םינינעה ןכות - !םימי ויה ולא ,חא
- ןמזה תרהנמ
ונימי דעו 1949 זאמ תסנכל תוריחבה תואצות תובקעב עסמ
- לארשי תנידמ לש תיטילופה הירוטסיהה ריצקת
לארשי תנידמב םייטילופה םישוגב קסועה רמאמ
- ןמזה תרהנמ לש הבוש
ונימי דעו 1949 זאמ תסנכל תוריחבה תואצות לש חותינו תונשרפ
- תומגמ
לארשיב תוריחבב רומישו יוניש ?עיגנ ןאלו ונייה הפיא
- תוגלפמ יעצמ
?96 תוריחב תארקל תוגלפמה ונל וחיטבה המ .ונייה ךכ


way discuss about main page elected elector enrich nost propo main page