."יפלקה לא ךרדב" תלשממ תושארל תוריחבה :עירכמה עגרה עיגה הנה
םישנא םייתאמל בורק .תוינפ לש תובר תורשע ונלביק םינורחאה תועובשה ךלהמב
ךילהתב תוברועמ וליגו ןכ ושעש םישלוגה לכל םידומ ונא .םתודמעומ וגיצה
.יטרקומדה
םיבר ויהיש ונל הארנ אל) םידמעומה לכ ןיב תוריחב רשפאל לכונ אל ונרעצל
םידמעומ השימח רוחבל ונטלחה ןכל ,(שיא םייתאמ לש םהיעצמב ונייעיש
ללכ תא הבר הדימב םיפקשמ םהו םהיתודמע תא גיצהל וביטה ונתעדלש ,םיליבומ
.םיפתתשמה

דמעומה לש ומש דיל רותפכה לע וצחל .םידדומתמה יעצמ תא וארק
.ףדה ףוסב רותפכה לע הציחל ידי לע רקסה תא ורגשו םיפידעמ םתא ותואש

 

הווקת חתפ ,םיננוחמ.כ-שישר םייניב תביטח ,('ז התיכ) 13 ןב ,ןיבר רמוע

ללגב ריחמ לכב תילארשיה היטרקומדה לע רומשל חיטבמ ,ןיבר רמוע ינא
תאז םעו םיצחלל ענכהל אל ,יתימאו ןימא גיהנמ תויהל ,הברה התובישח
יתוטלחה יבגל ןיינועמה לכב ץעווהלו חרזאו חרזא לכ לש העד לכל בישקהל
םייארונה תוברקל ףוס איבהלו םולשה ןעמל יתלוכי יפכ לועפל חיטבמ ינא
היסולכואה לש םתעד דוביכ ידכ ךות תיתדה הייפכלו רורטל ,ןונבל םורדבש
טרפ לכ וא םירוגמ רוזא ,ןימ ,ליג ,אצומ לדבה אלל אלמ תויוכז ןויווישו תיתדה
םילוכי אל רשא םירגובמו םידליל גואדלו הלכלכה תא ששואל חיטבמ ינא .רחא
הנידמה ידלי בור לש םיילמינימ םייוליב אל ףאו תורתומ םמצעל תושרהל.
םיניינעמ רתוי תועוצקמ םע רתוי יטרקומדו ןגוה ךוניחל גואדל חיטבמ ינא
העבצהל ילמינימה ליגה תמדקה ןעמל לועפל חיטבמ ינא ,םידימלתל םיבושחש
לכל קינעהלו תוחפ ףא רשפאה תדימבו 17 -ל תוהז תדועת תלבקו תוריחבב
םיטקש ,רתוי םימיענ ,רתוי םיבוט םייח םירגובמו רעונ ,םידלי-הנידמה
םייטרקומד-ןבומכו רתוי םיחוטבו

 

ןג-תמר ,ךילב ןוכית ,(ב"י) 18 ןב ,ליו-הד ינד

םולש תרומת םולשל רותחל שי - םולשה
הלק ךרדב תועקרק תגשה ותרטמש "םולש"ל אלו
ףשא הנוכמה רורטה ןוגרא ןיבל וניניב םימכסהה תא קיספהל שי ןכ לע
לארשי ץרא יחטש גישהל ונוצר ירפ םה םימכסההש תובר םימעפ חיכוהש
לש הייטנהו תיפשאה תרושקתב עלבהו ץחשה ימוסרפ)ןכו יתימא םולש אלו
םיחטש םהל רוסמל םיקיספמש תמיא לכ להצ ילייחב עוגפל םהלש םירטושה
ל"ניב םימרוגב תולת יאו תילכלכ תואמצע תגשהל ףואשל שי-הלכלכ
אירב קשמל רתויב ליעיה יעצמאה
םימיוסמ תודסומ יכ םא הטרפהה אוה יתורחתו-
(הנידמה ידיב ראשהל םיכירצ )לנכו הרטשמ
הנידמב םנוצר תא תושרופמ הב ועיבה תואמצעה תליגמ יבתוכ-הנידמו תד"
לארשי יאיבנ לש םנוזח רואל"ו תידוהי
םייסיסב םיידוהי םינממס לע רומשל שי ןכ לע ךכב ןיינועמ םעה בור
-ידוהי רויג םיידוהי םייכוניח םינכת,םידעומהו תבשה תשודק
תישארה תונברה דמעמ קוזיחו
גרדב קר וז הייגוסב ןויד- ןונבל
הנידמה יחרזא לכ לע ןגהל ותבוחל עדומש-הובג ינוחטב

 

