םירקסה תעפשהו תוריחבה תכרעמב תרושקתה "תודמע" רבדב תורעה ,סייו חבש 'פורפ
תואישנל םידמעומל תינקירמאה תרושקתה סחי ,ןמ יפר
סרפ ןועמש לש תיתרושקתה היפרגויבה ,גלש ריאי
תסייוגמ אל ,תסייגמ אל ,ןאירא רשא
דחא ףא לש םיטופש אל ,דלפספלוו ידג ,ןמיו יבג
הלשממה תושארל םידמעומה לש תוריחבה תלומעת ירידשת חותינ ,יאתבש ידוד


   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page