טנרטניא
תודמע תגצהל תיגולונכט המרופטלפכ טנרטניאה תשרב שומישה
ןיידע םידמעומהו תוגלפמה תיברמ .וילותיחב ןיידע םייטילופ תונויערו
ןפואב ותדמע תא עיבהל לוכי דחא לכ ובש ,שדחה בצמל ולגתסה אל
רוביצה תורדש לכל רשפאתש ךרדבו תולבגמ לכ אלל ,ישפוח
רתויו רתויל .םדומו בשחמ אוה ךירצש המ לכ .הנממ םשרתהל
ילכ תועצמאב ענכתשהלו ענכשל דחאכ ןוצרהו תולוכיה שי םישנא
וניא ןיידע ילארשיה רוביצה בור ,תאז םע .הזה שדחה תרושקתה
תרגשמ קלח תשרב םיאור םניא םישנאה תיברמ .טנרטניאל רבוחמ
םינכתה טועימ .שוקיבל ומצע םיאתמ עציהה הזכש בצמב .םהייח
םידמלמ ,תינכטה םתוכיא תולד םג ומכ ,תירבעה תשרב םייטילופה
ןכתיי ,םנמאו .תשרה תובישחב םיאקיטילופה לש םתרכה יא לע
הבר תובישח טנרטניאה תשרל תפקזנ אל ןיידע הז בלשבש
.רחא וא הזכ דצל תוריחבה תערכהב

,םינושה םירתאה תא וקדב .תוריחבה טוונל רובעל ידכ ןאכ וצחל
- ובשחו
?רוביצה תודמע לע םתעפשה תדימ תויהל היושע המ
?רתויב בוטה רתאה הגלפמ/דמעומ הזיאל
םהמ ?תיטילופה הלומעתה םוחתב טנרטניאה תשר תונורתי םהמ
?היתונורסח
- םהיעצמ לע ,םידמעומה/תוגלפמה תמישרל רובעל ידכ ןאכ וצחל
םיחיטבמ םאה ?טנרטניאה תשרל יהשלכ תוסחיתה הנשי םאה
?לארשיב טנטניאה תיגולונכט תא םדקל יהשלכ הגלפמ וא דמעומ
?ךכמ דומלל ןתינ המ


   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page