הפיח ,('ט) 15 ןב ,זפ לט

םידוהיו םיברע ,הנידמה לש היחרזא לכ ןיב טלחומ ןויווישל רותחל שי
.. םואלו ןימ ,עזג ,תד לש לדבה אלל טלחומ ןויוויש תויהל בייח
לארשי תנידמ לש יטרקומדה הייפוא לע רומשל הבוח
לארשי דצל תיניתשלפ הנידמ תמקה אוה תיניתשלפה הייעבל דיחיה ןורתיפה
היתודסומו הייפואל רשקב המכסה היהת ךכו לארשי תנידמ תרזעב םקותש
, רוזיאה תנידמ םע םולשל ליבות תיניתשלפ הנידמ תמקה,
הירוסל ןלוגה תמרמ םיקלח תניתנ םע דחי
םלועב לארשיל הכרעהה תא ולעי וליא םימכסה.ןונבלמ לארשי תאיציל ליבויש ןונבל םע רדסהו,
.ונינפב וחתפיי יברעה םלועה לש םישדח םימלש םיקוושו תילארשיה הלכלכל תובר ומרתי
.םויק-ודב תויחל לכונש ידכ ,הנידממ תד תדרפה תויהל תבייח ,ךכל ףסונב
םידרחה דיב ויהי אל תוומהו ןישוריגה ,ןיאושינה תודסומ
הלשממהו םירכינ םיזוחאב ץצוקמ תויהל תוידרחה תותומעה ביצקת לע
תידרח תיטילופ תונטחסל ענכית אל
תומילאל הזבשו הנושה תא תלבקמש רתוי החותפ הרבחל ךופהל לארשי לע
הברהב םילדגומ תויהל םיסנאל םישנועה לע
םינש שמחמ רתוי הנידמל ץוחמ םייחש םישנאש רוסאיש קוח קקוחל ךירצ
הב םייח םניא םמצע םהש הנידמ לרוג לע ועיפשי ךכבו תוריחבב ועיבצי
,תינרדומ ,תיברעמהנידמל ךופהת לארשי ,ושממתי עצמב ורמאנש םירבדה לכ םא
תיטרקומדו היישפוח ,םלועב תלבוקמ

 

םילשורי ,ה"דיל ןוכית ,('ט) 15 ןב ,ןייטשדלוג השס

היהת הלשממה תייטנ
תויזכרמ תורטמ שולש לולכי ידוקפית

תיביטקא המיחל ךות ,לארשי תנידמ לש םימייקה תולובגה לע הנגה (א
תומייקה רורטה תוצובק דגנ
לע ידדצ-וד ןפואב ('דכו ןורבח ,יאוו ,ולסוא) םימכסהה םויק לש הפיכא (ב
פ"שרה
בשחתהב ,תינוחטיב הניחבמ תוחוטב תוילאירוטירט תורשפ תגשה (ג
תומייקה תויפרגומדה תוקולחמה ןורתפ ךות ,םעב תוקולחה תועידב

םיקהל תורשפא היהת אל םאב ,הבחר הלשממל דגנתא אל ,תאז םע דחי
תוטחוס תוגלפמב תולת לע ינורקע ןפואב תססבתמ אל רשא הלשממ

לארשי לש תוילכלכה תויעבה תא רותפל דיקפתל המצעל המש הלשממה
םיילאיצוס םיטועימב לופיטו תויפרגומד תויעבב לופיט ךות

רויגה יקוח תלקה ךות ,הצרא היילע דדועת הלשממה ,הלשממ לכ ומכ
תויוצמה םירע לא םיריעצ תוגוזו םיריעצ ,םיליכשמ םישנא תריגה דודיעו
(םילשורי ןוגכ) תיפרגומד הנכסב)

םינוליח תייעב ןורתפ תא חווט-תכורא הרטמל המצעל םישת הלשממה-
תרתה ,הנידמהמ תדה תדרפה ,תינוליח הנידמל הנידמה תכיפה ,םידרח
תאז ,המודכו תותבשב תירוביצ הרובחת ,יטסימרופר רויג ,םייחרזא ןיאושינ
תוינטחסו תויתד תוגלפמב תולת דגנ הקיטילופהמ עבונ רישי ןפואב

(תילגנאב ףידע) תולאשל ינורטקלא ראוד
goldshtn@netvision.net.il

 

קמעה לדגמ ,ןיזוגור טרוא ,('ט) 15 תב ,סיסקבא ןריש

!!וב תויחל רתוי בוט םוקמ לארשי תנידמ תא השעא יב ורחבת םאש החיטבמ ינא

אוה ינוחטבה םוחתב יעצמ
קלוחת םילשוריש השרא אל (1
ןלוגהמ הגיסנ אלל לא ,הירוס םע ןתמו עסמ תחיתפל לעפא (2
ינידמ רדסה אלל ,ןונבלמ אצא אל (3

יתרבחה םוחתב
!אבצל םידרח סויגל לעפא (1
םיינוליחל םייתד ןיב ,םיינעל םירישע ןיב םירעפ םוצמצל לעפא (2

ילכלכה םוחתב
םידבוע וטלקיש םילעפמ תמקה י"ע ,הלטבאה רועיש תא דירוא (1

by CgiScripts.Net
   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page