תוגלפמה יעצמ

תודוקנ ללוכ עצמה .ןעצמ תא תוגלפמה תומסרפמ תוריחב תכרעמ לכ ידמ
תיתגלפמ תרגסמ לכב ךשוממ ןויד ךרענ בורל .תינויערה ןתסיפתב תויזכרמ
תויגוסל תוסחיתה ללוכ עצמה .הגלפמה עצמל סחיב המכסהל העגהל דע
םא הגלפמה תורטמל סחיב תורהצה םג ומכ ירוביצה םויה רדס לעש
ןוטלש תודמעל עיגהל חילצת םא - רקיעבו ,רחביהל חילצת איה רשאכו
תולוכי .םיעצמה תובישחב תוחיפ לח יכ ,המדנ הנורחאל .העפשהו
תרושקתב (הלשממה תושארל רקיעב) םידמעומה תעפוהו הלומעתה
המישרה לש ינויערה סיסבהמ ,רתוי םייתועמשמ ,רתוי םיבושחל םיכפוה
.תסנכל
רשוקמ הגלפמ לכ םש .הנורחאה תסנכב וגצויש תוגלפמה תמישר םכינפל
םיעצמב ונייע .'96 תוריחב תארקל רוביצה ינפב גצוהש יפכ ,העצמ לא
:ובשחו םינושה
?ןהידעי תמשגה ןעמל ולעפ םאה ?ןרובידב תוגלפמה ודמע םאה
שממל הגלפמה לש התונוכנו התלוכי וא ןמצע תודמעה - רתוי בושח המ
?ןתוא
?הגלפמה תריחבב הזה לוקישה לש ותובישח המ

הגלפמä
הילעב לארשי
הדובע
ש"דח
דוכיל
הרותה תודהי
ס"ש
תישילשה ךרדה
ל"דפמ
ע"דמ
צ"רמ
תדלומ

"תילארשיה הדובעה תגלפמ"
;היתונכשו לארשי ןיב אמייק-רבו תמא םולש תגשה
;התומלשו המולש ,התונוביר ,לארשי תנידמ ןוחטיב תחטבה
;טרפה תחוור תלדגהו ימואלה קשמה תחימצ
;לארשי תריב - םילשורי חותיפו סולכיא
;תילארשיה היטרקומדה רמשמ לע הדימע
;חותיפ ירוזיאל תדחוימ הרזע תטשוה
;תוצראה לכמ היילעל הכישמ חוכ תריציו היילע תטילק
.לארשי תנידמ לש הייחב םיטועימה ינבמ םיחרזא בוליש

תילרביל תימואל העונת ,דוכילה
קדצבו םדאה תוריחב ,תדלומה תומלשב ,תויולג ץוביקב תלגודה ,תילרביל-תימואל העונת וניה "דוכילה"
:הלא תורטמ תגשהל תרתוח איהו ,יתרבח
תוכזכ ,לארשי-ץרא לע ותוכז תרימש ,תדלומב וגוזימו ויתויולג ץוביק ,לארשי-ץראב ידוהיה םעה זוכיר
;ונינכש םע תמא םולשו הנוחטיבו הנידמה תונוביר םויקו רוערעל תנתינ הניאש תיחצנ
;הנידמב יטרקומד-יתכלממ רטשמ םויקו לארשי תרוסמ לש םייחצנה היכרע תשרשה
;העונתהו הנידמה תוכרעמב םיטועימה תייסולכוא בוליש
;הקוצמה תונוכשו חותיפה ירע םודיקו חופיט ,הנידמה לש ילכלכה הרוציב
.הביבסה תוכיאו הקוסעת ,תואירב ,ךוניח ,טרפה ןוחטיב לש הריבס המרל תיתכלממ תוירחא

"הרות ירמוש תימלועה םידרפסה תודחאתה - ס"ש
;לארשיב תידרח תיתדה תודהיה לש םידוהיהו םייתרוסמה היכרע תא חפטל
;הנשויל הרטע ריזחהלו ,חרזמה תודהי תשרומ יפ-לע דרפס ימכח לש םכרד תא ךישמהל
תבהא תא חפטלו ,ידרח יתדה רוביצה לש הילפה עונמל ,תווצמהו הרותה ירמוש רוביצ תא גצייל
;לארשי
הרותה תצפהל לועפלו ,דרפס תודהי יכרע רומיש ךות השודקה ונתרות יפ-לע לארשי ידלי תא ךנחל
.רוביצה ללכ ברקב

