היסולכוא ירזגמ יפ לע העבצה

274 - 272 'מע ,1996 - הלשממה תושארלו 14 - ה תסנכל תוריחבה תואצות חותינ :ךותמ
(תודפ ודוד רמ עויסב םייטסיטטסה םיקלחה) סייו חבש 'פורפ כ"ח :תאמ

:(חותיפ תורייע ,תו/םיססובמ תוחפ תונוכש/םיבושי) ססובמ-אל ינוריע
לומ לא ,תמוצ+דוכילה לש יסחיה וחוכ 25% ,"הדובע"ה לש יסחיה החוכב 33% לש הדירי
.(7.1% - כ) םילועה תגלפמל הובג גשיהו ,(ס"ש רקיעב) תויתדה תוגלפמה לש ןחוכ תלפכה
.סרפ תמועל והינתנ לש וגשיהב לודג רעפ ,ןכ ומכ

:(חותיפ תורייעב תוססובמ תונוכש ללוכ) ססוגמ ינוריע
הדירי ,יתדה שוגה לש וחוכ תלפכה .(40% כ) צרמ-הדובע שוגב יסחי ןפואב ההובג הכימת
.והינתנ לשמ הובג גשיה סרפל. ןימיה לש וחוכב

םילשורי
.(!!! 36.7%) תויתדה תוגלפמה תוקזחתה .(24% - כ) צרמ-הדובע שוגב הכומנ הכימת
.הכימת 70% - כ - והינתנ רובע דואמ ההובג העבצה

הפ י ח
,(8.2%) םילועל תיסחי הובג גשיהו יתדה שוגה תוקזחתה לומ לא הדובעה תדירי תורמל
הדירי הגאדב תוארל שי ,תאז תורמל .58.5% - סרפב הכימתה ,ההובג הדובעב תכימתה
.וז ריעב הדובעה לש החוכב 10% לש

ב י בא-לת
,יסחיה ןחוכב הדירי תורמל ,צרמ-הדובע שוגב ההובג הכימת ,סרפב 55% לעמ הכימת
.(+ 6%) 15.2% לביקש יתדה שוגל תיתועמשמו ההובג הילע
   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page