הלומעתה הכפה םירשעה האמה לש הינשה תיצחמה תצורמב
להקה תעד לע םייטילופ םישיא לש םתודדומתהב תובישח בר קשנל
,םתומד םג םיתיעלו ,םהיתודמע תא עקעקלו םתכימתב תוכזל ןויסינב
אקווד ויה הז ילכב שומיש תושעל םינושארה .םייטילופה םהיבירי לש
םע הבלתשה תינרדומה היגולונכטה .םישולשה תונשב םיצאנה
יעצמאב רבגומ שומישל האיבהו ,בותכו אורק יעדוי רפסמב הילעה
ןיב ןיחבהל שי .םענכשלו םינומהל תונפל תנמ לע תרושקתה
לכ לש םשומישל החותפה ,םייטרקומד םירטשמב הלומעת
,םירוטטקיד םירטשמב הלומעת ןיבל ,רוביצה תולוק לע םידדומתמה
.דבלב ןוטלשה ירסמל רפוש תשמשמה
,תיבויח הלומעת ןיבש וז איה הלומעת יגוס ןיב תפסונ הבושח הנחבה
,תילילש הלומעת ןיבל ,הגלפמה/דמעומה תא םמורלו ראפל הדעונה
.דגנמש הגלפמה/דמעומה לש ותומד תרחשהב שומיש השועה
תונותיעה :תרושקתה יצורע לכב הלומעתה תלהנתמ ונימיב
,םירקיטסו תוצוח-יטלש ,טנרטניא ,עונלוק ,וידר ,היזיוולט ,הבותכה
.דועו ,תועדומ תוחול

םירקיטס
תרושקתה יעצמא
(וידר ,היזיוולט) תינורטקלאה תרושקתה     
טנרטניא     
הבותכה תרושקתה     
םירמאמ


   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page