"לארשיב ,יחרזמה לעופה יחרזמה ,תימואלה תיתדה הגלפמה - ל"דפמה"
תילכלכ ,תינוחטיב ,תיתוברת ,תיתד הניחבמ החתפלו המויק תא רצבל ,לארשי תנידמ תא תונבל
;תיתרבחו
;תדלומה תבהאו הנידמל תונמאנ ,לארשי תבהא חפטל
;לארשי תרוסמו הרותה טפשמ לע תתשומ ,הנידמב תירוקמ הקיחת ןעמל לועפל
ךותמ ילכלכ רטשמ בצייל ;דמעמו חרזא לכל ןויוושהו קדצה ינדא לע הנידמב רטשמה תא תיתשהל
םמודיקו ,יטרפה רוטקסה חותיפל ,הילעה תטילקל גאודה ,הנידמב קשמה יכרצ לש תללוכ היאר
;היחרזאו הנידמה תבוטל
תועצמאב דיחילו רוביצל םייתדה םיתורשה לכ תא חיטבהלו הנידמה לש יתדה הנויבצ לע רומשל
.הנידמבש םירחאהו םיירובצה ,םיימוקמה ,םייתכלממה תודסומה

".יוניש ,ם"פמ ,צר ,תיטרקומדה לארשי - צרמ"
םולשלו חרזאה תויוכזל העונתה - ץ"ר
;םיאניטסלפהו היתונכשל לארשי ןיב םולשל הריתחה
;דבועהו םדאה תויוכז ןעמל קבאמ
.תילארשיה הרבחב תונלבוסהו היטרקומדה ,םזילרולפה יכרע םודיק
תדחואמה םילעופה תגלפמ - ם"פמ
;ןימו תד ,םואל לדבה אלל ,היחרזא לכל ןויוושו תינמוהו תיטרקומד לארשי תנידמ ןעמל לועפל
רפכה ,ריעה ילמע תווחאו ילאיצוס קדצ ,הדובע יכרע לע תתתשומ לארשי תנידמ ןעמל לועפל
;ץוביקהו
.םימעה ןיב תוירדילוסו הלועפ ףותיש ,רוזיאה ימעו לארשי ןיב קדוצ םולש ןעמל לועפל
זכרמ תגלפמ - יוניש
,ןיקת לשמימו תודימ רהוט ןעמל קבאמ ,יטרקומדה רטשמה רוציב
;הקוח תמלשהו תויוכז ןויוויש תחטבה ,חרזאה תויוכז לע הנגה
;תחתופמו תינרדומ החוור תנידמ תרגסמב תורחתו המזוי קשמ לש ומודיק
;םיאניתשלפהו ברע תונידמ םע םולשה םודיק
.ההובגה הלכשההו ךוניחה םודיקו חותיפ

"היילעב לארשי"
;ןלהלד תורטמה לש ןמודיקל הרבחבו הלשממב ,תסנכב לועפל
;ןיעל הארנה דיתעב לארשי-ץראב ידוהיה םעה בור ץוביק ןעמל לועפל
לש יברימ לוצינו לארשי-ץראב ידוהיה םעה לש ותטילקל םיצוחנה םיאנתה תריצי ןעמל לועפל
םעה לש ומודיקל ,םינש יפלא ךשמב ידוהיה םעב ורבצנש ,םיישפנהו םיילאוטקלטניאה ויתוחוכ
;ידוהיה
ידוהיה םעה לש םיבוט הטילק יאנת רוציל ידכ הרבחהו ךוניחה ,הלכלכה ,ןוחטיבה ימוחתב לועפל
.לארשי תנידמב

"ןויוושלו םולשל תיטרקומדה תיזחה"
(םיברעו םידוהי רוביצ יגוחו תילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה)
."תיטרקומדה תימואלה תירבהו

תילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה
לש סיסב לע יניטסלפ-ילארשי םולש וזכרמבש ,ביציו ללוכ ,קדוצ יברע-ילארשי םולש ןעמל לועפל
;םימע ינשל תונידמ יתש
תמר תאלעה ןעמל לועפל ;לארשיב תויממעה תובכשהו םידבועה ללכ ,םילעופה דמעמ ןעמל לועפל
;םיברעהו םידוהיה היבשות לכ תבוטל ץראה חותיפלו םייחה
;לארשי לש תילכלכהו תינידמה התואמצע תחטבהל לועפל
לש העפות לכ דגנ קבאיהל ,לארשיב תיברעה היסולכואה לש ימואלו יחרזא תויוכז ןויוושל קבאהל
;יתדע תויוכז ןויוושו ,תויטרקומדה תויוריחה תנגהל ,םדאה תויוכז תנגהל ,תונמואלו תונעזג
;תיתד היפכ לש הרוצ לכ לוטיבלו ןופצמה שפוח תחטבהל ,השאה תויוכז ןויוושל קבאיהל
.לארשיב תיטסילאיצוס הרבח ןוניכל לועפל
תיטרקומדה תימואלה תירבה
,חרזאהו םדאה תויוכז ,ןויוויש ,יתרבח קדצ ,יטילופ םזילרולפ ,היטרקומד חיטבת רשא הקוח תקיקח
;הילפא לש גוס לכ לוטיבו ,היפכ אלל הנומאו תד שפוח
;היחרזא לכל הנידמ היהת לארשי תנידמ
ותוא םילידבמה םייתוברת םיניינעב ימצע לוהינל יאכזה ימואל טועימכ םייברעה םיחרזאב הרכה
;םיחרזאה ראשמ
;יברעה ימואלה טועימה לש יתרבחו ילכלכ חותיפו םודיק
;םירבגו םישנ ןיב ןויווש תחטבהו ,השאה דמעמ םודיק
;תומוד תורטמב םילגודה םיידוהיה תוחוכה םע הלועפ ףותיש
,1967 זאמ ושבכנש םיחטשב תיאמצע תיניטסלפ הנידמ תמקה סיסב לע תיניטסלפה הלאשה ןורתיפ
;תיחרזמה םילשורי התריבו
ימלוע רדס ןכו ,רוזאב םימעהו תונידמה ןיב המכסהו ןויוויש סיסב לע ,יטרקומד ,ירוזיא רדס תמקה
.תונורקעה םתוא לע ססובמה

