תויהל אל וא תוגלפמ

?הגלפמ יהמ
תיתימאה ןתרטמ וז םאה ךא ."גלפל" חנומה ןמ עבונ "הגלפמ" םשה
?םיריכמ ונא ןתוא תוגלפמה לש
,תודחאה סנ תא ןלגד לע תוגלפמה תיברמ תוטרוח תיטרקומד הנידמב
המ תא גצייל םירמייתמ ,םשארב םידמועהו ,תוגלפמה ."םעה תודחא"
ותגלפמ דעי יכ ,יולגב ריהצי אל הגלפמ-רבח ףא .ללכה רובע ןוכנש
הז קלחב ?תמאה וז םאה ךא .דחאמ חוכ אקווד איה ומעטל .גלפל אוה
תוגוהנש יפכ תוגלפמ-תויתמישר תוריחבבש תובכרומה תא ןוחבל הסננ
.לארשיב

םדא ינב רבח :הגלפמ יהמ ךכ רידגמ 1992 תוגלפמה קוח
איבהלו תויתרבח וא תוינידמ תורטמ תיקוח ךרדב םדקל ידכ ודגאתהש
.םירחבנ ידי לע תסנכב םגוצייל


   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page