל ןנכתמ ,1998 דע 1988 םינשה
.המיסחה זוחא תא רובעת וז הגלפמ םא ללכ רורב ןיא .םידבועה תויוכז ןעמל לעפת


way discuss about main page elected elector enrich nost propo main page