היצילאוקה לש םיבשומה ךס הנתשי ןומיסל םאתהבו הגלפמה תא ונמס
26 דמימ רשג הדובעה - קרב דוהא תושארב תחא לארשי
19 והינתנ ןימינב תושארב - דוכילה
17 הרות ירמוש תימלועה םידרפסה תודחאתה - ס"ש
10 תיטרקומדה לארשי צרמ
6 יקסנרש ןתנ תושארב הילעב לארשי
6 זרופו דיפל תושארב תינוליחה העונתה - יוניש
6 יכדרמ קחצי תושארב זכרמה תגלפמ
5 יחרזמה לעופה - יחרזמה - תימואל תיתדה הגלפמה - ל"דפמה
5 הרותה לגד- לארשי תדוגא תבשהו תדחואמה הרותה תודהי
5 תדחואמה תיברעה המישרה
4 ןמרביל רודגיבא תושארב ונתיב לארשי
4 המוקת תוריח תדלומ - ימואלה דוחיאה
3 ש"דח - ןיווישלו םולשל תיטרקומד תיזח
2 (ד"לב) יטרקומדלא יודחולא עמג'תלא
2 לארשיב םיאלמיגהו םידבועה תעיס - ץרפ רימע תושארב דחא םע
כ"הס
0 ש"ער - החפשמב רבגה תויוכז תגלפמ
0 דג-אב ברה תושארב תובא -תשרומ
0 לארשי ןעמל םילוע - בל
0 (הינמור יאצוי י"ע תדסוימ) תיביסרגורפה זכרמה תגלפמ
0 לארשיל תידוהי תוגיהנמ
0 בגנה תגלפמ
0 םולבנזור הנינפ
0 לארשי ןב ןועדג תושארב םיאלמיגל חכ
0 תשדחתמ תונויצל העונתה תמוצ
0 הביבסה לוק
0 לארשיב םירומיהה דוסימ הנוסיט ארזע - וניזקה תגלפמ
0 ם"עד יטרקומדה הלועפה ןוגרא
0 קורי הלע
0 שדחה יברעה
0 הווקת
0 עבטה קוח תגלפמ
0 םיקוריה
0 ינלהק רודגיבא תושארב ןלוגה םע - תישילשה ךרדה


way discuss about main page elected elector enrich nost propo main page