ךותמ תואבומ

ח"וד
1996 - הלשממה תושארלו 14 - ה תסנכל תוריחבה תואצות חותינ
(תודפ ודוד רמ עויסב םייטסיטטסה םיקלחה) סייו חבש 'פורפ כ"ח :תאמ


םילשורי תא קלחי ימ
24-26 'מע ,1996 - הלשממה תושארלו 14 - ה תסנכל תוריחבה תואצות חותינ :ךותמ
(תודפ ודוד רמ עויסב םייטסיטטסה םיקלחה) סייו חבש 'פורפ כ"ח :תאמ

תא הכרעמל דוכילה ליטה ,ראורבפ שדוחב ,תוריחבה תכרעמ לש תיסחי םדקומ בלשב
םילשוריב .תוריחבה תכרעמ לכב יזכרמ ביטומל ךפה "םילשורי תא קלחי סרפ" .םילשורי
רהו ןויצ רה ,םיתיזה רה ןיבש םילשוריב ;וישכע חישמ םע וישכע םולש םוי םוי םישגנתמ
תונומא לש תאזה תוסיחדה ךותב .םדא ינב ידראילמ לש םיזע תושגר םיזכורמ ,הירומ
אוה בור ,אהי רשא ירטנמלרפה בורה היהי .תפומל יטרקומד ןוטלש ןיידע םייקתמ תועדו
וליפאו ינויצ יתלב ,ינויצ בור ,יברע בור ,ידוהי בור .20 - ו הרשע לש בורו דחא לש בור ;בור
,יתגלפמ בר ,יתטיש ץמאמ תושעל שי .טועימה לש תוצירעמ בוט בורה ןוטלש. ינויצ יטנא
ידסיימ לש םמולח היה הז .יטרקומדה הדשל ץוחמ תא הלילח דועמל אלש ינורקעו שקיע
יעיבצמ להקל םייד ולחלח אל הלא םיכרעש אלא .ונצראב ישפוח םע תויהל: ישילשה תיבה
סרפ תחסונ תועצמאב גישהל דוכילה הוויק , רומאכ .יתדה להקל אל םגו ןימיה יכמותו
הטהלה ;"ידוהי טוירטפ" וניאש ימכ סרפ ןועמש תגצה :תודחא תורטמ" םילשורי תא קלחי
ותונימאב העיגפ ;לאמשה לש ינוליחה פיטואירטסה קוזיח ;םיזע םיימואל-םייתד תושגר לש
תושארל ודמעומבו לאמשב תינויצ תושיגר רסוח לש יפוד תלטה ,סרפ ןועמש לש
תיאניתשלפ הנידמ תמקהמ התגהנהו הדובעה עתרת אל ויפל ביטומה קוזיחו הלשממה
.התריבל תיחרזמה םילשורי תכיפהו

:ענרב םוחנ ראתל ביטיה הבחרה ותועמשמו םילשורי ןייפמק לש האצותה תא
.תוריחבה םויב סרפ לומ הבצייתהש תיזחה תא בורקמ ריכמ םילשוריב ררוגתמש ימ"
,טרמלוא דוהא ידיב ריעה תא הנתנו ,קלוק ידט תא םינש שולש ינפל החידה תיזח התוא
םורדניס לש םינייפאמהמ המכ יבג לע אשינ םושלש והינתנ לש (וקיתה וא וא) ןוחצנה
.םתוא טרפל יאדכ .םילשורי
ונימאהש ,םיטרפו תוליהק לש הבחר תיזח הבצייתה ,קלוק לומ ומכ ,סרפ לומ ,תישאר
,ילרבילה ןימיהמ הערתשה תאזה תיזחה .ידוהיה ,ימואלה סרטניאל יד ןמאנ וניא אוהש
.םידרחבו םילחנתמב רומגו יתדעה ןימיל רובע ,ינידמה
ךרד תרופ הקוש ,ןרזע רפסורפמ תאזה היצילאוקה תערתשמ ,םושלש תוריחבה יחנומב
9 ,רודכ ברל ירודכ ברהמ ,יתימעמ דחא לומתא יל רמאש יפכ ,וא .רימע לאגי דעו ךש ברה
הרבחב ,םיחפוקמ ,םיחדינ םישיגרמש םיבר הב שי .םיבער לש היצילאוק יהוז. מ"מ
ילכלכה ,יטילופה דסמימה םע לאמשה חא ,קדצ לש הדימב ,םיהזמ םה .תילארשיה
,תדקוי הנומא אוצמל רשפא הלאקסה תווצקב .קלח וב םהל ןיאש דסמימ ,יתוברתהו
םג אוצמל רשפאו .בשחתי אל םייוגבו ,ןוכשי דדבל םע .םירז תאניש ,תורגתסה ,תויחישמ
.יטילופ חוכב לכשומ שומיש ,ןוחכיפ ,האירב תונקפס
דע ולהנתה םילשורי תייריעל תונורחאה תוריחבב .ידרחה בוחרה איה תנינעמה הילוחה
.בוחרה היה עירכהש ימ .ידרחה דסמימל םידדומתמה ינש ןיב םיעגמ ןורחאה עגרה
בוחרהש ,וניבהש רחאל קר ופרטצה םינקסעהו םינברה .ותוא קילדהל חילצמ סרמלוא
הרק לכה .ךשוממ עונכש ןאכ שרדנ אל ,תורחא תוליהקל דוגינב. רוחאמ םתוא ריאשמ
.םיצוק הדשב שא ומכ ,תבהלנ ,האלמ התיה תוסייגתהה .ןורחאה עגרב
םיבותכ ,םיימינונא התסה יזורכב שמתשה ןייפמקה .והינתנ םע ומצע לע רזח ךילהתה
.םינקסעהו םינברה לע םיאקיטילופה ודבע ליבקמבו ,םייתריצי טע יריכש ידיב
העבצהה תא םיראתמה "םיספאט" תוריקה וסוכ ,םילשורי לש תוידרחה תונוכשב ,םושלש
ךל השע רשא תא רוכז' .יכדרמ תבהאמ אל ,ןמה תאנישמ .תיתד הווצמכ והינתנ ןעמל
,ירודכ תכרב .םהב בכיכ והינתנ לשו ירודכ לש ףתושמה םולצתה .תוריקה וקעצ ,'קלמע
.ידוהיה ןיינעה ,ןבומכו .והינתנ ירחוב לע הלצאוה ,ס"ש ירחובל תידעלב םדוק הנתינש
אלא ,םידרחה תונוכשב םייק היה אל סרפ ."םידוהיל בוט והינתנ. םיברעח םע סרפ"
איבהל םילוכי םה ,םיצור םידרחהשכ .האלמו הדיחא התיה ודגנ העבצהה .תצלפמכ
".רתויו, םירחובהמ זוחא 100 יפלקל
תונורחא תועידי "חקל יביב ,ןתנ סרפ" ,ענרב םוחנ)

   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page main page