תינורטקלאה תרושקתה
םירודישל וניזאהו היזיווולטב הילאוטקאהו תושדחה ירודישב ופצ
:ובשחו ,וידרב
הרוצב םהלש רסמה תא ריבעהל םיחילצמ דמעומ/הגלפמ הזיא
?רתויב תיביטקפאה
?הז םוחתב םילשוכ דמעומ/הגלפמ הזיא
םוחתב החלצהה תדימל הבר תובישח םכתעדל תפקזנ םאה
?תוריחבה תואצות לע הלומעתה
תרושקתה יעורע ןיבמ רתויב ליעיה הלומעתה יעצמא והמ
?תינורטקלאה


   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page