(םילגועמ םיזוחאב) םירוגמ םוקמ יפל 14 - ה תסנכל העבצהה תוגלפתה
66 'מע ,1996 - הלשממה תושארלו 14 - ה תסנכל תוריחבה תואצות חותינ :ךותמ
(תודפ ודוד רמ עויסב םייטסיטטסה םיקלחה) סייו חבש 'פורפ כ"ח :תאמ

םירחא
םייתד
דוכיל
ךרעמ
םירוגמ םוקמ
9
4
27
60
תונוכש ,תוקיתו-תוינוניבו תולודג םירעב תודימא תונוכש
םייביסולסקא םיבושיו
6
7
34
53
םיליגר םירחא םירוזאו םיישאר םיינוריע םיזכרמ ירוזא
תוקיתו תוינוניבו תולודגה םירעב
4
8
50
38
תוינוניב רכש תוגרדב םיריכש ירוגמב תונייפואמה תונוכש
תוקיתו תוינוניבו ,תולודג םירעב, םינטק םיאמצע הטמו
8
6
48
39
- 35% ןיב :תברועמ היסולכוא םע םילוע ירעו חותיפ ירע
םיזנכשא %20
8
9
57
26
הקירפא ןופצ יאצוי 80% לעמ - םילוע ירעו חותיפ ירע
חרזמה תוצראו
7
3
28
62
(םייתד םיבשומ איצוהל) םיקיתו םירפכו םיבשומ
4
2
41
53
(םייתדה םיבשומה איצוהל) םילוע יבשומ
-
8
-
92
דבועה, יצראה ץוביקה ,דחואמה תיצוביקה העונתה יצוביק
(םייתדה םיצוביקה איצוהל) ינויצה


   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page