הבותכה תונותיעה
.1999 ץרמב 9 - המ (!ירקמ אל רבד םוש) ירקמ תועידי ץבקמ ןלהל
,םכינפלש תועידיב ונייע .תירבעב תימויה תונותעהמ תוחוקל תועידיה
- ובשחו ,תוריחבה תכרעמל ןלוכ תורושקה
םיבתכה לש םתעדב ,םיעוריאה רוקיס ךרדב םילדבה םנשי םאה
?םהילע
?םיעבונ םה הממו םיפירח םה המכ דע - םילדבה םנשי םא
תרושקתב תוריחבה תכרעמ רוקיס ךרד םכתעדל העיפשמ המכ דע
?תוריחבה םויב רוביצה תעבצה לע

:'ג דומע ,"עידומה"
יתוריש תועצמאב ,תוסנמ ןימיה תועיס :ןימיהמ םיששוח ל"דפמב
.תפתושמ המישר ביכרהלו דחאתהל ,ע"שי תצעומ ל"כנמ לש ךוויתה
הרשע דע 9 - ב וכזי ,וז םתמישמב וחילצי םה םאש םירמוא םירקסה
,המיסחה זוחא תא ורבעי אל םבור - אל םא .האבה תסנכב םיבשומ
...תוששח טעמ אל שי ,וזה תונגראתהל ץוחמ היוצמה ,ל"דפמבו
:'א דומע
.15 - ה תסנכל הרותה תודהי תמישר תבכרהל םינוידה ולחה

:5'א דומע ,"ץראה"
- ןמלגיצ תנע
."ונצראב ישפוח תויהל" - צ"רמ תמסיס
- 'ע
"חורב ףדנתמ לארשי תדב םחלנש ימ" :זרופל הצאנ בתכמ
- רטרו יסוי
רבכ יכדרמ ועיבצה :הדובעב "םיירשפא םיטבלתמ"ל בתכמב יליוז
;ןושארה בוביסב
אוה הנורחאלו ,םיהולא הארנכ שי" :ד"מימ םע דוחיאה סקטב קרב
".ונלש דצל רבע
- לט חרי
ונא" :ןילביר ;קרב-יול דוחיאל תשדנה הבוגתה לע דוכילב תקולחמ
"הדובעה ידיל םיקחשמ

:2 דומע ,"הפוצה"
- לאירפ השמו שרקיה ילא
הגיהנמ יערדו העונתה תפידר :ס"ש לש תוריחבה תכרעמ זכרמב
- ןמרבוה יגח
המוקת תמישר בכרה לע םישק תועד יקוליח

:2 דומע ,"תונורחא תועידי"
- קאוד המחנו ינרק לבוי
כ"ח - דוכילב תרוקיב יכדרמ תא אלו יול תא ףוקתל :טלחוה דוכילב
ןייפמק להנל אל טלחוה הדובעב םג ."ונב קר עגפי הז" :ןילביר
.םירקסב "םמורתי" ןכ םא אלא ,יכדרמ דגנ רדוסמ


   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page