"הרותה לגד - לארשי תדוגא תדחואמה הרותה תודהי"
לארשי-ץראב לארשי תדוגא תורדתסה
םוי םוי הנילעת רשא תולאשה לכ תא תרוסמהו הרותה חורב רותפל
לארשי םע תא דחאל הפיאשב ,לארשי ללכ ייחב קרפה לע
,םיינחורה םייחה לע הרותה תא טילשהלו הרותה ןוטלש תחת לארשי-ץראב
.לארשי-ץראב םיינידמהו םיילכלכה
הרותה לגד - םידרחה תדוגא
ידכ ,תוימוקמ תויושר ,תסנכ ,הלשממ - ןוטלשה תודסומב לארשיב הרותה ירמוש רוביצ תא גצייל
לש הערל הילפה עונמלו ,םייחה יחטש לכב הז רוביצ לש םידחוימה םיכרצה תא גישהלו רומשל
;ידרחה רוביצה
,תויכוניח םיכרדב השודקה ונתרות יפ-לע םיידוהי םייח חרוא לע רומשל לארשיב הרבחה לע עיפשהל
;תויטרקומד תולועפבו
םויקו הרות דומילל ךכב ץפחה ידוהי לכ ברקל .םימש תאריו תודימה ןוקית ,הרות תצפהב תוברהל
;תווצמ
.דיחיל רוביצה ןיבו רוביצל דיחיה ןיב ,ותלוזל םדא ןיב תמאו רשוי ,תוניגה יכרדל ךנחל

"תישילשה ךרדה"
;לארשי-ץראב לארשי םע לש תירוטסיהה ותוכזל תונמאנו ,הרשפל תונוכנ ךות םולש יכלהמב הכימת
,ןדריה תעקבב לארשי לש תיתובשיתההו תינוחטיבה הזיחאה תא וחיטביש םולש ירדסה לע הדימע
םיסלכואמ םניאש ,ןוחטיבל םיינויח תובשיתה ישוגבו םילשורי תוביבס ,ןלוגה תמרב ,חלמה םי ןופצב
;םיברעב תופיפצב
;ןלוגה תמרו הברעה ,חלמה םי ןופצ ,ןדריה תעקב :יחרזמה ונלובג ךרואל תובשיתהה יוביעו קוזיח
;רחא םעב הטילשל תודגנתה
;תיתדה הקיקחה םוצמיצו הנידמה לש תידוהיה התוהז קוזיח
;תושלחה תובכשב הכימת ךות קשמב הלשממה תוברועמ םוצמיצו תישפוח הלכלכ
.םיינוליחו םייתד ,ןימיו לאמש ןיב רשג תריציו תימואל המכסהל הריתח

ימאלסא-יברעה שוגהו תימאלסאה העונתה - תיברעה תיטרקומדה הגלפמה
."תדחואמה תיברעה המישרה - תיברעה תיטרקומדה הגלפמה"

תד ,ןימ ילדבה אלל הנידמה יחרזא לע תוקיעמש תויתרבחהו תוילכלכה תויעבה ןורתפ ןעמל לועפל
;םואלו
םויק-ודה תקמעהו הנידמה יחרזא לכ ןיב אלמ ןויוויש תחטבהו תילארשיה הרבחב םירעפה לע רושיג
;םלועבו לארשי תנידמב יברע-ידוהיה
םימעה ינשל תונידמ יתש לש ןורקעה לע ססבתיש ,היתונכשו לארשי ןיב אמייק-רבו קדוצ םולש תגשה
.רוזיאה ימע לכל החוורו גושגש תחטבהו המחולה םויס ,יניטסלפהו ילארשיה

"לארשי-ץרא ינמאנ תעונת - תדלומ"
;לארשי-ץרא לע תידעלבה ונתוכז תא וארש ,םידסיימה תובאה חורב תינויצה המשגהה ןעמל לועפל
;ןלוגה תמרו ע"שי ירוזיא תוברל ,לארשי תנידמו ידוהיה םעה ידיב לארשי-ץרא תרימש ןעמל לועפל
.לארשי-ץראו לארשי םע ,לארשי תרות לש תודחאה ןעמל לועפל

discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page